Mayıs, 2014 için arşiv

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ (2014-2023) VE EYLEM PLANLARI (2014-2015) İLE İLGİLİ YÜKSEK PLANLAMA KURULUNUN 6/5/2014 TARİHLİ VE 2014/4 SAYILI KARARI

30.05.2014 Yüksek Planlama Kurulundan: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinatörlüğünde ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile sosyal tarafların görüşleri alınarak hazırlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yazıları ile Kalkınma Bakanlığının yazısı ile Kurula intikal ettirilen ve son hali verilen ekli “Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023) ve Eylem Planları (2014-2015)”nın kabulüne, karar verilmiştir.

Yorum yok

DEVLET DESTEKLERİ BİLGİ SİSTEMİNE VERİ AKTARILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

30.05.2014 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: Bu Yönetmeliğin amacı; kamu tarafından doğrudan veya kamu kaynakları kullanılarak başka bir kurum veya kuruluş aracılığıyla teşebbüslere herhangi bir şekilde mali fayda sağlayan uygulamaların izlenmesi, her türlü kayıt ve verinin elektronik ortamda Devlet Destekleri Bilgi Sistemine aktarılması ve bu verilerin paylaşılması ile kayıt ve veri verme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi durumunda uygulanacak yaptırımlara ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir.

Yorum yok

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ

27.05.2014 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı, tarım politikalarının oluşturulmasına yönelik olarak çiftçilere ait tarımsal faaliyetlerin kayıt altına alınması için kurulan Çiftçi Kayıt Sisteminin kullanılması, güncellenmesi, geliştirilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi ve Çiftçi Kayıt Sistemi ile bağlı sistemlere yönelik tarımsal destekleme programlarının denetlenebilir, izlenebilir, raporlanabilir bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Yorum yok

ENERJİ PİYASASI BİLDİRİM YÖNETMELİĞİ

27.05.2014 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Bu Yönetmeliğin amacı; enerji piyasasında, ilgili mevzuatta yer alan amaçların sağlanmasına yönelik olarak piyasa faaliyetlerinin izlenmesi, analiz edilmesi ve raporlanması sürecinde Kurum tarafından ihtiyaç duyulan verilerin toplanmasına ilişkin ilke, usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:324)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO:363)

27.05.2014 Maliye Bakanlığından: Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 324)’nin “II. GENEL ESASLAR” başlıklı kısmının “1. Tanımlar” başlıklı bölümünün birinci fıkrasının (c) bendinden sonra gelmek üzere bent eklenmiştir.

Yorum yok

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2014 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

24.05.2014 Düzeltme: Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2014 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğin “V. SINIF B GRUBU YAPILAR” bölümünün ikinci satırında yer alan “Müze ve kütüphane kompleksleri” ibaresi Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yazısına istinaden metinden çıkarılarak düzeltilmiştir.

Yorum yok

(2014/6162) İŞKOLLARI TÜZÜĞÜNÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA TÜZÜK

22.05.2014 Tüzük: Ekli “İşkolları Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tüzük”ün yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 13/1/2014 tarihli ve 628 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 26/3/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO:3)

21.05.2014 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nin 6 ncı maddesine on ikinci fıkra eklenmiştir.

Yorum yok

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

21.05.2014 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Gümrük Yönetmeliğinin 23 üncü maddesine on birinci fıkra eklenmiştir.

Yorum yok

GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ

21.05.2014 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı; yetkilendirilmiş yükümlü statüsü için gereken koşulları, başvuruda aranacak belgeleri, sertifikanın verilmesi, süresi, yenilenmesi, değiştirilmesi, askıya alınması, geri alınması ve iptali ile bu sertifika kapsamında faydalanılacak izinli gönderici, izinli alıcı, ithalatta yerinde gümrükleme, onaylanmış ihracatçı, eksik beyan, kısmi teminat, götürü teminat uygulamaları, beyanın kontrolüne yönelik kolaylaştırmalar, emniyet ve güvenlik yönlü kolaylaştırmalar ile bu uygulama ve kolaylaştırmalardan faydalanma yetkilerinin askıya alınması, geri alınması ve iptali ile gümrük mevzuatından kaynaklanan diğer basitleştirilmiş uygulamalara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

VERGİLENDİRME / TAXATION BÜLTENİ’nin Mayıs 2014 Özel Sayısı Yayımlandı

16.05.2014 Maliye Bakanlığı: Başta Avrupa Birliği olmak üzere tüm dünyada vergilendirme alanındaki uygulama ve gelişmelerin düzenli olarak takip edilerek değerlendirilmesi ve paylaşılması amacı ile Avrupa Birliği Müdürlüğü tarafından hazırlanan Vergilendirme / Taxation Bülteni’nin Mayıs 2014 Özel Sayısı yayımlandı.

Yorum yok

GELİR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ /97 (Ocak-Şubat-Mart 2014 Dönemine Ait Birinci Üç Aylık Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması)

16.05.2014 Maliye Bakanlığı: Manisa ilimizin Soma ve Kırkağaç ilçeleri ile Balıkesir ilimizin Savaştepe ilçesinde bulunan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine münhasır olmak üzere, 14 Mayıs 2014 günü sonuna kadar verilmesi gereken gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 23 Mayıs 2014 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Yorum yok

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA BİREYSEL SULAMA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2014/13)

14.05.2014 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: Bu Tebliğin amacı; tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama makine ve ekipmanlarının üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, iş gücünü azaltmak ve üretim maliyetlerini düşürerek üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi için bireysel sulama makine ve ekipman satın alımlarının desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

SEKTÖREL TANITIM GRUPLARININ KURULUŞU VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT:2010/6)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT:2014/2)

14.05.2014 Ekonomi Bakanlığından: Sektörel Tanıtım Gruplarının Kuruluşu ve Faaliyetlerine İlişkin Tebliğ (İhracat: 2010/6)’in 7 nci maddesinin ikinci fıkrası değiştirilmiştir.

Yorum yok

BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

13.05.2014 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci fıkrası değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki sekizinci fıkra eklenmiştir.

Yorum yok

  • Sayfa 1 / 2
  • 1
  • 2
  • >