Haziran, 2011 için arşiv

GENELGE 2011/55 (Sözleşmeli statüde çalışan personelin memur kadrolarına atanması)

30.06.2011 Sosyal Güvenlik Kurumu: 4/6/2011 tarihli ve 27954 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanan Devlet Memurları Kanununun 4 üncü Maddesinin (B) Fıkrası ile 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanların memur kadrolarına atanması amacıyla Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan düzenlemelere ilişkin yapılacak işlemler aşağıda açıklanmıştır.

Yorum yok

GENELGE 2011-54 (Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteği)

30.06.2011 Sosyal Güvenlik Kurumu: Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın uygulamasına ilişkin olarak işverenlerce yapılacak işlemler ile Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimizce/Sosyal Güvenlik Merkezlerimizce yürütülecek işlemler aşağıda açıklanmıştır.

Yorum yok

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:409)

30.06.2011 Maliye Bakanlığından: 2011 yılında yapılacak açıklamaların, Türkiye genelindeki vergi dairelerinde (vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerlerinde asılmak suretiyle) 15 Temmuz 2011 ila 15 Ağustos 2011 tarihleri arasında, 5 Eylül 2011 tarihinden itibaren de Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yapılması,

Yorum yok

(2011/1854) BAZI KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

29.06.2011 Bakanlar Kurulu Kararı: 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü ve geçici 67 nci maddelerinde ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu maddelerinde yer alan tevkifat oranları ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetleri hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 22/4/2011 tarihli ve 39869 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunların anılan maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/4/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

GELİR VERGİSİ SİRKÜLERİ/77 (Aile hekimleri tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemelerin vergilendirilmesi hakkında)

28.06.2011 Maliye Bakanlığı: 26.08.2010 tarihli ve 27684 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 275 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile Aile hekimlerine 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde sayılan ödemelerden tevkifat yapma yükümlülüğü getirilmesine karşı yargı yoluna başvurulması üzerine Danıştay Başkanlığı tarafından Tebliğin yürütülmesinin durdurulmasına hükmedilmiştir. Anılan kararın uygulanmasına ilişkin açıklamalar bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

Yorum yok

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN İÇ GENELGESİ (SERİ NO:2011/5)

27.06.2011 Maliye Bakanlığı: 6111 sayılı Kanunun uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla yayımlanan 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliğinin kesinleşmiş alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin açıklamaların yer aldığı “II/A- Başvuru Süresi ve Şekli” başlıklı bölümünde, borçluların birden fazla vergi dairesine olan borçları için Kanundan yararlanma talebinde bulunmaları halinde, her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvurmaları gerektiği düzenlenmiştir.

Yorum yok

KOOPERATİFLER VE ÜST KURULUŞLARININ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE DENETÇİLERİ İLE BUNLARIN EŞ VE HISIMLARININ BAĞDAŞMAYAN GÖREVLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:TGM-2011/01)

27.06.2011 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: Bu Tebliğin amacı; kooperatifler ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri ve denetçileri ile bunların eş ve ikinci derece dahil kan ve kayın hısımlarının bağdaşmayan görev alma yasaklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2011/1)

26.06.2011 Kültür ve Turizm Bakanlığından: Bu Tebliğin amacı, Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin (Yönetmelik) uygulanmasına dair usul ve esaslar ile Yönetmeliğin 42 nci maddesinin 5 inci fıkrası ve 55 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k) ve (l) bentlerinde belirtilen hususlara ilişkin düzenlemelerin belirlenmesidir.

Yorum yok

NOTERLİK KANUNU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

26.06.2011 Türkiye Noterler Birliğinden: 13/7/1976 tarihli ve 15645 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Noterlik Kanunu Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “B – Noterliğe atanacak kâtibin ceza ve disiplin kararı ile meslekten çıkarılmamış olması gereklidir.

Yorum yok

KAMU TAŞINMAZLARININ TURİZM YATIRIMLARINA TAHSİSİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

25.06.2011 Kültür ve Turizm Bakanlığından: 21/7/2006 tarihli ve 26235 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

25.06.2011 Maliye Bakanlığından: 27/1/2011 tarihli ve 27828 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2011/1 sayılı Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ eki Ön Ödeme İşlemleri başlıklı II numaralı Tablonun, “E-Askeri Daire Mutemet Avansları” bölümüne aşağıda yer alan 4 numaralı bent eklenmiştir.

Yorum yok

PETROL PİYASASINDA UYGULANACAK TEKNİK KRİTERLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

25.06.2011 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 10/9/2004 tarihli ve 25579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. “çç) Akaryakıt Kalitesi İzleme Sistemi: Piyasaya arz edilen akaryakıtların kalitesine yönelik risklerin ve bunlara ilişkin önlemlerin belirlenebilmesi amacıyla, akaryakıtların teknik düzenlemelerde yer alan özellik değerlerine ilişkin, dönemsel gelişmeler ile bunların coğrafi dağılımının; izlenmesi, derlenmesi, yorumlanması ve raporlanması, ilgililerin seçilen yükümlüklere uyumunun kontrol edilmesi, aykırılık tespiti halinde sorumlular hakkında gerekli işlemlerin başlatılması faaliyetlerini,”

Yorum yok

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA YAPILACAK KISA MESAJ SERVİSİ (SMS) BİLGİLENDİRME HİZMETLERİ İLE İLGİLİ DUYURU

24.06.2011 Sosyal Güvenlik Kurumu: Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilen hizmetlere ilişkin olarak, vatandaşlarımızın SMS ile bilgilendirilmesi için uygulama başlatılacaktır. Bu uygulamayla kişiye doğrudan SMS yoluyla bilgi gönderilmesi amaçlanmaktadır. Hizmetin verilebilmesi için sistemimizde SMS gönderilecek telefon numarasının kayıtlı olması gerekmektedir.

Yorum yok

GENELGE 2011/53 (İcra takip haciz ve satış işlemleri)

24.06.2011 Sosyal Güvenlik Kurumu: Başkanlık Makamının 29/12/2010 tarihli ve 747 sayılı OLUR’ları ile Kurumumuz tarafından çıkarılan ve halen uygulanan genelgelerin, yürürlükte bulunan güncel mevzuata göre yeniden gözden geçirilmesi, güncellenmesi ve konu bazında tekleştirilmesi talimatları çerçevesinde Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü görev alanına giren Kurumumuz alacaklarının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsilinde, merkez ve taşra teşkilatında yürütülecek iş ve işlemlerin usul ve esasları ile süreçleri yeniden belirlenmiştir.

Yorum yok

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

24.06.2011 Sağlık Bakanlığından: 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğine Ek 8 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

Yorum yok