2012 için arşiv

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:121)

31.12.2012 Maliye Bakanlığından: İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde, bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili olarak 2012 yılında geçerli olan 15.800 TL tutarındaki sınır, 2006/10379 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, 2012 yılına ilişkin yeniden değerleme oranında (% 7,80) artırılarak 2013 yılı için 17.000 TL olarak uygulanacaktır.

Yorum yok

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:44)

31.12.2012 Maliye Bakanlığından: 1/1/2013 tarihinden itibaren 7338 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları;

Yorum yok

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:422)

31.12.2012 Maliye Bakanlığından: Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355 ve Mükerrer 355 inci maddelerinde yer alıp 2012 yılında uygulanan miktarların ve hadlerin, 2012 yılı için %7,80 (yedi virgül seksen) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1/1/2013 tarihinden itibaren uygulanacak olan miktarlar ve hadler ekli listede gösterilmiştir.

Yorum yok

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:42)

31.12.2012 Maliye Bakanlığından: 1/1/2013 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin, 197 sayılı Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen (I), (II) ve (IV) sayılı tarifeler aşağıdaki gibidir.

Yorum yok

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:284)

31.12.2012 Maliye Bakanlığından: 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alan ve yeniden değerleme oranında artırılan maktu had ve tutarlar ile 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen bir kısım menkul kıymetlerden 2012 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranı uygulamasına ilişkin açıklamalar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

Yorum yok

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:42)

31.12.2012 Maliye Bakanlığından: 1/1/2013 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi aşağıdaki tutarlara göre tahsil edilecektir.

Yorum yok

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:9)

31.12.2012 Maliye Bakanlığından: Özel iletişim vergisi uygulamasına ilişkin olarak açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Yorum yok

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ:B SIRA NO:7

31.12.2012 Maliye Bakanlığından: Bu Tebliğde, 6358 sayılı EXPO 2016 Antalya Kanununun1 21 inci maddesi ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun2 48 inci maddesinde yapılan düzenlemeye istinaden 2011 yılında ülkemizde meydana gelen doğal afetler nedeniyle Bakanlığımızca mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki amme borçlularının Bakanlığımıza bağlı vergi dairelerine olan borçlarının tecil ve taksitlendirilmesine yönelik açıklamalar yapılmaktadır.

Yorum yok

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:7)

31.12.2012 Maliye Bakanlığından: Bu Tebliğde, 31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla1 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda2 yapılan değişikliklerin uygulanması ile tereddüt edilen bazı hususlara ilişkin açıklamalara yer verilmiş olup, 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde3 ilgili bölümler itibarıyla aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

Yorum yok

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SAYI:2012/1)

31.12.2012 Maliye Bakanlığından: 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 1/1/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiş ve aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Yorum yok

ASKIYA ALMA SİSTEMİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT:2013/18)

31.12.2012 Ekonomi Bakanlığından: Bu Tebliğin amacı, Türkiye’deki sanayicilerin rekabet kapasitelerinin artırılmasını, modernize olmalarının sağlanmasını ve yeni iş alanlarının oluşturulmasını desteklemek, üretim sürecinde ihtiyaç duydukları hammadde, yarı mamul veya özel imalat niteliği taşıyan ürünlere düşük gümrük vergisi ile erişimlerini sağlamaktır.

Yorum yok

GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT:2013/19)

31.12.2012 Ekonomi Bakanlığından: Bu Tebliğ, İthalat Rejimi Kararında Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine (GTS) ilişkin tarife tavizlerinden yararlanan eşya ile ülkelerin belirlenmesine esas teşkil eden hususları açıklamak amacı ile yayımlanmıştır.

Yorum yok

YURT İÇİNDE DÜZENLENEN ULUSLARARASI FUARLARA İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT:2013/1)

31.12.2012 Ekonomi Bakanlığından: Ülkemizde düzenlenen uluslararası fuar veya sergilere yabancı ülke veya firmalar sadece teşhir amacıyla katılabilirler. Perakende satış yapamazlar.

Yorum yok

(6364) 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU

31.12.2012 Kanun: 6091 sayılı 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli;

Yorum yok

(6363) 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU

31.12.2012 Kanun: Bu Kanuna bağlı (A) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli;

Yorum yok