Şubat, 2014 için arşiv

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİNE DÂHİL OLAN ÇİFTÇİLERE MAZOT, GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2013/14)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2014/5)

27.02.2014 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: Çiftçi Kayıt Sistemine Dâhil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2013/14)’in 10 uncu maddesinin birinci fıkrası değiştirilmiştir.

Yorum yok

SANAYİ TEZLERİ PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

27.02.2014 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı; üniversite-sanayi işbirliğinin kurumsallaştırılması, ülkemize katma değer yaratacak ve uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak yeni ürün ve/veya üretim yönteminin geliştirilmesi, mevcut üründe ve/veya üretim yönteminde yenilik yapılmasına yönelik sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yüksek lisans ve/veya doktora tez çalışmalarını içeren projelerin desteklenmesi, izlenmesi, sonuçlandırılması ve sonuçlarının değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

(6525) BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

27.02.2014 Kanun: Bir çok kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklikler yapılmıştır.

Yorum yok

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

25.02.2014 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrası değiştirilmiştir.

Yorum yok

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU

22.02.2014 Türmob: “Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği”ne göre, 3-12 Mayıs 2014 tarihleri arasında Ankara’da Yeminli Mali Müşavirlik Sınavları yapılacaktır.

Yorum yok

GEMİ ADAMLARI İAŞE BEDELİ TESPİT KURULU KARARI

22.02.2014 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Bütün sahil mıntıkalarına ve göllere uygulanmak üzere beher gemi adamına verilecek günlük nakdi iaşe bedelinin net 22,00 TL (Yirmi İki Türk Lirası) olarak tespitine oy çokluğu ile kabulüne ayrıca yönetmelik değişikliği çalışmasının başlatılmasına karar verildi.

Yorum yok

(6519) ASKERLİK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

22.02.2014 Kanun: 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin (3) numaralı fıkrasının (a) bendi değiştirilmiştir.

Yorum yok

DAR MÜKELLEFLER (TÜRKİYE’DE YERLEŞMİŞ OLMAYAN YABANCI ÜLKE VATANDAŞLARI İLE YURTDIŞINDA YERLEŞİK TÜRK VATANDAŞLARI) İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ YAYINLANDI

21.02.2014 Maliye Bakanlığı: Gelir İdaresi Başkanlığınca “Dar Mükellefler (Türkiye’de Yerleşmiş Olmayan Yabancı Ülke Vatandaşları ile Yurtdışında Yerleşik Türk Vatandaşları) İçin Kira Geliri Rehberi” hazırlanmıştır.

Yorum yok

ÖZEL HUSUSLAR-TOPLULUK FİNANSAL TABLOLARININ BAĞIMSIZ DENETİMİ (TOPLULUĞA BAĞLI BİRİM DENETÇİLERİNİN ÇALIŞMALARI DÂHİL) (BDS 600) HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO:27

20.02.2014 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Özel Hususlar-Topluluk Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimi (Topluluğa Bağlı Birim Denetçilerinin Çalışmaları Dâhil) Standardının yürürlüğe konulmasıdır.

Yorum yok

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ YAYINLANDI

19.02.2014 Maliye Bakanlığı: 2013 yılında ticari kazanç elde eden mükelleflere yönelik olarak hazırlanan rehberde; ticari kazancın kapsamı, tespiti, hesaplanması sırasında dikkate alınması gereken indirilebilecek ve indirilemeyecek giderler ile vergiden istisna edilen kazanç konularına ilişkin olarak genel bilgiler sunulmaktadır.

Yorum yok

MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ YAYINLANDI

19.02.2014 Maliye Bakanlığı: Rehberde, menkul sermaye iradı sayılan gelirler ile söz konusu gelirlerin beyan edilip edilmeyeceği, beyan edilmesi durumunda hangi şartlar altında beyan edileceği, yurt dışında yaşayan vatandaşların elde ettiği menkul sermaye iratlarının beyan durumu, beyannamenin doldurulmasında dikkat edilecek hususlar, beyannamenin verilme zamanı ve verginin ödenmesi konularında bilgiler sunulmaktadır.

Yorum yok

(6518) AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

19.02.2014 Kanun: Gider Vergileri Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Harçlar Kanunu, Belediye Gelirleri Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, İşsizlik Sigortası Kanunu, Özel Tüketim Vergisi Kanunu, İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu vd kanunlarda değişiklikler yapılmıştır.

Yorum yok

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:286)

18.02.2014 Maliye Bakanlığından: Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun1 5 inci maddesi ile; 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun2 21 inci maddesinde değişiklik yapılmış olup, bu değişikliğe ilişkin açıklamalar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

Yorum yok

(2014/5896) 2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİNİN BELEDİYE GRUPLARI İTİBARIYLA TESPİTİNE İLİŞKİN KARARIN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR

18.02.2014 Bakanlar Kurulu Kararı: 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu vergi ve harç tarifelerinin belediye grupları itibarıyla tespitine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 5/2/2014 tarihli ve 13844 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 96 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/2/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok