Nisan, 2013 için arşiv

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/65 (2012 yılı Kesin Mizan bildirim süresinin uzatılmasına dair açıklama)

30.04.2013 Maliye Bakanlığı: 403 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile kurumlar vergisi mükellefleri tarafından verilmesi gereken Kesin Mizan bildirimlerinin verilme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

Yorum yok

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/64 (Vadeli Çeklerde Reeskont Uygulaması)

30.04.2013 Maliye Bakanlığı: Çeklerde reeskont uygulamasına dair açıklamalar işbu Sirkülerin konusunu teşkil etmektedir.

Yorum yok

BANKALARIN KREDİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

30.04.2013 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası değiştirilmiştir.

Yorum yok

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

30.04.2013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı, çalışanları sağlık ve güvenlik yönünden işyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden korumak için alınması gereken önlemlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok

(2013/4635) İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

30.04.2013 Bakanlar Kurulu Kararı: Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 22/4/2013 tarihli ve 28589 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/4/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

(6460) HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

30.04.2013 Kanun: Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Avukatlık Kanunu, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun, Hâkimler ve Savcılar Kanunu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanununda yapılan değişiklikler

Yorum yok

(6459) İNSAN HAKLARI VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAMINDA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

30.04.2013 Kanun: Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu, İdari Yargılama Usulü Kanunu, Kamulaştırma Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunlarda yapılan değişiklikler

Yorum yok

LİMANLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

28.04.2013 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: Limanlar Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin onbirinci fıkrasının sonuna cümle eklenmiştir.

Yorum yok

(2013/4552) 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU İLE 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNUN BAZI MADDELERİNDE YER ALAN TEVKİFAT NİSPETLERİ VE VERGİ KESİNTİSİ ORANLARI HAKKINDAKİ 2009/14592, 2009/14593 VE 2009/14594 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

27.04.2013 Bakanlar Kurulu Kararı: 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun bazı maddelerinde yer alan tevkifat nispetleri ve vergi kesintisi oranları hakkındaki 2009/14592, 2009/14593 ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu kararlarında değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 4/4/2013 tarihli ve 433 sayılı yazısı üzerine, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/4/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

(2013/4425) BAZI YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

26.04.2013 Bakanlar Kurulu Kararı: Ekli “Bazı Yönetmeliklerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 23/1/2013 tarihli ve 1394847 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 4/3/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

(2013/4458) TARIM SİGORTALARI HAVUZUNA DEVLET TARAFINDAN TAAHHÜT EDİLECEK HASAR FAZLASI DESTEĞİNE İLİŞKİN KARAR

26.04.2013 Bakanlar Kurulu Kararı: 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 15 inci ve 16 ncı maddelerine istinaden Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Risk Paylaşımı ve Reasürans Planına göre; Tarım Sigortaları Havuzu tarafından 1/1/2013-31/12/2015 tarihleri arasında akdedilen sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan ancak reasürans ve retrosesyon yoluyla transferi yapılamayan risklerin her bir yıl itibarıyla hasar prim oranı;

Yorum yok

(2013/4513) TÜRK MEDENİ KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE KURULAN VAKIFLARIN TESCİL VE İLANI HAKKINDA TÜZÜK

26.04.2013 Bakanlar Kurulu Kararı: Bu Tüzüğün amacı; 22/11/2001 tarih ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıfların tescil tarzı, tescilin kimler tarafından yaptırılacağı, sicillerinin ne suretle tutulacağı, Resmî Gazete’de yapılacak ilanın içeriği ve hangi şekilde yapılacağı konularını düzenlemektir.

Yorum yok

(2013/4478) TİCARET SİCİLİ TÜZÜĞÜNÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TÜZÜK

26.04.2013 Bakanlar Kururlu Kararı: 2/2/1957 tarih ve 4/8604 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ticaret Sicili Tüzüğü yürürlükten kaldırılmıştır.

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (MAHRECE İADE) (SERİ NO:2)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (MAHRECE İADE) (SERİ NO:4)

25.04.2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Gümrük Genel Tebliği (Mahrece İade) (Seri No:2)’nin 3 üncü maddesinin madde başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye fıkra eklenmiştir.

Yorum yok

GENELGE 2013/4 (G-20 Dönem Başkanlığı Yönlendirme Komitesi)

25.04.2013 Başbakanlıktan: En temel küresel ekonomik işbirliği platformu olan Yirmiler Grubu’nun (G-20) Dönem Başkanlığı 2015 yılında ülkemiz tarafından üstlenilecektir. Bu kapsamda Türkiye; G-20’nin temel yönlendirme mekanizması olan “Üçlü Yapı”da (Troyka) 2013 yılı Aralık ayı başından itibaren 3 yıl süre ile yer alacaktır.

Yorum yok