Haziran, 2013 için arşiv

(2013/4962) KANUNİ VEYA İŞ MERKEZİ MALDİVLER’DE OLUP ULUSLARARASI HAVA YOLU TAŞIMACILIĞI YAPAN DAR MÜKELLEF KURUMLARIN TÜRKİYE’DE ELDE ETTİKLERİ HAVA TAŞIMACILIK KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLME ESASLARI HAKKINDA KARAR

30.06.2013 Bakanlar Kurulu Kararı: Kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan ve hava taşımacılığı faaliyeti ile iştigal eden kurumların yolcu, yük ve bagaj taşımacılığı dolayısıyla Maldivler’de elde ettiği kazançlarının 18/7/2011 tarihinden itibaren Maldivler’de gelir üzerinden alınan veya alınacak olan her türlü vergiden istisna edilmesi şartıyla kanuni veya iş merkezi Maldivler’de bulunan kurumların benzer nitelikteki kazançları Türkiye’de aşağıdaki şekilde vergilendirilir:

Yorum yok

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ

29.06.2013 Mesleki Yeterlilik Kurumundan: Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin eklerini oluşturan dört meslek standardının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.

Yorum yok

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:427)

29.06.2013 Maliye Bakanlığından: 426 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 4 numaralı bölümünün (a) ve (b) bentleri ile 6 numaralı bölümünün ikinci paragrafında yer alan 1/7/2013 tarihleri 1/10/2013 olarak değiştirilmiştir.

Yorum yok

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN SÖZLEŞMELERİNİN TÜRK TİCARET KANUNUNA UYUMLU HALE GETİRİLME SÜRESİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

29.06.2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 22 nci maddesi gereğince anonim şirketlerin esas sözleşmelerini ve limited şirketlerin şirket sözleşmelerini, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa uyumlu hale getirmeleri için öngörülen süre 1/7/2014 tarihine kadar uzatılmıştır.

Yorum yok

ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

29.06.2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi değiştirilmiştir.

Yorum yok

KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

28.06.2013 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliğinin 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi değiştirilmiştir.

Yorum yok

SERMAYE PİYASASINDA BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ:X, NO:22)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ:X, NO:28)

28.06.2013 Sermaye Piyasası Kurulundan: Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: X, No:22)’in Başlangıç Hükümlerinin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ SATIŞI TEBLİĞİ (II-5.2)

28.06.2013 Sermaye Piyasası Kurulundan: Bu Tebliğin amacı sermaye piyasası araçlarının satış yöntemlerine, dağıtımına ve teslimine ilişkin esasları düzenlemektir. Bu Tebliğ, sermaye piyasası araçlarının satışında belirlenecek fiyat, satış şekilleri ve yöntemleri, dağıtım ve teslim esasları ile halka arzda teşviklere ve sermaye piyasası araçlarının satışında özellikli durumlara ilişkin esasları kapsar.

Yorum yok

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:5)’NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

28.06.2013 İçişleri Bakanlığından: Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 5) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yorum yok

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:1)’NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

28.06.2013 İçişleri Bakanlığından: Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yorum yok

VAN’DA MEYDANA GELEN DEPREMLER NEDENİYLE ZARAR GÖREN HAYVAN YETİŞTİRİCİLERİNE YEM DESTEĞİ ÖDENMESİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO:2011/60)’NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2013/33)

28.06.2013 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: Van’da Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Zarar Gören Hayvan Yetiştiricilerine Yem Desteği Ödenmesi Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2011/60) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yorum yok

(2013/4895) ÜRÜNLERİN PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

27.06.2013 Bakanlar Kurulu Kararı: Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri, 8 inci maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere fıkra eklenmiş ve aynı maddenin mevcut üçüncü fıkrasında yer alan “ikinci fıkrasında” ibaresi “üçüncü fıkrasında” şeklinde değiştirilmiş…

Yorum yok

(6493) ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİ, ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA KANUN

27.06.2013 Kanun: Bu Kanunun amacı, ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemlerine, ödeme hizmetlerine, ödeme kuruluşlarına ve elektronik para kuruluşlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2013/27)

26.06.2013 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: Bu Tebliğin amacı; tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırarak daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, zor şartlarda ve bedenen çalışan üreticilerimizin işlerini kolaylaştırmak ve üretim maliyetlerine katkı vererek uluslararası düzeyde rekabet edilebilirliği sağlamak için makine ve ekipman alımlarının desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

26.04.2013 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan: Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmeliğe geçici madde eklenmiştir.

Yorum yok