Ekim, 2012 için arşiv

ŞİRKETLERDE YAPI DEĞİŞİKLİĞİ VE AYNİ SERMAYE KONULMASINDA SİCİLLER ARASI İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

31.10.2012 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Tebliğin amacı; birleşme, bölünme ve tür değiştirme gibi yapı değişiklikleri ile ayni sermaye konulması veya ticari işletmelerin devralınması sonucunda, tapu ve gemi sicili ile fikrî mülkiyete ilişkin sicillerde ve benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve hakların sahipliklerinde meydana gelen değişikliklerin ilgili sicillere bildirilmesini ve sicil kayıtları ile belgelerindeki gerekli değişikliklerin yapılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek, başvuruda bulunacak kişiler ve gerekli belgeleri belirlemektir.

Yorum yok

LİMANLAR YÖNETMELİĞİ

31.10.2012 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı; liman başkanlıklarının liman idari sınırları ve sahası ile demirleme sahalarını belirlemek, idari sahadaki gemilerin veya deniz araçlarının seyir, demirleme veya kıyı tesislerine yanaşma, bağlama veya ayrılmalarında uyulacak kurallar ile her türlü yük ve yolcunun tahmil ve tahliye yöntemlerini, yer ve zamanlarını, gemilerin veya deniz araçlarının bildirimlerini, kılavuzluk ve römorkörcülük ile ilgili gereklilikler ile idari sahadaki seyir, can, mal, çevre güvenliği ve emniyeti ile disiplinin sağlanmasına ilişkin gereklilikleri ve diğer ilgili hususları düzenlemektir.

Yorum yok

(2012/3846) 6292 SAYILI ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ VE HAZİNE ADINA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN YERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ İLE HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUNUN 6 NCI MADDESİNİN ÜÇÜNCÜ FIKRASINDA YER ALAN BAŞVURU SÜRESİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN KARAR

24.10.2012 Bakanlar Kurulu Kararı: 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan başvuru süresinin uzatılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 18/10/2012 tarihli ve 27838 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 6 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/10/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

GELİR VERGİSİ SİRKÜLERİ/85 (Bireysel emeklilik sistemi ve şahıs sigortalarına ödenen katkı payı ve primlerin vergi matrahının tespitinde indirimi ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi)

23.10.2012 Maliye Bakanlığı: 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler nedeniyle, bireysel emeklilik sistemi ve şahıs sigortalarına ilişkin ödenen katkı payı ve primlerin vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapılması ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine yönelik açıklamalar bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

Yorum yok

2013 YILI PROGRAMI (18/10/2012 Tarihli ve 28445 Sayılı Mükerrer Resmî Gazete’de Yayımlanan 4/10/2012 Tarihli ve 2012/3839 Sayılı 2013 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki 2013 Yılı Programı)

23.10.2012 2013-2015 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programda yer alan temel amaç ve makroekonomik öncelikler çerçevesinde; özellikle gelişmiş ülkeler kaynaklı olmak üzere küresel ekonomide devam eden sorunlara, belirsizlik ve risklere rağmen büyüme sürecinin devam ettirilmesi, istihdam artışının sürdürülmesi, kamu mali dengelerinin iyileştirilmesi, cari işlemler açığında kaydedilen düşme eğiliminin sürdürülmesi, yurtiçi tasarrufların artırılması, enflasyonla mücadeleye devam edilmesi ve finansal istikrarın korunması 2013 Yılı Programının temel makroekonomik amaçlarıdır.

Yorum yok

ANAYASA MAHKEMESİNİN E:2010/82, K:2012/34 (YÜRÜRLÜĞÜ DURDURMA) SAYILI KARARI

23.10.2012 Anayasa Mahkemesi Kararı: Yürürlüğün durdurulması istemini de içeren dava dilekçesi ve ekleri, bu konudaki Anayasa Mahkemesi Raportörü Hakan ATASOY tarafından hazırlanan yürürlüğü durdurma ve esas inceleme raporu ile ekleri, iptali istenilen kurallar, dayanılan Anayasa kuralları ve bunların gerekçeleri ile öteki yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Yorum yok

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

23.10.2012 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki (f) bendi eklenmiştir. “f) Araç tescil belgesinde cenaze aracı, ambulans veya naklen yayın aracı olarak tescil edilmiş olan araçlarla tescil amacına uygun olarak yapılan taşımalar.”

Yorum yok

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

23.10.2012 Millî Eğitim Bakanlığından: Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğine aşağıdaki Ek Madde eklenmiştir. “Eğitim ve öğretim desteği Ek Madde 1 -”

Yorum yok

(2012/3800) BAZI ALANLARIN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ OLARAK TESPİT EDİLMESİNE VE BAZI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNİN SINIRLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

20.10.2012 Bakanlar Kurulu Kararı: Ekli (1) sayılı harita ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alan Celal Bayar Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak tespit edilmiştir. Ekli (2) sayılı harita ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alan İzmir Bilim ve Teknoloji Parkı Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak tespit edilmiştir.

Yorum yok

KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/65 (Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması)

19.10.2012 Maliye Bakanlığı: Eylül/2012 dönemi katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süresinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

Yorum yok

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/55 (31.10.2012 tarihine kadar verilmesi gereken 2012/ Eylül dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının süresinin uzatılmasına dair açıklama)

19.10.2012 Maliye Bakanlığı: Sirkülerde; 31 Ekim 2012 tarihine kadar verilmesi gereken Eylül/2012 dönemine ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresinin 2 Kasım 2012 Cuma günü saat 24:00’e kadar uzatılmasına dair açıklamalara yer verilmiştir.

Yorum yok

HALKA AÇIK OLMAYAN ŞİRKETLERDE KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

19.10.2012 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Tebliğin amacı, şirketlerin kayıtlı sermaye sistemini kabul etmelerine, kayıtlı sermaye sistemine geçmelerine, bu sistemde sermayelerini artırmalarına, kayıtlı sermaye tavanını yükseltmelerine, sistemden çıkmalarına veya çıkarılmalarına, yönetim kurulunun imtiyazlı ve primli paylar ihracına, rüçhan haklarını sınırlamasına ve diğer hususlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2005/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SAYI:2012/12)

19.10.2012 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)’in 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi değiştirilmiştir.

Yorum yok

(2012/3839) 2013 YILI PROGRAMI İLE 2013 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR KARAR

18.10.2012 Bakanlar Kurulu Kararı: Yüksek Planlama Kurulunun 4/10/2012 tarihli ve 2012/21 sayılı Raporu ile Bakanlar Kurulu’na sunulan ekli “2013 Yılı Programı” ile “2013 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar”ın kabulü; 641 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/10/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

TÜRKİYE KOOPERATİFÇİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI (2012-2016)’NIN KABULÜNE DAİR 31/7/2012 TARİHLİ VE 2012/14 SAYILI YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI

17.10.2012 Yüksek Planlama Kurulundan: Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 21/12/2011 tarih ve 1579 sayılı, 16/3/2012 tarih ve 856 sayılı yazıları dikkate alınarak; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla hazırlanan ekli “Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı 2012-2016”nın kabulüne, karar verilmiştir.

Yorum yok