Nisan, 2014 için arşiv

(2014/6042) 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNUN GEÇİCİ 20 NCİ MADDESİ KAPSAMINDAKİ BANKALAR, SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ, TİCARET ODALARI, SANAYİ ODALARI, BORSALAR VEYA BUNLARIN TEŞKİL ETTİKLERİ BİRLİKLER PERSONELİ İÇİN KURULMUŞ BULUNAN SANDIKLARIN İŞTİRAKÇİLERİ İLE AYLIK VEYA GELİR BAĞLANMIŞ OLANLAR İLE BUNLARIN HAK SAHİPLERİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVREDİLMESİNE İLİŞKİN SÜRENİN BİR YIL UZATILMASI HAKKINDA KARAR

30.04.2014 Bakanlar Kurulu Kararı: Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler personeli için kurulmuş bulunan sandıkların iştirakçileri ile aylık veya gelir bağlanmış olanlar ile bunların hak sahiplerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilmesine ilişkin sürenin bir yıl uzatılması;

Yorum yok

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK

29.04.2014 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen sanayiye yönelik, ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler veya özkaynaklar kullanılarak yapılan ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ve patenti alınan teknolojik ürünler ile ilgili Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerce gerçekleştirilecek yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok

DÜZELTMELER (Sigorta Acenteleri Yönetmeliği ile İlgili)

27.04.2014 Düzeltmeler: Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin eki Ek-1’de yer alan “(EK-2/A)” ibaresi “(EK-1/B)” olarak düzeltilmiştir.

Yorum yok

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ

26.04.2014 Maliye Bakanlığından: Bu Tebliğin konusunu, Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun ilgili maddeleri ile 6111 sayılı Kanunun geçici 16 ncı ve Vergi Usul Kanununun 120 nci maddelerinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiler çerçevesinde bu ve diğer Kanunlarda yapılan düzenlemeler ile 3065 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin açıklamalar oluşturmaktadır.

Yorum yok

BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

26.04.2014 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin özet bilgi” tablosu ile “Özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler” ve“Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler” tabloları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

TASFİYE GENEL TEBLİĞİ (ELEKTRONİK İHALE SERİ NO:1)

25.04.2014 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Tebliğin amacı, Gümrük Kanununun 177 nci maddesi uyarınca tasfiyelik hale gelmiş eşyanın tasfiyesi amacıyla elektronik ortamda yapılacak ihalelere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ /32 (kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresinin uzatılması)

25.04.2014 Maliye Bakanlığı: 25 Nisan 2014 günü akşamına kadar verilmesi gereken Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verilme süresinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

Yorum yok

YURT DIŞINDA FUAR DÜZENLENMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2010/5)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (İHRACAT: 2014/3)

25.04.2014 Ekonomi Bakanlığından: Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ (İhracaat: 2010/5)’in 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi diğer bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

ÖZEL HUSUSLAR-TEK BİR FİNANSAL TABLONUN BAĞIMSIZ DENETİMİ İLE FİNANSAL TABLOLARDAKİ BELİRLİ UNSURLARIN, HESAPLARIN VEYA KALEMLERİN BAĞIMSIZ DENETİMİ (BDS 805) HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ (NO:36)

24.04.2014 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Özel Hususlar-Tek Bir Finansal Tablonun Bağımsız Denetimi ile Finansal Tablolardaki Belirli Unsurların, Hesapların veya Kalemlerin Bağımsız Denetimi Standardının yürürlüğe konulmasıdır.

Yorum yok

5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ /31 (geçici vergi dönemlerinde yeniden değerleme oranı)

24.04.2014 Maliye Bakanlığı: 31 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri’nde; 2014 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %3,25 (yüzde üç virgül yirmi beş) olarak tespit edilmiştir.

Yorum yok

ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN RAPOR VERMEK ÜZERE YAPILAN DENETİMLER (BDS 810) HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO:37

22.04.2014 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Özet Finansal Tablolara İlişkin Rapor VermekÜzere Yapılan Denetimler Standardının yürürlüğe konulmasıdır.

Yorum yok

SİGORTA ACENTELERİ YÖNETMELİĞİ

22.Nisan.2014 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: Bu Yönetmeliğin amacı, sigorta acenteliği faaliyetlerinin sigortacılık sektörüne olan güveni artırıcı biçimde sürdürülmesini ve sözleşme taraflarının hak ve menfaatlerinin korunmasını teminen acentelik sisteminin kurumsallaşmasının sağlanması, acentelik faaliyetlerinin çerçevesi ile bu faaliyetlere ilişkin temel ilkelerin belirlenmesidir.

Yorum yok

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:34)

19.04.2014 Maliye Bakanlığından: Özel Tüketim Vergisi Kanununun1 4 üncü maddesinin 2 numaralı fıkrasının Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden, adı geçen Kanuna ekli (I) sayılı liste uygulamasına ilişkin olarak bu Tebliğin (1.) bölümünde belirtilen mallarla sınırlı olmak üzere tevkifat uygulamasına geçilmesi uygun görülmüştür.

Yorum yok

ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

19.04.2014 alışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Asgari Ücret Yönetmeliğinin 4 üncü ve 5 inci maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok