Mayıs, 2013 için arşiv

İŞYERLERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) BİLGİLENDİRME REHBERİ

31.05.2013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Tüm kültürlerde ve ülkelerde, yaş, cinsiyet, kıdem, hiyerarşik konum ayrımı olmadan çalışanların karşılaşması muhtemel bir işyeri sorunu olan işyerlerinde psikolojik taciz (mobbing), iş ahlakına aykırı sistematik yürütülen tutum ve davranışlar bütünüdür.

Yorum yok

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNE DAİR YÖNETMELİK

31.05.2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1524 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca internet sitesi açılmasına ve bu sitenin belirli bir bölümünün şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgülenmesine ve bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:355)

31.05.2013 Maliye Bakanlığından: Bu Genel Tebliğin amacı, 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun hükümlerine göre Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Yorum yok

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ

29 Mayıs 2013  ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28661 (Mükerrer) TEBLİĞ Mesleki Yeterlilik Kurumundan: ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bu tebliğin eklerini oluşturan yirmi beş meslek standardının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu [...]

Yorum yok

MERKEZİ TAKAS KURULUŞLARININ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK

30.05.2013 Sermaye Piyasası Kurulundan: Bu Yönetmeliğin amacı, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 77 ve 78 inci maddeleri çerçevesinde merkezi takas kuruluşlarına ve merkezi karşı taraf uygulamasına ilişkin esasları belirlemektir.

Yorum yok

(2013/4763) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

30.05.2013 Bakanlar Kurulu Kararı: Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın EK-4 sayılı ve “TEŞVİK EDİLMEYECEK VEYA TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI” başlıklı ekinin l/B/6 sırası yürürlükten kaldırılmıştır.

Yorum yok

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DESTEKLEME TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO:2013/26)

29.05.2013 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: Bu Tebliğin amacı; 11/3/2013 tarihli ve 2013/4463 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2013 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar gereği, su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara verilecek ürün desteklemeleriyle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok

YATAKLI SAĞLIK TESİSLERİNDE YOĞUN BAKIM HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

29.05.2013 Sağlık Bakanlığından: Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrası değiştirilmiştir.

Yorum yok

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2008-32/35)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2013-32/43)

29.05.2013 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/35)’in 3 üncü maddesi değiştirilmiştir.

Yorum yok

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU YÖNETMELİĞİ

29.05.2013 Millî Eğitim Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı, özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarının işleyişiyle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok

(6486) SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

29.05.2013 Kanun: 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa geçici madde eklenmiştir. 5510 sayılı yasada değişiklikler, 5502 sayılı yasada, 5543 sayılı yasada, 3843 sayılı yasada değişiklikler yapılmıştır.

Yorum yok

(6485) 187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİNE KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

29.05.2013 Kanun: Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı’nın 31 Mayıs 2006 tarihinde yapılan 95 inci oturumunda kabul edilen “187 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi”ne katılmamız uygun bulunmuştur.

Yorum yok

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-48.1)

28.05.2013 Sermaye Piyasası Kurulundan: Bu Tebliğin amacı; gayrimenkul yatırım ortaklıklarının kuruluşlarına ve kurucularına, paylarının halka arzına, satışına ve devrine, faaliyet esaslarına, yönetim ilkelerine, portföy sınırlamalarına, portföylerinde bulunan varlıkların ve hakların değerlemesine, varlıkların saklanmasına, imtiyazlı pay ihracına, ortaklarında ve yöneticilerinde aranacak niteliklere, kamuyu aydınlatma ve yatırımcıların bilgilendirilmesi yükümlülüklerine, kâr dağıtımına, gayrimenkul yatırım ortaklığı statüsünden çıkmalarına, tabi olacakları diğer yükümlülüklere ve anonim ortaklıkların gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşümüne ilişkin esasları düzenlemektir.

Yorum yok

SERMAYE PİYASASINDA BAĞIMSIZ DIŞ DENETLEME HAKKINDA YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

28.05.2013 Sermaye Piyasası Kurulundan: Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yorum yok

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

26.05.2013 Başbakan Yardımcılığı (Hazine Müsteşarlığı)’ndan: Bu sigorta sözleşmesi ile sigortalının poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif edilerek sınırları çizilen mesleki faaliyeti ifa ederken; a) Sözleşme süresi içinde meydana gelen olay sonucu doğan ve sorumluluk hükümleri uyarınca tazmini sözleşme süresi içinde ya da sonrasında talep edilen zararlara karşı veya b) Sözleşme yapılmadan önce veya sözleşme yürürlükteyken meydana gelen olay nedeniyle, sadece sözleşme süresi içinde sigortalıya karşı ileri sürülebilecek taleplere karşı, sözleşmede belirtilen miktara kadar isteme ilişkin makul giderleri de içerecek şekilde teminat verilir. Taraflar, (a) ve (b) bentlerinden birini içerecek şekilde sözleşme yapabilecekleri gibi, her ikisini içerecek şekilde de sözleşme yapabilir.

Yorum yok