Mart, 2012 için arşiv

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

31.03.2012 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Gümrük Yönetmeliğinin 53 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.“(6) İstisnai kıymetle beyana ilişkin tamamlayıcı beyanların süresi içerisinde verilmemesi nedeniyle zamanında ödenmeyen gümrük vergileri için eşyanın serbest dolaşıma girişine ilişkin beyannamenin tescil tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre belirlenen gecikme zammı oranında gecikme faizi tahsil edilir ve Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.”

Yorum yok

RÜZGÂR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN ÖLÇÜM STANDARDI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

31.03.2012 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Rüzgâr ve Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularına İlişkin Ölçüm Standardı Tebliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki (e) ve (f) bendleri eklenmiştir.

Yorum yok

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:40)

30.03.2012 Maliye Bakanlığından: 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun1 4 üncü maddesinin (c) bendinde, malûl ve engelliler adına kayıtlı taşıtların motorlu taşıtlar vergisinden istisna tutulmasına ve Kanunun 5 inci maddesinin son fıkrasında, (I) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin kasko sigortası değeri uygulamasına ilişkin hükümler yer almaktadır.

Yorum yok

VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARININ RESTORASYON VEYA ONARIM KARŞILIĞI KİRAYA VERİLMESİ İŞLEMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

30.03.2012 Vakıflar Genel Müdürlüğünden: Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiraya Verilmesi İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

GENELGE 2012/10 (Mülga 3816 sayılı Kanun)

29.03.2012 Sosyal Güvenlik Kurumu: 15/3/2012 tarihinden itibaren sağlık hizmeti sunucularına müracaatlarda, organ, doku ve kök hücre nakli uygulanan hastalar ile kanser tedavisi gören hastaların kontrol amaçlı muayene ve tedavi müracaatları dahil olmak üzere, SUT’ un 3.1.1.A maddesi hükümleri esas alınacaktır. Ancak; Sağlık Bakanlığı sağlık hizmeti sunucuları dışındaki sağlık hizmeti sunucularınca, 2011/69 sayılı Genelge hükümlerine uyulmak kaydıyla 15/3/2012 tarihi öncesinde başlanılmış olmakla birlikte anılan tarih veya sonrasında da devam etmekte olan sağlık hizmetlerinin faturalandırılmasında aşağıdaki düzenlemelere uyulması gerekmektedir.

Yorum yok

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SAYI:2012/3)

28.03.2012 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 2005/1 sayılı Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının (a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “a) Türk lirası yükümlülükler için tutulması gereken zorunlu karşılıkların en fazla yüzde 40’ı ABD doları ve/veya euro döviz cinslerinden ve en fazla yüzde 20’si standart altın cinsinden,”

Yorum yok

DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETLERİNE İLİŞKİN KARAR

28.03.2012 Ekonomi Bakanlığından: 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı’nın 3’üncü maddesinin (k) bendi uyarınca yürürlüğe konulan “İhracat 2004/12” sayılı Tebliğ kapsamında “Dış Ticaret Sermaye Şirketi” statüsü verilen şirketler, alfabetik sıraya göre aşağıda belirtilmiştir.

Yorum yok

ÇEVRE KANUNUNUN 29 UNCU MADDESİ UYARINCA ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN TEŞVİK TEDBİRLERİNDEN FAYDALANMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

28.03.2012 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Çevre Kanununun 29 uncu Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

EDEBİYAT ESERLERİNİN TEŞVİK EDİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

27.03.2012 Kültür ve Turizm Bakanlığından: Edebiyat Eserlerinin Teşvik Edilmesi Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Ankara” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “f) Bilim ve Edebiyat Eserleri Sahipleri Meslek Birliği (BESAM).”

Yorum yok

GELİR VERGİSİ SİRKÜLERİ/81 (193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 73 üncü maddesinin Anayasa Mahkemesi Kararı ile iptali üzerine yapılacak işlemler)

26.03.2012 Maliye Bakanlığı: 14.02.2012 tarihli ve 28204 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 22.12.2011 tarihli ve Esas No:2010/7 ve Karar No:2011/172 sayılı Anayasa Mahkemesi Kararı ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa 04.06.2008 tarihli ve 5766 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile eklenen geçici 73 üncü maddesi, 06.06.2008 tarihinden önce 29.01.2004 tarihli ve 5084 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında yatırıma başlayarak gelir vergisi stopajı teşvikinden faydalanması gereken mükellefler yönünden iptal edilmiştir. Anılan karar uyarınca yapılacak işlemlere ilişkin açıklamalar bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

Yorum yok

(2012/2760) KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİRE KARAR

25.03.2012 Bakanlar Kurulu Kararı: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sürekli veya geçici bir görevle gönderilenlerin, gidiş ve dönüşleri ile geçici görevlendirme süreleri için verilecek gündelik miktarları ekli cetvelde gösterilmiştir.

Yorum yok

(2012/2901) 5/3/2012 TARİHLİ VE 2012/2901 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

25.03.2012 Bakanlar Kurulu Kararı: Ekli (I) sayılı liste ve krokilerde sınırları belirlenen alanlar turizm merkezi olarak tespit ve ilan olunmuştur.

Yorum yok

(2012/2931) MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

24.03.2012 Bakanlar Kurulu Kararı: 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine ilişkin Kararın eki (II) sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 18 inci, 19 uncu ve 20 nci sıraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

GELİR VERGİSİ SİRKÜLERİ/80 (Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ve Kesin Mizan Bildiriminin Verilme Süresinin Uzatılması)

23.03.2012 Maliye Bakanlığı: Yıllık gelir vergisi beyannamesi ile kesin mizan bildiriminin verilme süresinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

Yorum yok

6 SERİ NO.LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI HAZIRLANDI

22.03.2012 Maliye Bakanlığı: Bu Tebliğde, 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun uygulanmasına ilişkin açıklamalara yer verilmiş olup 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde ilgili bölümler itibarıyla değişiklikler yapılmıştır.

Yorum yok