Temmuz, 2011 için arşiv

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

30.07.2011 Kamu İhale Kurumundan: 4/3/2009 tarihli ve 27159 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç), (d), (e) ve (ğ) bentlerine “mezuniyet belgesi,” ibaresinden sonra gelmek üzere “ilgili meslek odası üye kayıt belgesi,” ibaresi eklenmiştir.

Yorum yok

ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

30.07.2011 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 4/8/2002 tarihli ve 24836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “Nükleer enerjiye dayalı üretim lisansı başvurusu kapsamında ilgili kurumdan alınacak yer lisansının Kuruma ibrazı zorunludur.”

Yorum yok

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YAYINLANDI

20.07.2011 Maliye Bakanlığı: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30’uncu maddesi gereğince hazırlanan, Başkanlığımızın 2011 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerinin yer aldığı “2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” kamuoyunun bilgi ve değerlendirilmelerine sunulmuştur.

Yorum yok

2011 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ İKİNCİ TAKSİTİNİN ÖDEME SÜRESİ 3 AĞUSTOS 2011 ÇARŞAMBA GÜNÜ MESAİ SAATİ BİTİMİNE KADAR UZATILMIŞTIR

29.07.2011 Maliye Bakanlığı: Malî tatil nedeniyle beyanname verilme süreleri 27.07.2011 tarihine uzayan beyannamelerin, verilme ve ödeme süreleri, 47 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 01.08.2011 günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır.

Yorum yok

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ŞEHİR PLANLAMA MİMAR MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST ŞEHİRCİLİK HİZMETLERİ BÜRO TESCİL MESLEKİ DENETİM VE EN AZ ÜCRET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

29.07.2011 Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Şehir Plancıları Odasından: 29/5/2002 tarihli ve 24769 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Şehir Planlama Mimar Mühendisleri Odası Serbest Şehircilik Hizmetleri, Büro Tescil, Mesleki Denetim ve En Az Ücret Yönetmeliğinin adı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ:VI, NO:29)

28.07.2011 Sermaye Piyasası Kurulundan: 8/11/1998 tarihli ve 23517 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri: VI, No: 11 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ:V, NO:122)

28.07.2011 Sermaye Piyasası Kurulundan: 21/1/2003 tarihli ve 25000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri:V, No:59 sayılı Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliğinin 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Bu Tebliğin amacı, portföy yöneticiliği faaliyeti ile bu faaliyeti Kanunun 39 uncu maddesi hükümleri çerçevesinde yerine getirecek olan şirketlerin kuruluş ve yetkilendirilmelerine ve bu faaliyette bulunacak aracı kurumlar, girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ve mevduat kabul etmeyen bankaların yetkilendirilmelerine ilişkin esasları düzenlemektir.”

Yorum yok

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

28.07.2011 Ekonomi Bakanlığından: 29/5/2004 tarihli ve 25476 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanması Hakkında Karar ve 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanması Yönetmeliği çerçevesinde yayımlanmış olan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğlerin Gözetim Belgesi Başvuru Formu ekindeki “Gözetim Belgesi Başvuru Formuna Eklenecek Belgeler” bölümünde yer verilen “Son iki yıla ait vergi levhalarının noter tasdikli sureti” ibaresi “Vergi levhasının bir örneği” olarak değiştirilmiştir.

Yorum yok

(6236) TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ, GREV VE LOKAVT KANUNUNA BİR GEÇİCİ MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN

28.07.2011 Kanun: 5/5/1983 tarihli ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “GEÇİCİ MADDE 2 – Bu Kanunun 12 nci maddesi gereğince yayımlanması gereken istatistikler 31/12/2011 tarihine kadar yayımlanmaz. Bu tarihten sonraki ilk istatistik yayımlama dönemine kadar Bakanlıkça yayımlanmış bulunan en son işçi ve üye istatistikleri geçerli sayılır.”

Yorum yok

PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

28.07.2011 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 17/6/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “l) Kendi ticari unvanı altında aldığı istasyonlu kategorili bayilik lisansları kapsamında yaptığı satışlarda, kendi yurtiçi pazar payının %15’inin geçilmemesi,”

Yorum yok

EMLÂK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:57)

27.07.2011 Maliye Bakanlığından: Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, emlâk vergisi işlemleri sırasında mükelleflerden emlâk vergisi bildirimleri dışında başka belgelerin talep edildiği, özürlülere ait indirimli bina vergisi oranının (sıfır) uygulanmasında sağlık kurulu raporunun aslının verilmesinde zorlukların yaşandığı, ayrıca sağlık kurulu raporlarının her yıl yeniden istenildiği ile indirimli vergi oranı uygulamasında bazı tereddütlerin oluştuğu anlaşılmış olup bu konularda aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

Yorum yok

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SAYI:2011/7)

26.07.2011 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 16/11/2005 tarihli ve 25995 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2005/1 sayılı Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’in 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2), (5) ve (6) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARINCA GERÇEKLEŞTİRİLECEK BANKA BİLGİ SİSTEMLERİ VE BANKACILIK SÜREÇLERİNİN DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

26.07.2011 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: 13/1/2010 tarihli ve 27461 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Gerçekleştirilecek Banka Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçlerinin Denetimi Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yorum yok

BANKALARDA BAĞIMSIZ DENETİM GERÇEKLEŞTİRECEK KURULUŞLARIN YETKİLENDİRİLMESİ VE FAALİYETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

26.07.2011 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin onbirinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/48 (31.07.2011 tarihine kadar verilmesi gereken 2011/Haziran dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının süresinin uzatılmasına dair açıklama)

22.07.2011 Maliye Bakanlığı: 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin 2011/Haziran dönemine ilişkin Form Ba (Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu) ve Form Bs (Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu) bildirimlerinin verilme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

Yorum yok