Temmuz, 2013 için arşiv

(2013/5174) 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNUNUN GEÇİCİ 85 İNCİ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA BELİRTİLEN BİLDİRİM VE BEYAN SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR

31.07.2013 Bakanlar Kurulu Kararı: 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 85 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen bildirim ve beyan süresi, 31/10/2013 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştır.

Yorum yok

(2013/5148) TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ TARAFINDAN SAĞLANAN KREDİ, GARANTİ VE SİGORTA DESTEKLERİ HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

31.07.2013 Bakanlar Kurulu Kararı: “Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi Tarafından Sağlanan Kredi, Garanti ve Sigorta Destekleri Hakkında Karar”ın 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi değiştirilmiştir.

Yorum yok

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ

30.07.2013 Mesleki Yeterlilik Kurumundan: Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin eklerini oluşturan on iki meslek standardının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.

Yorum yok

KOOPERATİFÇİLİK PROJE DESTEK YÖNETMELİĞİ

30.07.2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:Bu Yönetmeliğin amacı, kooperatif ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesine, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanmasına, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanmalarına katkıda bulunulmasına, bireysel tasarrufların uygun kooperatif girişimcilik modelleri ile ekonomiye kazandırılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok

(2013/5131) 2013 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

30.07.2013 Bakanlar Kurulu Kararı: Ekli “2013 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 12/7/2013 tarihli ve 11406 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/7/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARI SORUŞTURULMASI

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARI SORUŞTURULMASI

29.07.2013 Sosyal Güvenlik Kurumu: Kısa vadeli sigortalar servislerinde yapılan uygulamalarda iş kazalarının ve meslek hastalıklarının soruşturulmasında, iş kazası dosyalarının oluşturulması ve ortaya çıkan sorunlar ve aksaklıklarla ilgili olarak bundan böyle uygulama genelge içeriğinde açıklandığı şekilde yapılacaktır.

Yorum yok

ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK

28.07.2013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı, çalışanların gürültüye maruz kalmaları sonucu oluşabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden, özellikle işitme ile ilgili risklerden korunmaları için asgari gereklilikleri belirlemektir.

Yorum yok

PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ SONUÇ VE ÖNLEMLERİNİN KAYDI VE BİLDİRİMİ YÖNETMELİĞİ

27.07.2013 Ekonomi Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı, piyasa gözetimi ve denetimi ile ithalat denetimleri arasında bilgi akışını sağlamak ve yetkili kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde kayıt altına alınması gereken bilgilerin; içeriği, kayıt işlemleri ve bildiriminin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Yorum yok

SİGORTA VE REASÜRANS İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN MALİ BÜNYELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

27.07.2013 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmeliğin 21/A maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Yorum yok

SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK SEKTÖRLERİNİN GÖZETİM VE DENETİMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

27.07.2013 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinin Gözetim ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (y) bendi değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (aa),(bb) ve (cc) bentleri eklenmiştir.

Yorum yok

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ /66 (2013/Haziran dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının süresinin uzatılması)

26.07.2013 Maliye Bakanlığı: 2013/Haziran dönemine ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimleri 02/08/2013 tarihi saat 23:59′a kadar verilebilecektir.

Yorum yok

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

26.07.2013 Anayasa Mahkemesi Kararları

Yorum yok

UZMANLAŞMA ANLAŞMALARINA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO:2013/3)

26.07.2013 Rekabet Kurumundan: Bu Tebliğin amacı; teşebbüsler arasında yapılan uzmanlaşma anlaşmalarının, 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi hükümlerinin uygulanmasından grup olarak muaf tutulmasının koşullarını belirlemektir.

Yorum yok

KÜLTÜR VARLIKLARI İHALE YÖNETMELİĞİ

25.07.2013 Maliye Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu ve Kültür ve Turizm Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı, korunması gerekli kültür varlıklarının rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri, sokak sağlıklaştırma, çevre düzenleme projeleri ve bunların uygulamaları ile değerlendirilmesi, muhafaza, nakil işleri ve kazı çalışmalarına yönelik mal ve hizmet alımlarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

KADIN ÇALIŞANLARIN GECE POSTALARINDA ÇALIŞTIRILMA KOŞULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

24.07.2013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı, on sekiz yaşını doldurmuş kadın çalışanların gece postalarında çalıştırılmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok