Ekim, 2013 için arşiv

HAVA ARACI BAKIM PERSONELİ LİSANS YÖNETMELİĞİ (SHY-66)

30.10.2013 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: Bu Yönetmeliğin amacı, sivil hava araçlarına bakım yapacak bakım personeli için düzenlenecek lisanslara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

GEMİLERİN GENEL DENETİMİ VE BELGELENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

30.10.2013 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: Gemilerin Genel Denetimi ve Belgelendirilmesi Hakkında Yönetmeliğin 57 nci ve 58 inci maddeleri başlığı ile birlikte değiştirilmiştir.

Yorum yok

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İLE TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ ŞUBELERİNİN KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE

26.10.2013 TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden: Bu Yönergenin amacı, “Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER)” ile “Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) Şubeleri”nin kurulması, teşkilatlanması, çalışma usul ve esasları ile görevlerinin belirlenmesidir.

Yorum yok

ŞANS OYUNLARI LİSANSININ VERİLMESİ, LİSANSA KONU FAALİYETLERİN DÜZENLENMESİ VE DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

25.10.2013 Maliye Bakanlığından: Şans Oyunları Lisansının Verilmesi, Lisansa Konu Faaliyetlerin Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmeliğin bazı maddelerinde değişiklikler yapılmıştır.

Yorum yok

ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

25.10.2013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin beşinci fıkrasına cümle eklenmiştir.

Yorum yok

GELİR VERGİSİ SİRKÜLERİ/9 (Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması)

23.10.2013 Maliye Bakanlığı: 23 Ekim 2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler ile 24 Ekim 2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

Yorum yok

YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI VE DEPO SERTİFİKALARI İLE YABANCI YATIRIM FONU PAYLARI TEBLİĞİ (VII-128.4)

23.10.2013 Sermaye Piyasası Kurulundan: Bu Tebliğin amacı, yabancı sermaye piyasası araçlarının ve depo sertifikalarının ihracı ile yabancı yatırım fonu paylarının satışına ilişkin esasları düzenlemektir.

Yorum yok

ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ

23.10.2013 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: Bu Yönetmeliğin amacı, özel sağlık sigortası uygulamalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Bu Yönetmelik; bilgilendirme ve teklif, sözleşme türleri, ömür boyu yenileme garantisi, katılım sertifikası, plan değişikliği ve geçiş işlemleri, sözleşme iptali, sigorta süresinin sona ermesinden sonraki tedavilere ilişkin genel hükümler ile özel sağlık sigortası tarifesi, sağlık konularında uzman kişi çalıştırma zorunluluğu ve aktüerya raporu, hizmet satın alma, sağlık bilgileri ve bilgilerin gizliliği, özel sağlık sigortalarında çalışma esasları ile tamamlayıcı ve destekleyici sağlık sigortası ürünlerine ilişkin diğer hükümleri kapsamaktadır.

Yorum yok

5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ /30 (Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı)

21.10.2013 Maliye Bakanlığı: 2013 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %2,86 (yüzde iki virgül seksen altı) olarak tespit edilmiştir.

Yorum yok

BAĞIMSIZ DENETÇİNİN GENEL AMAÇLARI VE BAĞIMSIZ DENETİMİN BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARINA UYGUN OLARAK YÜRÜTÜLMESİ (BDS 200) HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO:2

13.10.2013 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları ve Bağımsız Denetimin Bağımsız Denetim Standartlarına Uygun Olarak Yürütülmesi Standardının yürürlüğe konulmasıdır.

Yorum yok

(2013/5374) KREDİ GARANTİ KURUMLARINA SAĞLANACAK HAZİNE DESTEĞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

12.10.2013 Bakanlar Kurulu Kararı: Ekli “Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığının 3/9/2013 tarihli ve 14164 sayılı yazısı üzerine, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/9/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

11.10.2013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı, toplu iş sözleşmesi yetki tespit süreci ile grev oylamasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

11.10.2013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

GENELGE (2013/34) (Maluliyet tespiti işlemleri)

10.10.2013 Sosyal Güvenlik Kurumu: 5510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası” Kanunu’na dayalı olarak yürürlükte olan “Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği” 03/08/2013 tarihli ve 28727 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmış olup, 01/09/2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Yeni yönetmelik ile birlikte; 2011/49 sayılı Genelge çerçevesinde iş kazası ve meslek hastalığına ilişkin hususlar devam etmekte olup, çalışma gücü kaybı tespitine ilişkin hususlar yeniden düzenlemiştir. Yeni yönetmeliğe bağlı olarak değiştirilen Genelge hükümleri yer almaktadır.

Yorum yok

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:429)

10.10.2013 Maliye Bakanlığından: Vergi kanunları gereği iade hakkı doğuran işlemler nedeniyle nakden veya mahsuben talep edilecek iadelerin başvurularına ilişkin olarak 10/1/1961 tarihli ve 10703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 120 nci maddesi ve diğer vergi kanunlarının Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

Yorum yok