Ağustos, 2012 için arşiv

TİCARET ŞİRKETLERİNDE ANONİM ŞİRKET GENEL KURULLARI DIŞINDA ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK KURULLAR HAKKINDA TEBLİĞ

29.08.2012 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Tebliğin amacı; elektronik ortamda yapılacak yönetim kurulu, müdürler kurulu, ortaklar kurulu ve genel kurul toplantılarına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir.

Yorum yok

ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ HAKKINDA TEBLİĞ

29.08.2012 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Tebliğin amacı ve kapsamı, anonim şirketlerin genel kurullarına elektronik ortamda katılmaya, öneride bulunmaya, görüş açıklamaya ve oy kullanmaya imkan tanıyan elektronik genel kurul sisteminin kuruluşunu, işleyişini, teknik hususlar ile güvenlik kriterlerine ilişkin usul ve esaslarını belirlemektir.

Yorum yok

HALKA AÇIK OLMAYAN ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA BİRİKİMLİ OY KULLANIMINA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

29.08.2012 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Tebliğin amacı, çoğunluğa sahip olmayan pay sahiplerinin, şirketin yönetim kuruluna üye seçtirebilmelerine imkan sağlayacak birikimli oy kullanımına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok

ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

28.08.2012 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı, anonim şirket genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir.

Yorum yok

ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORUNUN ASGARİ İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

28.08.2012 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı, yönetim organı tarafından düzenlenecek yıllık faaliyet raporunun asgari içeriğini belirlemektir. Bu Yönetmelik, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre kurulan ve faaliyet gösteren anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin yıllık faaliyet raporlarını ve şirketler topluluğunda ana şirketin yıllık faaliyet raporunu kapsar. Özel kanunlara tabi şirketlere, özel hükümler dışında bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yorum yok

TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

28.08.2012 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı, ticaret şirketlerinin denetime tabi işlemlerini belirlemek ve bu işlemlerin Bakanlıkça denetlenmesine ilişkin ilkeleri ve usulü düzenlemektir. Bu Yönetmelik, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre kurulan ve faaliyet gösteren ticaret şirketleri ile kuruluşları ve faaliyetleri diğer kanunlarla düzenlenen ticaret şirketlerinin, Kanuna tabi işlemlerinin denetlenmesini kapsar.

Yorum yok

EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:60)

28.08.2012 Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Emlak vergisine esas olmak üzere 2013 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bu Tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir.

Yorum yok

GENELGE 2012-30 (Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar)

22.08.2012 Sosyal Güvenlik Kurumu: Bakanlar Kurulu Kararının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 20/6/2012
tarihli ve 28329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2012/1 sayılı Tebliğde açıklanmış olup, söz konusu Tebliğde yer alan hükümler çerçevesinde destek kapsamına giren işverenler ile sosyal güvenlik il müdürlüklerince/sosyal güvenlik merkezlerince dikkat edilecek hususlar aşağıda
açıklanmıştır.

Yorum yok

KÜLTÜR YATIRIM VE GİRİŞİMLERİNE GELİR VERGİSİ STOPAJI, SİGORTA PRİMİ İŞVEREN PAYI VE SU BEDELİ İNDİRİMİ İLE ENERJİ DESTEĞİ UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

25.08.2012 Kültür ve Turizm Bakanlığından: Kültür Yatırım ve Girişimlerine Gelir Vergisi Stopajı, Sigorta Primi İşveren Payı ve Su Bedeli İndirimi ile Enerji Desteği Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“(4) Firmalara ödenmesi gereken enerji desteği tutarları, Bakanlık Bütçesinden her altı ayda bir ilgililerin banka hesabına aktarılır.”

Yorum yok

GEMİADAMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

23.08.2012 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: Gemiadamları Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 3 – Bu Yönetmelik, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (d) ve (f) bentlerine ve 20/4/1989 tarihli ve 3539 sayılı Kanun ile uygun bulunan Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme (STCW-78) ve değişikliklerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

Yorum yok

GENELGE 2012/19 (Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele)

23.08.2012 Başbakanlıktan: Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele konusunda ilgili bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından alınacak tedbirler; bu kapsamdaki çalışmaların koordinasyonu, bakanlıkların yeniden yapılandırılması ve sürdürülmekte olan çalışmalar da dikkate alınarak aşağıda belirtildiği şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Yorum yok

REKABET İHLALLERİNE İLİŞKİN BAŞVURU USULÜNE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2012/2)

23.08.2012 Rekabet Kurumundan: Bu Tebliğin amacı; Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 4 üncü ve/veya 6 ncı maddesi ile 7 nci maddesinin ihlal edildiği iddialarına ilişkin olarak Rekabet Kurumuna yapılacak başvurular ile bu başvuruların değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları tespit ve ilan etmektir.

Yorum yok

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:120)

18.08.2012 Maliye Bakanlığından: 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki düzenleme ve açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur. 1. Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna. 2. Eğitim ve Öğretim Tesislerine İlişkin Projeler. 3. KDV Genel Tebliğlerinde Yapılan Değişiklikler.

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO:95)

18.08.2012 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Tebliğ, belirli GTİP ve tanıma sahip gübrelerin serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Yorum yok

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:24)

17.08.2012 Maliye Bakanlığından: 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu1 uygulamasına ilişkin olarak aşağıda belirtilen hususlara göre işlem yapılması uygun görülmüştür. A) 1 SERİ NO.LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Bu Tebliğin yayım tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin2 (9.1.), (11.) ve (16.3.) bölümleri ile söz konusu Tebliğin ekindeki (EK: 22) ve (EK: 23) Bilgi Formlarında yer alan “%5” ibareleri “%25” olarak değiştirilmiştir.

Yorum yok