Nisan, 2012 için arşiv

İŞE BAŞLAMA/BIRAKMA BİLDİRİMİNE İLİŞKİN DUYURU

30.04.2012 Maliye Bakanlığı: Mükellefiyet tesisi işlemlerinin kolaylaştırması, hızlandırılması ve kırtasiyeciliğin azaltılması amacıyla “İşe Başlama/Bırakma Bildirimi” yeniden düzenlenmiştir.

Yorum yok

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2012 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

28.04.2012 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: “Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi”nin 3.2 maddesi gereğince mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2012 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak inşaat genel giderleri ile yüklenici kârı dahil belirlenerek aşağıda gösterilmiştir.

Yorum yok

YAPI TESİS VE ONARIM İŞLERİ İHALELERİNDE KULLANILAN MÜTEAHHİTLİK KARNELERİ VE İŞ BİTİRME BELGELERİNİN 2012 YILINA AİT DEĞERLENDİRME KATSAYILARI HAKKINDA TEBLİĞ

28.04.2012 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: “Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği” uyarınca, ihalelere iştirak edecek olan müteahhitlerin, ellerinde bulunan ve geçerliliği sona ermemiş müteahhitlik karneleri, ilgili kuruluşlarca aşağıda belirtildiği şekilde ve grubu aynı kalmak şartıyla aktarılarak kabul edilecektir.

Yorum yok

RADYO VE TELEVİZYON YAYIN KURULUŞLARI REKLAM GELİRLERİ ÜST KURUL PAYLARININ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN TASDİK EDİLMESİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SIRA NO:5)’İN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

28.04.2012 Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan: Radyo ve Televizyon Yayın Kuruluşları Reklam Gelirleri Üst Kurul Paylarının Yeminli Mali Müşavirler Tarafından Tasdik Edilmesi Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 5) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yorum yok

RADYO VE TELEVİZYON YAYIN KURULUŞLARI REKLAM GELİRLERİ ÜST KURUL PAYLARININ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN TASDİK EDİLMESİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SIRA NO:3)’İN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

28.04.2012 Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan: Radyo ve Televizyon Yayın Kuruluşları Reklam Gelirleri Üst Kurul Paylarının Yeminli Mali Müşavirler Tarafından Tasdik Edilmesi Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 3) yürürlükten kaldırılmıştır. Radyo ve Televizyon Yayın Kuruluşları Reklam Gelirleri Üst Kurul Paylarının Yeminli Mali Müşavirler Tarafından Tasdik Edilmesi Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 5)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

Yorum yok

RADYO VE TELEVİZYON YAYIN KURULUŞLARI REKLAM GELİRLERİ ÜST KURUL PAYLARININ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN TASDİK EDİLMESİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SIRA NO:2)’İN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

28.04.2012 Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan: Radyo ve Televizyon Yayın Kuruluşları Reklam Gelirleri Üst Kurul Paylarının Yeminli Mali Müşavirler Tarafından Tasdik Edilmesi Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 2) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yorum yok

RADYO VE TELEVİZYON YAYIN KURULUŞLARI REKLAM GELİRLERİ ÜST KURUL PAYLARININ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN TASDİK EDİLMESİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SIRA NO:1)’İN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

28.04.2012 Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan: Radyo ve Televizyon Yayın Kuruluşları Reklam Gelirleri Üst Kurul Paylarının Yeminli Mali Müşavirler Tarafından Tasdik Edilmesi Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yorum yok

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ

27.04.2012 Mesleki Yeterlilik Kurumundan: Bu Tebliğin amacı; bu tebliğin eklerini oluşturan on üç meslek standardının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.

Yorum yok

(6292) ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ VE HAZİNE ADINA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN YERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ İLE HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN

26.04.2012 Kanun: Bu Kanunun amacı; 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesi gereğince, Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin değerlendirilmesi, yeni orman alanlarının oluşturulması, nakline karar verilen Devlet ormanları içinde veya bitişiğinde bulunan köyler halkının yerleştirilmesi ve orman köylülerinin kalkındırılmasının desteklenmesi ile Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Yorum yok

MENKUL KIYMETLER BORSALARINDA ÜYELİĞE VE KOTASYONA İLİŞKİN YÖNETMELİK

26.04.2012 Yönetmelik: Bu Yönetmeliğin amacı; 3/10/1983 tarihli ve 91 sayılı Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre kurulan menkul kıymetler borsalarına üye olabilmek için aranan şart ve nitelikler, üyelerin bulunabilecekleri borsa faaliyet türleri ve bu faaliyetler sırasında uyacakları kurallar ile sermaye piyasası araçlarının borsa kotuna alınmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ/23 (Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı)

25.04.2012 Maliye Bakanlığı: 2012 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 3,05 (yüzde üç virgül sıfır beş) olarak tespit edilmiştir.

Yorum yok

2012 MART AYINA AİT KDV BEYANNAMESİNİN VERİLME SÜRESİ 26 NİSAN 2012 PERŞEMBE GÜNÜ, 2011 DÖNEMİNE AİT KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLME SÜRESİ İSE 27 NİSAN 2012 CUMA GÜNÜ MESAİ SAATİ SONUNA KADAR UZATILMIŞTIR

23.04.2012 Maliye Bakanlığı: 2012 Mart Ayına Ait KDV Beyannamesinin Verilme Süresi 26 Nisan 2012 Perşembe Günü, 2011 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Beyannamesi Verilme Süresi ise 27 Nisan 2012 Cuma Günü Mesai Saati Sonuna Kadar Uzatılmıştır.

Yorum yok

AVRUPA BİRLİĞİ MALİ YARDIMLARI VERGİ İSTİSNALARI REHBERİ YAYINLANDI

20.04.2012 Maliye Bakanlığı: Bu rehber ile Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali işbirliği çerçevesinde Avrupa Birliği’nin 2007-2013 bütçe dönemine ilişkin mali yardımları için 11.07.2008 tarihinde Türkiye ile Avrupa Komisyonu arasında imzalanan, IPA Çerçeve Anlaşması’nın 26. maddesi ile hüküm altına alınan ve “1 Sıra No’lu Türkiye-Avrupa Birliği IPA Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği” ile usul ve esasları belirlenen vergi istisnaları konusunda gerek sözleşme makamlarının ve mali yardımlar kapsamında bu makamlar ile Avrupa Topluluğu Sözleşmesi imzalayan gerçek ve tüzel kişilerin ve gerekse vergi istisnalarına ilişkin iş ve işlemleri yürüten vergi idaresi çalışanlarının bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

Yorum yok

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNİN YAPILMA USUL VE ESASLARI İLE KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULU, KAMU PERSONELİ DANIŞMA KURULU VE KURUM İDARİ KURULLARININ TEŞKİLİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

20.04.2012 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda öngörülen toplu sözleşme görüşmelerinin yürütülmesi usul ve esaslarını, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Kamu Personeli Danışma Kurulu ile Kurum İdari Kurullarının teşkili ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Yorum yok

MALİYE BAKANLIĞI MALİYE UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

19.04.2012 Maliye Bakanlığından: Bu Yönetmelik; Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında görev yapan Maliye Uzmanı ve Maliye Uzman Yardımcılarının mesleğe alınmalarını, giriş sınavını, komisyonların oluşumunu, yetiştirilmelerini, tez hazırlama ve yeterlik sınavlarını, atanmalarını, eğitimlerini, çalışma ve görevlendirilmelerini, teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma işleriyle diğer hususlara ilişkin usul ve esasları düzenler.

Yorum yok