Ocak, 2014 için arşiv

UZMAN ÇALIŞMALARININ KULLANILMASI (BDS 620) HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO:29

31.01.2014 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Uzman Çalışmalarının KullanılmasıStandardının yürürlüğe konulmasıdır.

Yorum yok

SERMAYE PİYASASI KURULU İÇ DENETİM USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

31.01.2014 Sermaye Piyasası Kurulundan: Bu Yönetmeliğin amacı, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunun hesap, işlem ve faaliyetlerinin iç denetimine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

KAMU İHALE TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO:2014/1)

30.01.2014 Kamu İhale Kurumundan: Kamu İhale Kanununun 67 nci maddesine göre, 1/2/2014 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak eşik değerler ve parasal limitler Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2013 yılı Aralık ayı Toptan Eşya Fiyat Endeksi (Toptan Eşya Fiyatları Genel Endeksi Tablosunda 2013 Aralık ayının bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı % 6,97) esas alınarak güncellenmiş olup Kanunun ilgili maddeleri bazında belirtilmiştir.

Yorum yok

TARIMSAL FAALİYETTE BULUNANLARIN PRİM BORÇLARININ SATTIKLARI TARIMSAL ÜRÜN BEDELLERİNDEN KESİNTİ YAPILMAK SURETİYLE TAHSİL EDİLMESİNE DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

30.01.2014 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: Tarımsal Faaliyette Bulunanların Prim Borçlarının Sattıkları Tarımsal Ürün Bedellerinden Kesinti Yapılmak Suretiyle Tahsil Edilmesine Dair Tebliğin 4üncü maddesine fıkra eklenmiştir.

Yorum yok

YAZILI AÇIKLAMALAR (BDS 580) HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO:26

29.01.2014 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Yazılı Açıklamalar Standardının yürürlüğe konulmasıdır.

Yorum yok

İLİŞKİLİ TARAFLAR (BDS 550) HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO:23

29.01.2014 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan İlişkili Taraflar Standardının yürürlüğe konulmasıdır.

Yorum yok

İLK BAĞIMSIZ DENETİMLER – AÇILIŞ BAKİYELERİ (BDS 510) HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO:19

29.01.2014 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan İlk Bağımsız Denetimler – Açılış Bakiyeleri Standardının yürürlüğe konulmasıdır.

Yorum yok

BANKALARDA BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNETİMİNDE ESAS ALINACAK İLKELERE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

28.01.2014 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankalarda Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkelere İlişkin Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi değiştirilmiştir.

Yorum yok

MADENİ YAĞLARIN AMBALAJLANMASI VE PİYASAYA SUNUMU HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

28.01.2014 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Madeni Yağların Ambalajlanmasıve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesi değiştirilmiştir.

Yorum yok

BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARINCA GERÇEKLEŞTİRİLECEK BANKA BİLGİ SİSTEMLERİ VE BANKACILIK SÜREÇLERİNİN DENETİMİNE İLİŞKİN RAPOR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

28.01.2014 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Gerçekleştirilecek Banka Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçlerinin Denetimine İlişkin Rapor Hakkında Tebliğin 3 üncümaddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi değiştirilmiştir.

Yorum yok

BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARINCA GERÇEKLEŞTİRİLECEK BANKA BİLGİ SİSTEMLERİ VE BANKACILIK SÜREÇLERİNİN DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

28.01.2014 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Gerçekleştirilecek Banka Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçlerinin Denetimi Hakkında Yönetmeliğin 4 üncümaddesinin birinci fıkrasının (f) bendi değiştirilmiştir.

Yorum yok

(2013/5733) 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNUNUN 46 NCI MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (C) BENDİ UYARINCA YURTDIŞI YER DEĞİŞTİRME GİDERİNİN MESAFEYE GÖRE DEĞİŞEN KISMININ HESAPLANMASINDA ESAS ALINAN CETVELLERDE DÜZENLEME YAPILMASI HAKKINDA KARAR

26.01.2014 Bakanlar Kurulu Kararı: 6245 sayılı Harcırah Kanununun 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca yurtdışı yer değiştirme giderinin mesafeye göre değişen kısmının hesaplanmasında esas alınan cetvellere, ekli cetvellerin ilave edilmesi; Maliye Bakanlığının 15/11/2013 tarihli ve 10094 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 47 nci maddesinin (b) bendine göre, Bakanlar Kurulu’nca 6/12/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

MAL VE HİZMET TEDARİKİNDE ALACAKLIYA YAPILAN GEÇ ÖDEMELERE İLİŞKİN TEMERRÜT FAİZ ORANININ BELİRLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

25.01.2014 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1530 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 12,75, alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 120,00 Türk lirası olarak tespit edilmiştir.

Yorum yok

PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SAYI:2014/1)

25.01.2014 Maliye Bakanlığından: Bu Tebliğin amacı, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında uygulanacak olan parasal sınırları, faiz oranlarını ve alındı birim fiyatlarını belirlemektir.

Yorum yok

MÜNFESİH OLMASINA VEYA SAYILMASINA RAĞMEN TASFİYE EDİLMEMİŞ ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLER İLE KOOPERATİFLERİN TASFİYELERİNE VE TİCARET SİCİLİ KAYITLARININ SİLİNMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

25.01.2014 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Münfesih Olmasına veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim ve Limited Şirketler ile Kooperatiflerin Tasfiyelerine ve Ticaret Sicili Kayıtlarının Silinmesine İlişkin Tebliğin 5 inci ve 14 ünci maddesideğiştirilmiştir.

Yorum yok