Ağustos, 2011 için arşiv

VADELİ İŞLEMLER ARACILIK ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ:V, NO:126)

27.08.2011 Sermaye Piyasası Kurulundan: 31/7/2008 tarihli ve 26953 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Seri:V, No:90 sayılı Vadeli İşlemler Aracılık Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ VE BU İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİREBİLECEK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SERI:V, NO:125)

27.08.2011 Sermaye Piyasası Kurulundan: Bu Tebliğin amacı, 6111 sayılı Kanun’la değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca, döviz, mal, kıymetli maden ve Kurulca belirlenecek diğer varlıkların ticari amaçla kaldıraçlı alım satımı, alım satımına aracılık ve bu işlemlerin gerçekleştirilmesine yönelik hizmetlere ilişkin esasları düzenlemektir.

Yorum yok

ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ:V, NO:124)

27.08.2011 Sermaye Piyasası Kurulundan: 26/6/1998 tarihli ve 23384 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Seri:V, No:34 sayılı Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliğinin 4 üncü maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Yorum yok

ARACILIK FAALİYETLERİ VE ARACI KURULUŞLARA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ TASLAĞI (SERİ:V, NO:123)

27.08.2011 Sermaye Piyasası Kurulundan: 7/9/2000 tarihli ve 24163 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri:V, No:46 sayılı Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasına (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

Yorum yok

GÜMRÜK UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ

27.08.2011 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 244 üncü maddesinde düzenlenen uzlaşmaya ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok

TRAFİK KAZALARI NEDENİYLE İLGİLİLERE SUNULAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNİN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

27.08.2011 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: Bu Yönetmeliğin amacı trafik kazaları nedeniyle ilgililere sunulan sağlık hizmet bedellerinin tahsiline ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir. Ülkemizde meydana gelen trafik kazaları bu yönetmeliğin kapsamındadır. Bu Yönetmelik Zorunlu Trafik Sigortası, Zorunlu Taşımacılık Sigortasını ve Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortasını kapsar.

Yorum yok

(2011/2151) ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE YER ALAN PARSELLERİN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLERE TAMAMEN VEYA KISMEN BEDELSİZ TAHSİSİNE DAİR YÖNETMELİK

26.08.2011 Bakanlar Kurulu Kararı: Bu Yönetmeliğin amacı; organize sanayi bölgelerinde yer alan parsellerin gerçek veya tüzel kişilere tamamen veya kısmen bedelsiz tahsisine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

MEDYA HİZMET SAĞLAYICI KURULUŞLARININ ELDE ETTİĞİ TİCARİ İLETİŞİM GELİRLERİNİN DENETİMİ VE BU GELİRLER ÜZERİNDEN ALINACAK ÜST KURUL PAYLARININ BEYAN VE ÖDENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

26.08.2011 Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan: Bu Yönetmeliğin amacı, medya hizmet sağlayıcı kuruluşların elde ettiği ticari iletişim gelirlerinin denetimi ve bu gelirler üzerinden alınacak Üst Kurul paylarının beyan ve ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

(2011/2154) 6772 SAYILI KANUN KAPSAMINA GİREN KURUMLARDA ÇALIŞAN İŞÇİLERE 2011 YILINDA YAPILACAK İLAVE TEDİYENİN ÖDENMESİ HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

26.08.2011 Bakanlar Kurulu Kararı: 4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere, anılan Kanunun 3 üncü maddesine göre 2011 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısının 26/8/2011, diğer yarısının 3/11/2011 tarihinde ödenmesi; Maliye Bakanlığının 12/8/2011 tarihli ve 10512 sayılı yazısı üzerine, mezkur Kanunun 3 ve 4 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/8/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

BEŞERÎ TIBBİ ÜRÜNLERİN TANITIM FAALİYETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

26.08.2011 Sağlık Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı beşerî tıbbi ürünlerin akılcı kullanımını temin etmeye yönelik olarak yapılacak tanıtım faaliyetlerinde uyulması gerekli kuralları belirlemektir. Bu Yönetmelik beşerî tıbbi ürünlerin tanıtım faaliyetlerini kapsar.

Yorum yok

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ /50 (2011/Temmuz dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının süresinin uzatılması)

25.08.2011 Maliye Bakanlığı: 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin 2011/Temmuz dönemine ilişkin Form Ba (Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu) ve Form Bs (Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu) bildirimlerinin verilme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

Yorum yok

TIBBİ LABORATUVARLAR YÖNETMELİĞİ

25.08.2011 Sağlık Bakanlığı (Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı)’ndan: Bu Yönetmeliğin amacı; kamu ve özel sağlık kurum/kuruluşlarındaki tıbbi laboratuvarların planlanması, ruhsatlandırılması, açılması, faaliyetlerinin düzenlenmesi, sınıflandırılması, izlenmesi, denetlenmesi ve kapatılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek, kaliteli ve verimli hizmet sunmalarını sağlamaktır.

Yorum yok

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİ İLE İLGİLİ SÜREÇLERE VE TEKNİK KRİTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ

25.08.2011 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: Bu Tebliğin amacı, kayıtlı elektronik posta sistemine ilişkin süreçleri ve teknik kriterleri detaylı olarak belirlemektir. Bu Tebliğ; KEPHS’nin işleyişine, KEPHS’nin faaliyetleri için kullandığı sistem, cihaz ile fiziki güvenliğine, personeline ve hizmetlerine ilişkin teknik hususları kapsar.

Yorum yok

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

25.08.2011 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: Bu Yönetmelik; kayıtlı elektronik posta sistemine, bu sistemle yapılacak işlemler ile bu işlemlerin sonuçlarına, kayıtlı elektronik posta adresine sahip gerçek ve tüzel kişilere, kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarının hak ve yükümlülüklerine, yetkilendirilmelerine ve denetimlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Yorum yok

NUMARALANDIRMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

25.08.2011 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: 27/6/2009 tarihli ve 27271 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Numaralandırma Yönetmeliğinin Geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok