Kasım, 2013 için arşiv

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/67 (Elektronik defter tutma zorunluluğu getirilen mükelleflere ilişkin açıklama)

30.11.2013 Maliye Bakanlığı: 421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik defter tutma zorunluluğu getirilen mükelleflerin durumları hakkında açıklamalar bu sirkülerin konusunu teşkil etmektedir.

Yorum yok

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ

29 Kasım 2013  CUMA Resmî Gazete Sayı : 28836 (Mükerrer) TEBLİĞ Mesleki Yeterlilik Kurumundan: ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, bu Tebliğin eklerini oluşturan yirmi üç meslek standardının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu [...]

Yorum yok

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

29.11.2013 Ekonomi Bakanlığından: İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

28.11.2013 Kamu İhale Kurumundan: Kamu İhale Genel Tebliğinin 22.1.1.4 üncü maddesinin sonuna cümle eklenmiştir.

Yorum yok

İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

28.11.2013 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: İşveren Uygulama Tebliğinin 2.1.2.6 numaralı maddesinin “a) Eksik Gün Nedenlerinin Bildirilmesi” başlıklı fıkrasının üçüncü ve dördüncü bentlerinde yer alan “30” ibareleri “10” olarak değiştirilmiştir.

Yorum yok

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO:14’TE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:28)

28.11.2013 Maliye Bakanlığından: 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu1 uygulamasına ilişkin 14 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin2 “7. TAŞIT ARAÇLARINDA VERGİ MATRAHI” bölümü değiştirilmiştir.

Yorum yok

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO:1’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:27)

28.11.2013 Maliye Bakanlığından: 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu1 uygulamasına ilişkin 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Genel Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır.

Yorum yok

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

28.11.2013 Kamu İhale Kurumundan: Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Ek-2’sinde yer alan “Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartname”nin 45.3.1 inci maddesinin 36 numaralı dipnotunun (1) ve (2) numaralı açıklamaları değiştirilmiştir.

Yorum yok

MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

28.11.2013 Kamu İhale Kurumundan: Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Ek-2’sinde yer alan Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 45.1 inci maddesinin (40) numaralı dipnotunun (2) numaralı açıklamasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, 45.1.1 inci maddesinin (41) numaralı dipnotunun (1) numaralı açıklamasında geçen “yürürlükteki Fiyat Farkı Kararnamesinin ekinde yer alan esasların ilgili hükümlerine göre düzenlenecektir.” ibaresi “yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak idare tarafından düzenlenecektir.” şeklinde değiştirilmiştir.

Yorum yok

HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

28.11.2013 Kamu İhale Kurumundan: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Ek-2’sinde yer alan “Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname”nin 46.1. inci maddesinin 39 numaralı dipnotunun (2) numaralı açıklamasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, 46.1.1. inci maddesinin 40 numaralı dipnotunun (1) numaralı açıklamasında geçen “yürürlükteki fiyat farkı kararnamesinin ekinde yer alan esasların ilgili hükümleri ve Kamu İhale Genel Tebliğindeki açıklamalar” ibaresi “yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar” şeklinde değiştirilmiştir.

Yorum yok

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

28.11.2013 Kamu İhale Kurumundan: Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 54 üncü maddesinin on birinci fıkrasının son iki cümlesi değiştirilmiştir.

Yorum yok

ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

28.11.2013 Kamu İhale Kurumundan: Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin sonuna “elektrik, doğalgaz, petrol ürünleri ve sıvılaştırılmış petrol gazı ürünleri, her türlü kimyasal gaz ve madde,” ibaresi ile aynı fıkranın (b) bendinin sonuna “elektronik haberleşme hizmetleri, arama amaçlı sondaj hizmetleri,” ibaresi eklenmiştir.

Yorum yok

(6504) KAMU İHALE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

28.11.2013 Kanun: 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi değiştirilmiştir.

Yorum yok

(6502) TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

28.11.2013 Kanun: Bu Kanunun amacı; kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri almak, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konulardaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir.

Yorum yok

BORSA YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-52.2)

27.11.2013 Sermaye Piyasası Kurulundan: Bu Tebliğin amacı, borsa yatırım fonlarının kuruluşlarına, faaliyet ilke ve kurallarına, katılma payları ile bunların halka arzına ve kamunun aydınlatılmasına ilişkin esasları belirlemektir.

Yorum yok