Kasım, 2011 için arşiv

YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞINCA VERİLECEK İDARİ VE MALİ DESTEKLER HAKKINDA YÖNETMELİK

30.11.2011 Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından sağlanacak idari ve mali desteklerin usul ve esaslarını belirlemektir.

Yorum yok

VAKIFLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

30.11.2011 Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 27/9/2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıflar Yönetmeliğinin 56 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(4) İhtiyat akçesi hesabında biriken ve kullanılmayan paralar ile vakfı adına yeni gayrimenkul satın alınabilir.”

Yorum yok

(2011/2460) 2011 YILI YATIRIM PROGRAMININ DÜZELTİLMESİ HAKKINDA KARAR

30.11.2011 Bakanlar Kurulu Kararı: 2011 Yılı Yatırım Programının ekte belirtildiği şekilde düzeltilmesi; Yüksek Planlama Kurulunun 10/10/2011 tarihli ve 2011/23 sayılı Raporu üzerine, 641 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/11/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

ARICILIK YÖNETMELİĞİ

30.11.2011 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı; arıcılıkta yetiştiricilik, araştırma, gen kaynaklarının tespiti, muhafazası, ıslahı, suni tohumlama, yeni hatların oluşturulması, damızlık materyalin ithalat ve ihracatı, ticari maksatla ana arı yetiştiriciliği temel esaslarının belirlenmesi, yaygınlaştırılması ve arı sağlığının korunmasına yönelik tedbirlerin alınmasıdır.

Yorum yok

ENERJİ PİYASASINDA FAALİYET GÖSTEREN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARINCA DENETLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ NO:6)

29.11.2011 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 3/10/2003 tarihli ve 25248 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde “Kurul, bu Yönetmelikle düzenlenen bağımsız denetimin kapsamını değiştirmeye, bağımsız denetim yükümlülüğünü lisans, sertifika ve yetki belgesi türleri ya da işletme büyüklüğü veya kurulu güç kapasitesi gibi kriterler itibariyle geçici olarak veya tamamen kaldırmaya, bunlara tekrar bağımsız denetim yükümlülüğü getirmeye yetkilidir.”, 23 üncü maddesinde de, “Bu Yönetmeliğin uygulama esasları gerekli hallerde Kurul tarafından çıkarılacak tebliğlerle düzenlenir.” hükmü yer almaktadır. Buna göre, aşağıdaki düzenlemelerin yapılmasına gerek görülmüştür.

Yorum yok

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ SİRKÜLERİ/15 (Kağıt ortamında düzenlenen 2A numaralı ÖTV beyannamelerinin 1 Şubat 2012 tarihine kadar kabul edilmesi)

28.11.2011 Maliye Bakanlığı: 22 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin (A) bölümünde, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tabi araçlara ait 2A numaralı ÖTV beyannamelerinin 1 Aralık 2011 tarihinden itibaren elektronik ortamda düzenlenerek verilmesinin uygun görüldüğü, ancak isteyen mükelleflerin 1 Kasım 2011 tarihinden itibaren 2A numaralı ÖTV beyannamelerini elektronik ortamda verebilecekleri belirtilmiştir.

Yorum yok

(2011/2466) MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

27.11.2011 Bakanlar Kurulu Kararı: Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 24/10/2011 tarihli ve 99674 sayılı yazısı üzerine, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/11/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

LTD’DEN AŞ’YE DÖNÜŞEN ŞİRKETTE DEVİR NEDENİYLE ORTAKLARA VERİLEN HİSSE SENETLERİNİN İLK İKTİSAP TARİHİ

27.11.2011 Maliye Bakanlığı: Devir ve bölünmelerde elde edilen hisselerin iktisap tarihi” bölümünde “Kurumlar Vergisi Kanununun 19 ve 20. maddeleri kapsamında gerçekleştirilen devir ve bölünme (kısmi bölünme dahil) hallerinde, devir olan veya bölünen şirketin ortaklarına verilen hisselerin iktisap tarihi olarak, bu yeni hisselerin verilmesine neden olan devirolan veya bölünen şirketin hisselerinin iktisap edildiği tarihin esas alınması gerekmektedir.” açıklamaları yer almaktadır.

