Haziran, 2012 için arşiv

(2012/3322) 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 94 ÜNCÜ MADDESİ İLE 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNUN 15 İNCİ MADDESİNDE YER ALAN BAZI TEVKİFAT NİSPETLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPIMSINA DAİR KARAR

30.06.2012 Bakanlar Kurulu Kararı: 2009/14592 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendine aşağıdaki bent eklenmiş, (10) numaralı bendinin (a) alt bendi ile (13) numaralı bendinin (a) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “c) Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ait diplomatik statüsü bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden %20,”

Yorum yok

(6335) TÜRK TİCARET KANUNU İLE TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

30.06.2012 Kanun: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 4 üncü maddesinin üst başlığı “IV – Ticari davalar, çekişmesiz yargı işleri ve delilleri” şeklinde değiştirilmiş, birinci fıkrasında yer alan “doğan hukuk davaları” ibarelerinden sonra gelmek üzere “ve çekişmesiz yargı işleri” ibareleri ve “ticari dava” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve ticari nitelikte çekişmesiz yargı işi” ibaresi eklenmiştir.

Yorum yok

(6333) ORTAK TRANSİT REJİMİNE İLİŞKİN SÖZLEŞMEYE KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN

30.06.2012 Kanun: Eşyanın Avrupa Ekonomik Topluluğu ile EFTA ülkeleri ve EFTA ülkelerinin kendileri arasında taşınması amacıyla oluşturulan “Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme”ye beyanda bulunmak suretiyle katılmamız uygun bulunmuştur.

Yorum yok

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DESTEKLEME TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO:2012/50)

30.06.2012 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: Bu Tebliğ, 16/4/2012 tarihli ve 2012/3106 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2012 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar gereği, su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara verilecek ürün ve yavru balık desteklemeleriyle ilgili usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Yorum yok

(6331) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

30.06.2012 Kanun: Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

Yorum yok

(6327) BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

29.06.2012 Kanun: 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 22 nci maddesinin (1) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “1. Tek primli yıllık gelir sigortalarından yapılan ödemelerin tamamı gelir vergisinden müstesnadır.”

Yorum yok

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ SIRA NO:1

29.06.2012 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: 66 Sıra no’lu Finansal Tabloların Sunuluşuna İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 1) Hakkında Tebliğin Ek-1’inde yer alan “TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu” Standardının; (a) 7 nci Paragrafında yer alan “Dipnotlar” tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:417)

29.06.2012 Maliye Bakanlığından: İkmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların açıklanmasına ilişkin usuller 293 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği1 ile tespit edilmiştir.

Yorum yok

(6328) KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KANUNU

29.06.2012 Kanun: Bu Kanunun amacı; kamu hizmetlerinin işleyişinde bağımsız ve etkin bir şikâyet mekanizması oluşturmak suretiyle, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve önerilerde bulunmak üzere Kamu Denetçiliği Kurumunu oluşturmaktır.

Yorum yok

397 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SIRA NO:416)

28.06.2012 Maliye Bakanlığından: 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin dördüncü bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “4. e-Fatura Uygulamasından Yararlanma, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesi uyarınca fatura düzenlemek zorunda olan mükelleflere bu Tebliğde getirilen usul ve esaslar çerçevesinde e-Fatura gönderme ve/veya alma izni verilmesi uygun görülmüştür. (8 inci bölümde yer alan istisna hariç olmak üzere)

Yorum yok

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

28.06.2012 Sağlık Bakanlığından: Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 32 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR HAKKINDA TEBLİĞ

28.06.2012 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bu Tebliğin amacı, bankaların, Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulayarak düzenleyecekleri konsolide ve konsolide olmayan finansal tabloların biçim ve içerikleri ile bunların açıklama ve dipnotlarıyla birlikte kamuya açıklanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

BANKALARIN İÇ SİSTEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

28.06.2012 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların kuracakları iç kontrol, iç denetim ve risk yönetim sistemlerine ve bunların işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok

BANKALARIN SERMAYE YETERLİLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

28.06.2012 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların maruz kalınan riskler nedeniyle oluşabilecek zararlara karşı konsolide ve konsolide olmayan bazda yeterli özkaynak bulundurmalarının sağlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok

OPSİYONLARDAN KAYNAKLANAN PİYASA RİSKİ İÇİN STANDART METODA GÖRE SERMAYE YÜKÜMLÜLÜĞÜ HESAPLANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

28.06.2012 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bu Tebliğ, opsiyonlardan kaynaklanan piyasa riski için bankaların standart metoda göre sermaye yükümlülüğünün hesaplanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlemiştir.

Yorum yok