Şubat, 2012 için arşiv

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

29.02.2012 Sosyal Güvenlik Kurumundan: 25/3/2010 tarihli ve 27532 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.2. numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ:IV,NO:38)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ:IV,NO:59)

29.02.2012 Sermaye Piyasası Kurulundan: 23/1/2008 tarihli ve 26765 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: IV, No: 38)’nin 4 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

İHRACATTA ZORUNLU STANDART VE KALİTE KONTROLLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO:2011/18)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:2012/22)

29.02.2012 Ekonomi Bakanlığından: 29/1/2011 tarihli ve 27830 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracatta Zorunlu Standart ve Kalite Kontrollerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2011/18)’nin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

(6279) ÇOĞALTILMIŞ FİKİR VE SANAT ESERLERİNİ DERLEME KANUNU

29.02.2012 Kanun: Bu Kanunun amacı, ülkemizin kültürel varlığı ile bilgi birikimini oluşturan fikir ve sanat eserlerinin basılmış veya çoğaltılmış nüshaları ile ikili ya da çok taraflı anlaşmalar uyarınca yurt dışında basılan veya çoğaltılan fikir ve sanat eserlerinin etkin, sağlıklı ve eksiksiz bir biçimde toplanması, gelecek kuşaklara aktarılması, elverişli ortamlarda saklanması, korunması, düzenlenmesi ve toplumun bilgi ve yararına sunulmasına ilişkin esasları belirlemektir.Bu Kanun uyarınca derlenen eserler kütüphane ve arşiv hizmetlerine yöneliktir.

Yorum yok

E-DEFTER YAZILIM UYUMLULUK ONAY KILAVUZU YAYIMLANMIŞTIR

28.02.2012 Maliye Bakanlığı: Gelir İdaresi Başkanlığınca 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğinin “3.2 Yazılımların Uyumluluk Onayı” başlıklı bölümünde öngörülen yazılımların uyumluluk onayları ile ilgili test süreci ve test planının duyurulması amacıyla “e-Defter Yazılım Uyumluluk Onayı Kılavuzu” www.edefter.gov.tr internet adresinde yayımlanmıştır.

Yorum yok

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:41)

28.02.2012 Maliye Bakanlığından: Başkanlığımıza yapılan başvurularda, mükelleflerin ilan ve reklâm vergisi beyannamesi ve çevre temizlik vergisi bildirimini vermeleri sırasında belediyelerce mükelleflerin beyanları dışında kimlik fotokopisi, kira kontratı, vergi dairelerince düzenlenen yoklama fişi, vergi levhası, ticaret sicil gazetesi veya başkaca belgelerin talep edilmesi nedeniyle uygulamada bazı tereddütlerin oluştuğu anlaşılmış olup bu konularda aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

Yorum yok

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

28.02.2012 Sermaye Piyasası Kurulundan: 18/8/2009 tarihli ve 27323 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Gelişen İşletmeler Piyasası Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

28.02.2012 Sermaye Piyasası Kurulundan: 19/2/1996 tarihli ve 22559 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 24/A maddesi eklenmiştir.

Yorum yok

SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ YAYINLANDI

24.02.2012 Maliye Bakanlığı: Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan “Serbest Meslek Kazançları Vergi Rehberi” pdf formatında Başkanlığın internet sayfasında yayınlanmıştır. Rehberin basım ve dağıtım çalışmaları ise halen devam etmektedir.

Yorum yok

KİRA GELİRİ ELDE EDENLER İÇİN BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ YAYINLANDI

24.02.2012 Maliye Bakanlığı: Kira gelirlerinin vergilendirilmesine ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan “Kira Geliri Elde Edenler İçin Beyanname Düzenleme Rehberi” pdf formatında Başkanlığın internet sayfasında yayınlanmıştır. Rehberin basım ve dağıtım çalışmaları devam etmektedir.

Yorum yok

DAR MÜKELLEFLER (TÜRKİYE’DE YERLEŞMİŞ OLMAYAN YABANCI ÜLKE VATANDAŞLARI İLE YURTDIŞINDA YERLEŞİK TÜRK VATANDAŞLARI) İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ YAYINLANDI

24.02.2012 Maliye Bakanlığı: Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan “Dar Mükellefler (Türkiye’de Yerleşmiş Olmayan Yabancı Ülke Vatandaşları ile Yurtdışında Yerleşik Türk Vatandaşları) İçin Kira Geliri Rehberi” pdf formatında Başkanlığın internet sayfasında yayınlanmıştır. Rehberin basım ve dağıtım çalışmaları devam etmektedir.

Yorum yok

MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ YAYINLANDI

24.02.2012 Maliye Bakanlığı: Menkul sermaye iradı elde eden mükelleflerin vergisel yükümlülüklerini yerine getirirken faydalanmaları amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanmış olan “Menkul Sermaye İradı Elde Edenler İçin Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi”ne vergi dairelerinden ve elektronik ortamda Başkanlığın internet sayfasında yer alan “Formlar ve Yayınlar” bölümünden ulaşabilirsiniz.

Yorum yok

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ YAYINLANDI

24.02.2012 Maliye Bakanlığı: Ticari kazançların vergilendirilmesine ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan “Ticari Kazancın Gerçek Usulde Vergilendirilmesi Rehberi”ne vergi dairelerinden ve elektronik ortamda Başkanlığın internet sayfasında yer alan “Formlar ve Yayınlar” bölümünden ulaşabilirsiniz.

Yorum yok

(2011/2621) UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞLARI VE ONAYLANMIŞ KURULUŞLAR YÖNETMELİĞİ

23.02.2012 Bakanlar Kurulu Kararı: Bu Yönetmeliğin amacı; uygunluk değerlendirmesi yoluyla bir ürünün ilgili teknik düzenlemeye uygunluğunu inceleyen ve belgelendiren kuruluşların ve bunlar arasından görevlendirilen onaylanmış kuruluşların asgarî nitelikleri, çalışma usûl ve esasları ile Türkiye’nin uluslararası yükümlülükleri uyarınca ilgili yerlere bildirimini düzenlemektir.

Yorum yok

(2011/2588) “CE” İŞARETİ YÖNETMELİĞİ

23.02.2012 Bakanlar Kurulu Kararı: Bu Yönetmeliğin amacı; ürüne “CE” işareti konulması yöntemlerini düzenleyen uygunluk değerlendirme modülleri ile bu işaretin kullanılmasına dair usûl ve esasları belirlemektir. Bu Yönetmelik kapsamında yer aldığı halde, bir uygunluk değerlendirme modülü veya AT Uygunluk Beyanı öngörmeyen bir teknik düzenlemenin varlığı hâlinde söz konusu teknik düzenlemenin hükümleri esas alınır.

Yorum yok