Şubat, 2013 için arşiv

(2013/4385) 2012 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

28.02.2013 Bakanlar Kurulu Kararı: 2012 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararın 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası değiştirilmiştir.

Yorum yok

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ /60 (28.02.2013 tarihine kadar verilmesi gereken 2013/Ocak dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının süresinin uzatılmasına dair açıklama)

27.02.2013 Maliye Bakanlığı: 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin 2013/Ocak dönemine ilişkin Form Ba (Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu) ve Form Bs (Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu) bildirimlerinin verilme süresinin uzatılması bu sirkünün konusunu oluşturmaktadır.

Yorum yok

MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ YAYINLANDI

27.02.2013 Maliye Bakanlığı: Rehberde, menkul sermaye iradı sayılan gelirler ile söz konusu gelirlerin beyan edilip edilmeyeceği, beyan edilmesi durumunda hangi şartlar altında beyan edileceği, yurt dışında yaşayan vatandaşların elde ettiği menkul sermaye iratlarının beyan durumu, beyannamenin doldurulmasında dikkat edilecek hususlar, beyannamenin verilme zamanı ve verginin ödenmesi konularında bilgiler sunulmaktadır.

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO:105)

27.02.2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Tebliğ, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 50 ila 63 üncü (50 ve 63 dâhil) fasılları kapsamındaki tekstil eşyasının serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Yorum yok

SERBEST MESLEK KAZANÇLARINA TABİ MÜKELLEFLER İÇİN 2013 YILI VERGİ REHBERİ YAYINLANDI

26.02.2013 Maliye Bakanlığı: 2012 yılında serbest meslek kazancı elde eden mükelleflere yönelik olarak hazırlanan Rehberde; serbest meslek faaliyeti ve serbest meslek kazancı, serbest meslek erbabları, serbest meslek kazancının tespiti ve hasılattan indirilecek giderler, serbest meslek kazançlarında vergi tevkifatı, serbest meslek erbabının tutacağı defter, serbest meslek kazançlarının beyanı ve beyanname üzerinde yapılacak indirimlere ilişkin konulara yer verilmiştir.

Yorum yok

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ

26.02.2013 Mesleki Yeterlilik Kurumundan: Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin eklerini oluşturan on dört meslek standardının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.

Yorum yok

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:122)

26.02.2013 Maliye Bakanlığından: 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının verdiği yetki çerçevesinde 1/3/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki açıklama ve düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur.

Yorum yok

DANIŞTAY İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KURULU KARARI (E:2009/1, K:2012/2)

26.02.2013 Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulundan: İhale kararı üzerine işin üstlenilmesinden sonra ihale makamınca 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa göre hesaplanıp işi üstlenen şirketten kesilerek veya alınarak vergi idaresine ödenen damga vergisi tahsilatının iptali veya tahsil edilen tutarın iadesi istemiyle işi üstlenen şirket tarafından vergi mahkemesinde dava açılabileceği hakkında.

Yorum yok

TÜRK AKREDİTASYON KURUMUNCA UYGULANACAK AKREDİTASYON KULLANIM ÜCRETİ/PAYINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TÜRKAK:2013/1)

26.02.2013 Türk Akreditasyon Kurumundan: Bu Tebliğin amacı, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen kuruluşların 2013 yılı için ödeyecekleri akreditasyon kullanım ücreti veya paylarını belirlemek ve bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok

GELİR VERGİSİ SİRKÜLERİ /87 (Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması)

25.02.2013 Maliye Bakanlığı: 23 Şubat 2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler ile 24 Şubat 2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

Yorum yok

(2013/4345) MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

24.02.2013 Bakanlar Kurulu Kararı: Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın eki (I) Sayılı Listenin 3 üncü sırasına, “2 no.lu faslında yer alan mallar” ibaresinden sonra gelmek üzere, “(02.07 pozisyonu ve 0209.90.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyon numarasında yer alan mallar hariç)” ibaresi eklenmiş, Aynı Kararın eki (II) Sayılı Listenin “A) GIDA MADDELERİ” başlıklı bölümünün 1 inci sırasının mülga (b) bendi yeniden düzenlenmiştir.

Yorum yok

NUMARALANDIRMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

24.02.2013 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: Numaralandırma Yönetmeliği’nin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, 9 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları değiştirilmiştir.

Yorum yok

TURİST REHBERLİĞİ MESLEK YÖNETMELİĞİ

23.02.2013 Kültür ve Turizm Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı, turist rehberliği mesleğinin icrasına, meslek kuruluşlarının işleyişine, Bakanlık ile meslek kuruluşları arasındaki işbirliğine ve meslek kuruluşlarının denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN BELİRLENMESİNE VE UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (SERİ IV, NO:56)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ:IV, NO:63)

22.02.2013 Sermaye Piyasası Kurulundan: Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri IV, No: 56)’in 5 inci maddesine onuncu fıkradan sonra gelmek üzere fıkra eklenmiş, aynı Tebliğin ekinde yer alan “Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri”nin 1.3.7 numaralı maddesi değiştirilmiştir.

Yorum yok

(2013/4284) TEKNİK DÜZENLEMELER REJİMİ KARARI

22.02.2013 Bakanlar Kurulu Kararı: Bu Kararın amacı; dış ticarete konu ürünlerin teknik düzenlemelere uygun ve güvenli olmasını temin etmek; bu çerçevede ilgili teknik mevzuatın dış ticarete uyarlanması, uygulanması, ithalatta ve ihracatta denetim yapılması veya yaptırılması, denetim yapacak kuruluşların tespiti ile teknik düzenlemesine uygun ve güvenli olmayan ürünlerin ithalat ve ihracatının önlenmesine dair usul ve esasları belirlemek; dış ticarette teknik engellerin önlenmesine yönelik çalışmalar yapmak; teknik düzenlemeler, ürün güvenliği ve denetime dair mevzuat, politika ve uygulamaları koordine etmek ve uluslararası yükümlülüklere uygunluğunu sağlamaktır.

Yorum yok