Eylül, 2012 için arşiv

BEŞERÎ TIBBİ ÜRÜNLERİN TANITIM FAALİYETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

30.09.2012 Sağlık Bakanlığından: Beşerî Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “c) Onuncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi 1/1/2015 tarihinde,”

Yorum yok

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

29.09.2012 Sosyal Güvenlik Kurumundan: Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 3.2. numaralı maddesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. a) 3.2.1. numaralı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İkinci ve üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında ………… 5 TL” ibaresinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

Yorum yok

TİCARET BORSALARINDA MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

29.09.2012 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden: Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. “Rehberin dayandığı esaslar uyarınca benzer meslekler birleştirilmek suretiyle meslek grubu oluşturulabilir. Ancak, aynı meslekle iştigal eden üyeler farklı meslek gruplarına dâhil edilemez.”

Yorum yok

ODALARDA MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

29.09.2912 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden: Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.“Rehberin dayandığı esaslar uyarınca benzer meslekler birleştirilmek suretiyle meslek grubu oluşturulabilir. Ancak, aynı meslekle iştigal eden üyeler farklı meslek gruplarına dâhil edilemez.”

Yorum yok

AKTÜERLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

28.09.2012 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: Aktüerler Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama,” ibaresinden sonra gelmek üzere “terörün finansmanı” ibaresi eklenmiş ve (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yorum yok

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2006-32/32)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2012-32/41)

26.09.2012 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara ilişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006-32/32)’in 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (ç) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. “a) Efektifleri almak ve satmak.”

Yorum yok

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2008-32/34)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2012-32/40)

26.09.2012 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’in 11 inci maddesinin onbirinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(11) Bankalar ve faktoring şirketleri tarafından ihracat ve transit ticaret işlemlerine ilişkin doğmuş veya doğacak alacakların devralınması suretiyle ihracatçılara ve transit ticaret tacirlerine döviz üzerinden fon kullandırılabilir.”

Yorum yok

KIYMETLİ MADEN STANDARTLARI VE RAFİNERİLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2006/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

26.09.2012 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/1)’in 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c), (ç), (e), (f), (g) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “c) Kıymetli Madenler: Her tür ve şekilde altın, gümüş, platin ve paladyumu,”

Yorum yok

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:68)

25.09.2012 Maliye Bakanlığından: Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 75 inci maddesi ile Harçlar Kanununa bağlı (1) sayılı tarifenin “A) Mahkeme harçları” bölümünün “I- Başvurma harcı” maddesine eklenen 4 üncü fıkra ile Anayasa Mahkemesine yapılacak olan bireysel başvurular harç kapsamına alınmıştır.

Yorum yok

(2012/3735) BAZI MALLARDA UYGULANAN ÖZEL TÜKETIM VERGISI ORAN VE TUTARLARI ILE TAPU HARÇLARI ORANLARININ BELIRLENMESI HAKKINDA KARAR

22.09.2012 Bakanlar Kurulu Kararı: Bu kararın amacı; Özel Tüketim Kanununa ekli (I), (II) ve (III) sayılı listelerde yer alan bazı mallarda uygulanan özel tüketim vergisi oranları, maktu ve asgari maktu vergi tutarlarının yeniden tespiti ile Harçlar Kanununun (4) sayılı tarifesinin “I-Tapu İşlemleri” başlıklı bölümünün 20 numaralı fıkrasında sayılan tapu işlemleri üzerinden alınan tapu harçlarının yeniden belirlenmesidir.

Yorum yok

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2005/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SAYI:2012/11)

21.09.2012 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)’in 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “1) En fazla yüzde 60’ı; ilk yüzde 40’lık dilimine denk gelen tutarı “1,3”, yüzde 5’lik ikinci dilimine denk gelen tutarı “1,6”, yüzde 5’lik üçüncü dilimine denk gelen tutarı “1,9”, yüzde 5’lik dördüncü dilimine denk gelen tutarı “2,1”, yüzde 5’lik beşinci dilimine denk gelen tutarı “2,2” katsayısıyla çarpılmak suretiyle bulunan toplam tutar üzerinden, en az yüzde 50’si ABD doları cinsinden olmak üzere ABD doları veya euro döviz cinslerinden,”

Yorum yok

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI KOTASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

21.09.2012 Sermaye Piyasası Kurulundan: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliğinin 11 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “İlave Kotasyon ve Sermaye Azaltımı MADDE 11 – Hisse senetleri Borsa kotunda bulunan ortaklıkların bedelli ve/veya bedelsiz sermaye artırımları nedeniyle ihraç edecekleri hisse senetleri, sermaye artırımı sonucu oluşan yeni sermayenin Ticaret Sicili’ne tescil edildiğinin Borsaya bildirilmesini takiben başka bir işlem ve karar tesis edilmesine gerek kalmaksızın Borsa kotuna alınır. …

Yorum yok

BANKALARCA KREDİLERİN VE DİĞER ALACAKLARIN NİTELİKLERİNİN BELİRLENMESİ VE BUNLAR İÇİN AYRILACAK KARŞILIKLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

21.09.2012 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (e) bendi eklenmiştir. “e) Kurul: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunu,”

Yorum yok

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM VE SERTİFİKALANDIRMA FAALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO:2012/5)

18.09.2012 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: Bu Tebliğin amacı, 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında, yürütülen eğitim ve sertifikalandırma faaliyetleri ile ilgili usûl ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ

15.09.2012 Mesleki Yeterlilik Kurumundan: Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin eklerini oluşturan on dokuz meslek standardının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.

Yorum yok