Mart, 2014 için arşiv

YATIRIMCILARIN TAZMİNİ İLE TEDRİCİ TASFİYE USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

29.03.2014 Sermaye Piyasası Kurulundan: Bu Yönetmeliğin amacı, Sermaye Piyasası Kanununun 82, 84 ve 85 inci maddelerinde düzenlenen yatırımcıların tazmini ile 86 ncı maddesinde düzenlenen tedrici tasfiye işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI KOTASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

29.03.2014 Sermaye Piyasası Kurulundan: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliğinin başlığı “Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönetmeliği” şeklinde değiştirilmiştir.

Yorum yok

SİGORTA VE REASÜRANS İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN MALİ BÜNYELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

29.03.2014 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: Sigorta ve Reasürans ile EmeklilikŞirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesinin yedinci, sekizinci ve dokuzuncu fıkraları değiştirilmiştir.

Yorum yok

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

28.03.2014 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı, İş ve Meslek Danışmanlarının çalışma usul ve esasları ile diğer hususları belirlemektir.

Yorum yok

ANAYASA MAHKEMESİNİN 3/10/2013 TARİHLİ VE E:2012/73, K:2013/107 SAYILI KARARI

27.03.2014 Anayasa Mahkemesi Kararı: 6300 sayılı Bazı Kanunlar ile Kamu gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 10.maddesiyle, Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’a eklenen ek 5.maddenin bir bölümünün Anayasaya aykırı olduğuna ve İPTALİNE 3.10.2013 gününde karar verilmiştir.

Yorum yok

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ ETİK EĞİTİMİ VE ETİK SÖZLEŞME YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

27.03.2014 Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden: Bu Tebliğin amacı; etik öğrenme yönünde isteklilik yaratarak, etik eğitimi ve etik davranış gelişimini sağlamak üzere, muhasebe meslek mensupları ile bunların bağlı oldukları meslek odası arasında yapılacak etik sözleşmenin ve sözleşme yapılması öncesinde meslek mensubunun tabi olacağı etik eğitiminin usul ve esaslarını belirlemektir.

Yorum yok

PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

27.03.2014 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 32 nci maddesinin ikinci fıkrası değiştirilmiştir.

Yorum yok

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2013/15)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SAYI:2014/3)

26.03.2014 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’in 12 nci maddesi değiştirilmiştir.

Yorum yok

İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

26.03.2014 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İşkolları Yönetmeliğinin ek-1’inde yer alan 02 numaralı Gıda Sanayi işkolu tablosunda bulunan 20.59.11 kod numaralı alt sınıf ve 04 numaralıPetrol, Kimya, Lastik, Plastik ve İlaç işkolu tablosunda bulunan 20.59.01, 20.59.03, 20.59.04, 20.59.05, 20.59.06, 20.59.07, 20.59.08, 20.59.09, 20.59.10, 20.59.12, 20.59.13, 20.59.14 ve 20.59.15 kod numaralı alt sınıflar yürürlükten kaldırılmıştır.

Yorum yok

GELİR VERGİSİ SİRKÜLERİ /96 (Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması)

25.Mart.2014 Maliye Bakanlığı: 25 Mart 2014 günü akşamına kadar verilmesi gereken Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

Yorum yok

BANKACILIK VERİ TRANSFER SİSTEMİ KAPSAMINDA YAPILAN RAPORLAMALARDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

25.03.2014 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Veri Transfer Sistemi Kapsamında Yapılan Raporlamalarda Uygulanacak İdari Para Cezalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

KÜMELENME DESTEK PROGRAMI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

25.03.2014 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: Kümelenme Destek Programı Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

21.03.2014 Sağlık Bakanlığından: Özel Hastaneler Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2014/1)

20.03.2014 Mesleki Yeterlilik Kurumundan: Bu Tebliğin amacı, bu Tebliğin eklerini oluşturan yirmi bir meslek standardının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.

Yorum yok

SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN İŞVERENLERE ÖNEMLE DUYURULUR

20.03.2014 Sosyal Güvenlik Kurumu: 5510 sayılı Kanunun (4/a) bendine tabi sigortalıları çalıştıran işverenler, 6/3/2014-13/3/2014 tarihleri arasında vermeleri gereken sigortalı işe bildirgelerini 14/3/2014-20/3/2014 tarihleri arasında, sigortalı işten ayrılış bildirgelerinin son verilme tarihi 6/3/2014-13/3/2014 tarihleri arasında olanları 14/3/2014-20/3/2014 tarihleri arasında e-sigorta yoluyla vermeleri halinde geç verilen bildirgelerden dolayı idari para cezası uygulanmayacaktır.

Yorum yok