Yazdır Yazdır

(2013/5080) 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN MÜKELLEFLERLE İLGİLİ 12/1/1995 TARİHLİ VE 95/6430 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARININ EKİ KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

6 Ağustos 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28730

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2013/5080

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre basit usulde vergilendirilen mükelleflerle ilgili 12/1/1995 tarihli ve 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 14/6/2013 tarihli ve 55988 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 51 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/7/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

2/7/2013 TARİHLİ VE 2013/5080 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1 – 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre basit usulde vergilendirilen mükelleflerle ilgili 12/1/1995 tarihli ve 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “nüfusu 30.000’den az olan yerler” ibaresinden sonra gelmek üzere, “ile 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında büyükşehir belediyesi kurulan ve büyükşehir belediyesi sınırları içerisine alınan yerler” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Karar, yayımını izleyen ilk mahalli idareler genel seçiminin yapıldığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
_____
www.vergiburosu.com