Ağustos, 2013 için arşiv

(2013/5217) 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK FİYAT FARKINA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA KARAR

31.08.2013 Bakanlar Kurulu Kararı: Ekli “4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 24/6/2013 tarihli ve 5838 sayılı yazısı üzerine, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/6/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

(2013/5216) 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK FİYAT FARKINA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA KARAR

31.08.2013 Bakanlar Kurulu Kararı: Ekli “4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 24/6/2013 tarihli ve 5838 sayılı yazısı üzerine, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/6/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

(2013/5215) 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK FİYAT FARKINA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA KARAR

31.08.2013 Bakanlar Kurulu Kararı: Ekli “4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 24/6/2013 tarihli ve 5838 sayılı yazısı üzerine, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/6/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

SERMAYE PİYASASINDA DERECELENDİRME FAALİYETİ VE DERECELENDİRME KURULUŞLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ:VIII, NO:51)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ:VIII, NO:76)

29.08.2013 Sermaye Piyasası Kurulundan: Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: VIII, No:51)’nin 1 inci ve 2 inci 3 üncü 17 inci 26 ıncı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III–48.2)

29.08.2013 Sermaye Piyasası Kurulundan: Bu Tebliğin amacı, menkul kıymet yatırım ortaklıklarının kuruluşuna ve kurucularına, paylarının halka arzına, pay devirlerine, ortaklarında ve yöneticilerinde aranacak niteliklere, yönetim ilkelerine, faaliyet esaslarına, portföy sınırlamalarına, portföyünde bulunan varlıkların değerlemesine ve varlıkların saklanmasına, paylarını geri almalarına, kamuyu aydınlatma ve yatırımcıları bilgilendirme yükümlülüklerine, menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünden çıkmalarına, kâr dağıtımına ve tabi olacakları diğer yükümlülüklere ilişkin ilke ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLERDE BANDROLLÜ ÜRÜN İZLEME SİSTEMİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:7)

29.08.2013 Maliye Bakanlığından: Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nin 2 numaralı “Kullanılan Terimler” bölümünde yer alan “Basım Merkezi” terimi değiştirilmiştir.

Yorum yok

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİNİN NİTELİKLERİ VE SEÇİLME USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

29.08.2013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Bu Tebliğin amacı; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 20 nci maddesi kapsamındaki çalışan temsilcisinin nitelikleri, seçimi veya atanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

23.08.2013 Kamu İhale Kurumundan: Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.1.1.2. nci maddesi değiştirilmiş, 53.3. üncü madde eklenmiştir.

Yorum yok

GEÇİCİ VEYA BELİRLİ SÜRELİ İŞLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK

23.08.2013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı, geçici veya belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışanların sağlık ve güvenlikleri bakımından işyerindeki diğer çalışanlarla aynı düzeyde korunmalarını sağlamaktır.

Yorum yok

ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK

22.08.2013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı, çalışanların mekanik titreşime maruz kalmaları sonucu oluşabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden korunmalarını sağlamak için asgari gereklilikleri belirlemektir.

Yorum yok

İNTERNET ALAN ADLARI UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM MEKANİZMASI TEBLİĞİ

21.08.2013 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: Bu Tebliğin amacı, internet alan adları ile ilgili uyuşmazlık çözüm mekanizmasının işletilmesine, uyuşmazlık çözüm hizmet sağlayıcıların belirlenmesine ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok

İNTERNET ALAN ADLARI TEBLİĞİ

21.08.2013 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: Bu Tebliğin amacı, İnternet Alan Adları Yönetmeliği kapsamında kayıt kuruluşlarının belirlenmesine, faaliyet göstermelerine ve “.tr” uzantılı internet alan adlarının yaşam çevrimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok

BİREYSEL KATILIM YATIRIMCISI İNDİRİMİ HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ NO:1)

21.08.2013 Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığından: Bu Tebliğde, 13/6/2012 tarihli ve 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun1 10 uncu maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa2 eklenen geçici 82 nci maddede düzenlenen bireysel katılım yatırımcısı indirimi uygulamasına ilişkin açıklamalara yer verilmektedir.

Yorum yok

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

21.08.2013 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

BİREYSEL KATILIM SERMAYESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

21.08.2013 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı Yönetmeliğin Ek-2’si yürürlükten kaldırılmıştır.

Yorum yok