Mayıs, 2011 için arşiv

VERGİ DAİRESİNCE YAPILAN TARHİYATLARDA MÜKELLEFİN İDARİ BAŞVURU YOLLARI REHBERİ YAYINLANDI

31.05.2011 Maliye Bakanlığı: Vergi Dairesince Yapılan Tarhiyatlarda Mükellefin İdari Başvuru Yolları Rehberinde, vergi dairesi tarafından yapılan tarhiyatlara karşı mükelleflerin idari başvuru yolları olan “uzlaşma, cezalarda indirim ve idari mercilere başvuru” konularına ilişkin ayrıntılı açıklamalara yer verilmiştir.

Yorum yok

PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

31.05.2011 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 17/6/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin mülga ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Yorum yok

GEMİADAMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

31.05.2011 Ulaştırma Bakanlığı (Denizcilik Müsteşarlığı)’ndan: 31/7/2002 tarihli ve 24832 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemiadamları Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “Kazanılmış haklar

Yorum yok

GENELGE 2011/42 (sağlık hizmeti sunucularının denetim usul ve esasları)

30.05.2011 Sosyal Güvenlik Kurumu: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 73 üncü maddesine göre, Kurumumuzca sözleşmeli/protokollü sağlık hizmeti sunucuları tarafından genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere sunulan sağlık hizmetlerinin Kurum tarafından yayımlanan mevzuat ile sözleşme ve protokol hükümlerine uygun olarak verilip verilmediğinin aynı Kanunun 78 inci maddesine göre sağlık sosyal güvenlik merkezlerinin bulunduğu illerdeki sosyal güvenlik il müdürlüklerinde görevli personel tarafından denetim ve kontrollerinin yapılması, denetim ve kontrol yapan personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile düzenlenen tutanak ve raporlar hakkında yapılması gereken işlemler aşağıda belirtilen hususlar dâhilinde yürütülecektir.

Yorum yok

KATILIM BANKALARINCA UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

28.05.2011 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: 26/1/2007 tarihli ve 26415 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında geçen 35007 KATILMA HESABINA DAĞITILACAK KÂRLARDAN AYRILAN TUTARLAR hesabına ilişkin açıklama aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

MEVDUAT VE KATILIM FONUNUN KABULÜNE ÇEKİLMESİNE VE ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN MEVDUAT KATILIM FONU EMANET VE ALACAKLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

28.05.2011 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış, üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

BANKALARCA KREDİLERİN VE DİĞER ALACAKLARIN NİTELİKLERİNİN BELİRLENMESİ VE BUNLAR İÇİN AYRILACAK KARŞILIKLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

28.05.2011 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinin sonlarına sırasıyla aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

Yorum yok

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:408)

27.05.2011 Maliye Bakanlığından: Vergi levhasının elektronik ortamda alınması, e-vergi levhası sorgulaması, elektronik ortamda vergi kimlik numarası doğrulama ve vergi levhası doğrulama hizmetlerine ilişkin düzenlemeler bu Tebliğin konusunu teşkil etmektedir.

Yorum yok

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2011/27)

27.05.2011 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: 10/3/2011 tarihli ve 27870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2011/10)’in 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

GÜMRÜK VERGİSİ ASKIYA ALINMASI VE AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN TARİFE KONTENJANI AÇILMASI PLANLANAN ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT:2011/22)

25.05.2011 Dış Ticaret Müsteşarlığından: Avrupa Birliği ile Türkiye arasında ihdas edilen gümrük birliği çerçevesinde, 1/1/2012 tarihi itibariyle gümrük vergisi müştereken askıya alınması ve Avrupa Birliği tarafından tarife kontenjanı açılması planlanan ürünlerin listesi ekte yer almaktadır.

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (BASİTLEŞTİRİLMİŞ USUL) (SERİ NO:4)

25.05.2011 Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı)’tan: 30/6/2009 tarihli ve 27274 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliği (Basitleştirilmiş Usul)’nin 44 üncü maddesinin başlığı ve birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

BENZİN TÜRLERİNE İLİŞKİN TEKNİK DÜZENLEME TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

25.05.2011 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 7/8/2009 tarihli ve 27312 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Benzin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği”nin, ikinci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GEÇİCİ DEPOLAMA YERİ İŞLETMECİLİĞİ) (SERİ NO:2)

25.05.2011 Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı)’tan: 18/2/2000 tarih ve 23968 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Geçici Depolama Yeri İşletmeciliği) (Seri No:1) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yorum yok

HARÇLAR KANUNU SİRKÜLERİ/11 (Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Kuruluşlarının Ruhsatnamelerine Yönelik Harçlar)

24.05.2011 Maliye Bakanlığı: Özel eğitim ve rehabilitasyon kuruluşlarına ait düzenlenen işletme ruhsatnamelerinin 492 sayılı Harçlar Kanunu karşısındaki durumu bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

Yorum yok

GENELGE 2011/39 (Genel sağlık sigortası hükümlerine ilişkin getirilen değişiklikler)

23.05.2011 Sosyal Güvenlik Kurumu: Bilindiği gibi 2010 ve 2011 yıllarında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda 5997, 6009 ve 6111 sayılı Kanunlarla bazı değişiklikler yapılmış ve bu değişiklikler yürürlüğe girmiştir.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun genel sağlık sigortası uygulamasına ilişkin hükümler 2008/64 ve 2008/86 sayılı genelgelerde belirtilmiştir. Yukarıda anılan Kanunlarla 5510 sayılı Kanunda yapılan yeni düzenlemeler uyarınca genel sağlık sigortası hükümleri hakkında yapılacak iş ve işlemler aşağıda açıklanmıştır.

Yorum yok