Mayıs, 2012 için arşiv

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

31.05.2012 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı; kamu kurumlarının, Ar-Ge çalışmaları ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı kapsamındaki projelerin; çağrı, başvuru, değerlendirme, kabul, destekleme, izleme ve sonuçlandırma süreçlerine ilişkin esas ve usuller ile sonuçların uygulamaya aktarılmasına dair ilke ve kuralları belirlemektir.

Yorum yok

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2005/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SAYI:2012/5)

31.05.2012 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)’in 6 ncı maddesinin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Bankalar, Türk lirası yükümlülükleri için Türk lirası cinsinden, yabancı para yükümlülükleri için ABD doları ve/veya euro döviz cinslerinden olmak üzere, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde açılan hesaplarda, 5 inci maddede öngörülen oranlarda nakden zorunlu karşılık tesis ederler.

Yorum yok

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ /53 (31.05.2012 tarihine kadar verilmesi gereken Mükellef Bilgileri Bildiriminin verilme süresinin uzatılması hk)

30.05.2012 Maliye Bakanlığı: Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, 31 Mayıs 2012 tarihine kadar verilmesi gereken 2011 dönemine ilişkin Mükellef Bilgileri Bildiriminin verilme süresinin 29.06.2012 günü saat 24:00′e kadar uzatılmasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ) (SERİ NO:2)

29.05.2012 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Tebliğ eki “Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi”; 10/11/1988 tarihli ve 3501 sayılı Kanun ile kabul edilen ve 1/1/1989 tarihinden itibaren yürürlüğe giren “Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Uluslararası Sözleşmesi” eki Armonize Sistem Nomanklatürüne İlişkin İzahnameye, Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesi tarafından getirilen değişikliklerin yansıtılması amacıyla hazırlanmıştır.

Yorum yok

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE GÖREV YAPAN ASKERİ VE SİVİL PERSONELİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

29.05.2012 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görev Yapan Askeri ve Sivil Personelin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması Hakkında Tebliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

29.05.2012 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması Hakkında Tebliğin 3 üncü maddesinin son fıkrasında yer alan “geçici 12 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamına girenler ile aynı Kanunun” ifadesi madde metninden çıkarılmıştır.

Yorum yok

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

27.05.2012 Sağlık Bakanlığından: Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “c) Genel Müdürlük: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü, d) Genel Müdür: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürünü, ”

Yorum yok

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

27.05.2012 Sağlık Bakanlığından: Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve mülga (ç) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Yorum yok

MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ HAKKINDA DUYURU

25.05.2012 Maliye Bakanlığı: Şu ana kadar alınan bildirimlerde mükelleflerimizden bazılarının özellikle “faaliyet kodları”nı yanlış veya hatalı girdikleri tespit edilmiştir. Buna göre, söz konusu bildirimleri belirlenen süre içinde vermeyen veya eksik ya da yanıltıcı bildirimde bulunan mükelleflerin sonradan herhangi bir problem ile karşılaşmamaları için, bildirimlerin doldurulması sırasında gerekli özeni göstermeleri gerekmektedir.

Yorum yok

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

25.05.2012 İçişleri Bakanlığından: Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 46 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 46 – “A” Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesi (Ek:10-B); prototip veya yol testi yapılacak araçlar için imalatçı veya ithalatçı firmalar, otomotiv konusunda araştırma yapan araştırma kurum veya kuruluşları veya teknik hizmetler kuruluşlarına; fabrika, depo, gümrük satış yeri, teşhir yeri, bayi ve benzeri gibi yerler arasında sürülecek araçlar ile gösterisi yapılacak araçlar için imalatçı veya ithalatçı firmalar, bu firmaların yetki verdiği araç satıcılığı yapan bayiler ile taşıma işleri organizatörlüğü yapanlara; yurt dışından satın alınan veya yurt dışına satılan araçların karayollarında sürülerek götürülmesi veya getirilmesi için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından uluslararası ve yurtiçi taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesi almış olan gerçek ve tüzel kişilere bir yıl süre ile verilen belgedir.

Yorum yok

KAMU TAŞINMAZLARININ TURİZM YATIRIMLARINA TAHSİSİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

23.05.2012 Kültür ve Turizm Bakanlığından: Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:23)

22.05.2012 Maliye Bakanlığı: 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu uygulamasına ilişkin olarak aşağıda belirtilen hususlara göre işlem yapılması uygun görülmüştür.

Yorum yok

ANAYASA MAHKEMESİNİN E:2010/62, K:2011/175 SAYILI KARARI (İlan ve Reklam Vergisi hk)

19.05.2012 Anayasa Mahkemesi Kararı: Belediye Gelirleri Kanunu’nun 96. maddesinin (B) fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, iptal edilmesi nedeniyle, Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrasıyla 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince İPTAL HÜKMÜNÜN, KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK BİR YIL SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE, 29.12.2011 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Yorum yok

ANAYASA MAHKEMESİNİN E:2010/118, K:2011/170 SAYILI KARARI (4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu hk)

19.05.2012 Anayasa Mahkemesi Kararı: 18.2.2009 günlü, 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un Geçici 3. maddesinin “Tahsil edilmiş tutarlar red ve iade edilmez.” biçimindeki son cümlesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, 22.12.2011 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Yorum yok

ANAYASA MAHKEMESİNİN E:2011/35, K:2012/23 SAYILI KARARI (Hukuk Muhakemeleri Kanunu hk)

19.05.2012 Anayasa Mahkemesi Kararı: 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 3. maddesinin (1) numaralı fıkrasının; Birinci cümlesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, Birinci cümlesinin iptali nedeniyle uygulanma olanağı kalmayan ikinci ve üçüncü cümlelerinin de, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 43. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince İPTALİNE,
OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Yorum yok