Eylül, 2011 için arşiv

2010/4 SAYILI REKABET KURULUNDAN İZİN ALINMASI GEREKEN BİRLEŞME VE DEVRALMALAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2011/2)

30.09.2011 Rekabet Kurumu Başkanlığından: 7/10/2010 tarihli ve 27722 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2010/4 sayılı“Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ”in 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU GİDER AVANSI TARİFESİ

30.09.2011 Adalet Bakanlığından: Bu Tarifenin amacı, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince dava açılırken mahkeme veznesine yatırılacak olan gider avansının miktarı ile avansın ödenmesine ilişkin usul ve esaslarıbelirlemektir.

Yorum yok

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU BİLİRKİŞİ ÜCRET TARİFESİ

30.09.2011 Adalet Bakanlığından: Bu Tarifenin amacı, Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince bilirkişiye ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU TANIK ÜCRET TARİFESİ

30.09.2011 Adalet Bakanlığından: Bu Tarifenin amacı, Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince tanığa ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU HAKEM ÜCRET TARİFESİ

30.09.2011 Adalet Bakanlığından: Bu Tarifenin amacı, Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre tahkim yoluyla görülen dava ve işlerde, taraflarla hakem veya hakem kurulları arasında ücretin belirlenmesi konusunda anlaşmaya varılamaması veya tahkim anlaşmasında bir hüküm bulunmaması ya da taraflarca bu konuda yerleşmiş kurallara veya kurumsal tahkim kurallarına yollama yapılmaması hallerinde hakem veya hakem kuruluna ödenecek ücretin miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:44)

29.09.2011 Maliye Bakanlığından: Bu Tebliğ kapsamında yeminli mali müşavirlerce yapılacak tasdikin amacı; mükelleflerin, Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğleri ve benzeri düzenlemeler kapsamında ihraç edilen mallara ilişkin Özel Tüketim Vergisi İadesi uygulamasından yararlanılması için öngörülen şartları sağlayıp sağlamadıklarının tespit edilmesidir.

Yorum yok

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

29.09.2011 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığından: 7/11/2006 tarihli ve 26339 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelikte yer alan “Yeni Türk Lirası” ibareleri “Türk Lirası” olarak değiştirilmiştir.

Yorum yok

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

28.09.2011 Sağlık Bakanlığından: 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“MADDE 19 – Tabip ve tabip dışı personel özel hastane kadrosunda sözleşmeyle ve Ek-12′deki Personel Çalışma Belgesi düzenlenerek çalışır.

Yorum yok

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

28.09.2011 Sağlık Bakanlığından: 15/2/2008 tarihli ve 26788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ

27.09.2011 Mesleki Yeterlilik Kurumundan: Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin eklerini oluşturan beş meslek standardının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.

Yorum yok

2007/5 SAYILI HARİÇTE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT:2011/15)

24.09.2011 Ekonomi Bakanlığından: 11/5/2007 tarihli ve 26519 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat 2007/5 sayılı Hariçte İşleme Rejimi Tebliğinin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “n) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,”

Yorum yok

PAN AVRUPA AKDENİZ MENŞE KÜMÜLASYON SİSTEMİ KAPSAMI TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

24.09.2011 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 26/11/2009 tarihli ve 27418 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Yorum yok

ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNE İLİŞKİN YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

23.09.2011 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: 28/5/2009 tarihli ve 27241 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:21)

21.09.2011 Maliye Bakanlığından: 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa1 ekli (I) sayılı listedeki mallarda ÖTV uygulamalarına ilişkin ÖTV Genel Tebliğlerinde aşağıdaki düzenlemelerin yapılması uygun görülmüştür.

Yorum yok

GENELGE 2011-63 (6111 sayılı Kanun uyarınca Kurumumuz alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin başvurular)

16.09.2011 Sosyal Güvenlik Kurumu: 6111 sayılı Kanunda öngörülen yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların her bir borç türü yönünden anılan Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen süre ve şekilde Kurumumuza başvurmaları gerektiği belirtilerek, borç türüne göre başvuruda bulunulacak olan Kurumumuz üniteleri açıklanmıştır.

Yorum yok