Kasım, 2012 için arşiv

PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA SİSTEMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

30.11.2012 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya (m) bendinden sonra gelmek üzere bent eklenmiştir.

Yorum yok

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ALACAKLARININ TAKİP VE TAHSİLİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

30.11.2012 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Alacaklarının Takip ve Tahsiline İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası değiştirilmiştir.

Yorum yok

SAĞLIK HİZMETLERİ LİSANS YÖNETMELİĞİ

30.11.2012 Sağlık Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı; Bakanlıkça, planlama çerçevesinde gerçek veya tüzel kişilere sağlık alanında belirli bir hizmeti verebilme veya sağlık tesisi açabilme yetkisi veren lisansa ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok

ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİ MUAYENE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

30.11.2012 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinin 225 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aşağıdaki (5) ve (6) numaralı alt bentler eklenmiş ve aynı fıkranın (b) bendinin (6), (7) ve (8) numaralı alt bentleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

TARIM SİGORTALARI HAVUZU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

30.11.2012 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: Tarım Sigortaları Havuzu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “teknik hizmetlerin yürütülmesi amacıyla” ibaresinden sonra gelmek üzere “tüzel kişiliği haiz” ibaresi eklenmiştir.

Yorum yok

ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

28.11.2012 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı; anonim şirketlerin genel kurul toplantılarının Kanuna, ilgili mevzuata, şirket esas sözleşmesine ve iç yönergeye uygun olarak yapılmasının sağlanması, şirketlerin genel kurul çalışmalarının esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren iç yönergede bulunacak asgari unsurların belirlenmesi, anonim şirketlerde kendisine pay ve pay senedi tevdi edilen kişilerin bu pay ve pay senedinden doğan genel kurul toplantısına katılma ve oy hakkının kullanılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok

PAZAR ANALİZİ YÖNETMELİĞİ

27.11.2012 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: Bu Yönetmeliğin amacı; elektronik haberleşme sektöründe etkin rekabet ortamının tesisi, korunması ve geliştirilmesini teminen gerçekleştirilen pazar analizlerine ve etkin piyasa gücüne sahip işletmecilere getirilebilecek yükümlülüklere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok

(2012/3851) KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI TARAFINDAN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHALELERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA KARAR

25.11.2012 Bakanlar Kurulu Kararı: Bu Esasların amacı; 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendinde yer alan istisna kapsamında, finansmanının tamamı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı tarafından karşılanacak ve sonuçlarından ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, özel sektör, sivil toplum kuruluşları veya kamuoyunun faydalanacağı her türlü araştırma-geliştirme faaliyetlerine yönelik hizmet alımlarında geçerli esasları belirlemektir.

Yorum yok

YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ:VII, NO:10)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ:VII, NO:44)

24.11.2012 Sermaye Piyasası Kurulundan: Seri:VII, No:10 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (iv) bendi değiştirilmiştir.

Yorum yok

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2005/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SAYI:2012/13)

21.11.2012 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)’in 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

İSKÂN KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

21.11.2012 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: İskân Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde geçen “borçlandırmanın” ibaresi “iskân plânlama etütlerinin” şeklinde; aynı fıkranın (c) bendi değiştirilmiştir.

Yorum yok

ORMAN KADASTROSU VE 2/B UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

20.11.2012 Orman Genel Müdürlüğünden: Bu Yönetmeliğin amacı; orman alanlarının ve 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendine göre orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin geometrik ve hukukî durumlarının tayin ve tespiti ile bu suretle sınırlandırılan ormanların ve orman sınırları dışına çıkartılan alanların tapu siciline tescillerini sağlamak ve orman kadastro bilgi sisteminin altlığını oluşturmaktır.

Yorum yok

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

20.11.2012 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Gümrük Yönetmeliğinin 178 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(1) 175 ila 177 nci maddelerde yer alan eşyanın iki hat sisteminin çalıştığı gümrük idarelerinde yeşil veya “beyana tabi eşyam yoktur” hattından geçirilmesi, hat sisteminin çalışmadığı bir gümrük idaresinden beyan yapılmaksızın geçirilmesi veya ek 22/A da yer alan formla yapılan bildirim başka bir tasarruf yoluyla beyandır.”

Yorum yok

KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURULUNUN 14/11/2012 TARİHLİ VE (01/7) SAYILI KARARI

17.11.2012 Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 88 inci, Geçici 1 inci ve Geçici 6 ncı maddeleri ile 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı KHK’nın 9 uncu ve Geçici 1 inci maddeleri uyarınca; 1) 660 sayılı KHK’da belirtilen kamu yararını ilgilendiren kuruluşların, 6102 sayılı Kanunun 397 nci maddesi çerçevesinde Bakanlar Kurulu kararıyla bağımsız denetime tabi olacakların ve aynı Kanunun 1534 üncü maddesinin ikinci fıkrasında sayılan şirketlerin münferit ve konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulamasına, 2) Yukarıdaki kapsama dâhil olmayanlar için Kurumca bir belirleme yapılıncaya kadar yürürlükteki mevzuatın uygulanmasının devamına, karar verilmiştir.

Yorum yok

GEMİADAMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

17.11.2012 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: Gemiadamları Yönetmeliği’nin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendinin üçüncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok