Ocak, 2013 için arşiv

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

31.01.2013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin 10 uncu maddesine fıkra eklenmiş, 12 nci maddesinin beşinci fıkrasının birinci ve ikinci cümleleri değiştirilmiş ve dokuzuncu fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere cümle eklenmiştir.

Yorum yok

PROJE VE KONTROLLUK İŞLERİNDE UYGULANACAK FİYAT ARTIŞ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ

31.01.2013 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esaslar”ın 4 üncü maddesinin (4.5) numaralı bendi gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir Devlet Memuru olarak Bakanlık Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Proje Dairesi Başkanının bütün ek ödentileri dahil net maaşının sözleşmeye esas yıl dönemi (sözleşme birim fiyatlarının ait olduğu yıl dönemi) ile uygulama yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranları; 1/1/2013 tarihinden itibaren, proje ve kontrolluk işlerinde uygulanmak üzere;

Yorum yok

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

31.01.2013 Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odasından: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Serbest Müşavir Mühendislik Hizmetleri Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinin (8) numaralı alt bendi değiştirilmiştir.

Yorum yok

PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

31.01.2013 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına “33. Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,” tanım eklenmiştir.

Yorum yok

ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

31.01.2013 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına “61. Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,” tanım eklenmiştir.

Yorum yok

DOĞAL GAZ PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

31.01.2013 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına “45. Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,” tanım eklenmiştir.

Yorum yok

BANKALARIN KIYMETLİ MADEN ALIM SATIMINA VE ALACAKLARINDAN DOLAYI EDİNDİKLERİ EMTİA VE GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

31.01.2013 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankaların Kıymetli Maden Alım Satımına ve Alacaklarından Dolayı Edindikleri Emtia ve Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesi değiştirilmiştir.

Yorum yok

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

31.01.2013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesinde geçen “belgesi” ifadesi “belgesinin geçerliliği askıya alınan veya” ifadesi şeklinde değiştirilmiştir.

Yorum yok

(6408) ELEKTRİK PİYASASI KANUNU İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

31.01.2013 Kanun: 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendinin sonuna cümle eklenmiş, geçici 9 uncu maddesi değiştirilmiş, geçici 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “31/12/2012” ibaresi “31/12/2015” olarak değiştirilmiş ve aynı bende cümle eklenmiştir. 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2012” ibaresi “31/12/2019” şeklinde değiştirilmiştir.

Yorum yok

(6411) CEZA MUHAKEMESİ KANUNU İLE CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

31.01.2013 Kanun: 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 202 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bu madde hükümleri,” ibaresi “Birinci ve ikinci fıkra hükümleri,” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye fıkralar eklenmiştir.

Yorum yok

ELEKTRONİK İMZA İLE İLGİLİ SÜREÇLERE VE TEKNİK KRİTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

30.01.2013 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

KAMU İHALE TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO:2013/1)

30.01.2013 Kamu İhale Kurumundan: 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 67 nci maddesine göre, 1/2/2013 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak eşik değerler ve parasal limitler Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2012 yılı Aralık ayı Toptan Eşya Fiyat Endeksi (Toptan Eşya Fiyatları Genel Endeksi Tablosunda 2012 Aralık ayının bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı % 2,45) esas alınarak güncellenmiş olup Kanunun ilgili maddeleri bazında belirtilmiştir.

Yorum yok

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/56 (31.01.2013 tarihine kadar verilmesi gereken 2012/Aralık dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının süresinin uzatılmasına dair açıklama)

29.01.2013 Maliye Bakanlığı: 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin 2012/Aralık dönemine ilişkin Form Ba (Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu) ve Form Bs (Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu) bildirimlerinin verilme süresinin uzatılması bu sirkünün konusunu oluşturmaktadır.

Yorum yok

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/57 (420 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında elektrik ve doğalgaz abone bilgileri ile tüketim bilgilerinin alınma süresinin uzatılmasına dair açıklama)

29.01.2013 Maliye Bakanlığı: 420 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında; elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketlerinden ve organize sanayi bölgesi (OSB) tüzel kişiliklerinden; elektrik ve doğalgaz abone bilgileri ile tüketim bilgilerinin alınmasına yönelik açıklamalar ve süre uzatımı bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

Yorum yok

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ

29.01.2013 Mesleki Yeterlilik Kurumundan: Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin eklerini oluşturan dört meslek standardının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.

Yorum yok