Yorum yok

DANIŞTAY ÜÇÜNCÜ DAİRESİNE AİT KARARLAR

26.11.2011 Danıştay Kararları: Ortağı olduğu Simge Petrol Gazları İnşaat Turizm Ticaret Limited Şirketinin vergi borçları nedeniyle davacı adına düzenlenen ödeme emrinin iptaline karar veren ve itiraz edilmeyerek kesinleşen İzmir 3. Vergi Mahkemesinin 28.12.2009 gün ve E:2009/1231, K:2009/1941 sayılı kararının; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun ‘Kararlarda Bulunacak Hususlar’ başlığını taşıyan 24’üncü maddesinin (f) fıkrasında; kararlarda yargılama giderleri ve hangi tarafa yükletildiğinin belirtileceği, aynı Kanunun 31’inci maddesinin göndermede bulunduğu Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 423’üncü maddesinin 6’ncı fıkrasında vekalet ücretinin yargılama giderleri arasında sayıldığı, 416 ve 417’nci maddelerinde ise; yargılama giderlerinin davada haksız çıkan taraftan alınarak haklı çıkana verilmesine karar verileceğine ilişkin hükümlere yer verildiği, dava konusu olayda ise, avukat tarafından temsil edilmiş olmasına karşın davanın kabulü yolundaki Mahkeme kararında, davacı lehine vekalet ücreti takdir edilmediği görüldüğünden, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre davacı lehine vekalet ücreti takdir edilmesi gerektiğinden Mahkemece bu hususta hüküm verilmemesinde hukuka uygunluk bulunmadığı ileri sürülerek Danıştay Başsavcısı tarafından kanun yararına bozulması istenmiştir.

Yorum yok

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU’NUN MALİYE BAKANLIĞI İLE İLGİLENDİRİLMESİNE DAİR TEZKERE

26.11.2011 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuş bulunan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun Maliye Bakanlığı ile ilgilendirilmesi, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 19/A maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

Yorum yok

ASBİS YENİ ARAÇ PROJESİ

25.11.2011 Araç ve Sürücü Bilgi Sistemi: Daha önce 02.05.2011 tarihinde Ankara ilinde başlayacağı duyurulan ASBİS Yeni Araç Projesi, Karayolları Trafik Yönetmeliği’ndeki değişikliklerin henüz resmi gazetede yayımlanmamış olmasından dolayı, mevzuat çalışmaları tamamlanana kadar ertelenmiştir.

Yorum yok

GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ EYLEM PLANI KAPSAMINDAKİ İLLERDE SÜT SIĞIRCILIĞI YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2011/49)

25.11.2011 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: 20/11/2009 tarihli ve 27412 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Güney Doğu Anadolu Projesi Eylem Planı Kapsamındaki İllerde Süt Sığırcılığı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

BİTKİSEL ÜRETİMDE KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN KAYITLARININ TUTULMASI VE İZLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

25.11.2011 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı; bitkisel ürünlerin üretiminden pazarlama aşamasına kadar geçen süreçte kullanılan bitki koruma ürünlerinin zirai mücadele teknik talimatlarına ve teknik tavsiyelerine uygun olarak kullanılması ile tüketici sağlığı ve çevrenin korunmasına yönelik olarak üründe kullanılan bitki koruma ürünlerinin izlenebilirliğinin sağlanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

BİTKİSEL GIDA VE YEMİN İHRACATINDA SAĞLIK SERTİFİKASI DÜZENLENMESİ VE İHRACATTAN GERİ DÖNEN ÜRÜNLER İÇİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

25.11.2011 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı; bitkisel gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeler ile bitkisel yem ve yemlik maddelerin ihracat ve çıkış aşamalarında gıda ve yem güvenilirliğine yönelik, sağlık sertifikası düzenlenmesi, onaylanması ve ihracattan geri dönen ürünlerin yurtiçine girişinde uyulacak ve uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

DEVLET MUHASEBESİ STANDARDI 22 (DMS 22) GENEL YÖNETİME İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN AÇIKLANMASI

24.11.2011 Devlet Muhasebesi Standartları Kurulundan: Bu Standardın amacı, genel yönetime ilişkin mali bilgilerin açıklanmasını düzenlemektir. Genel yönetime ilişkin mali bilgilerin açıklanması mali raporların şeffaflığını güçlendirir. Bu bilgilerin sunulması, idarenin piyasa faaliyetleri ile piyasa dışı faaliyetleri arasındaki ilişkinin ve mali tablolar ile mali raporlamanın istatistiksel esasları arasındaki ilişkinin daha iyi anlaşılmasını sağlar.

Yorum yok