Nisan, 2011 için arşiv

(2011/1713) 6111 SAYILI KANUNDA YER ALAN BAZI BAŞVURU VE İLK TAKSİT ÖDEME SÜRELERİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN KARAR

30.04.2011 Bakanlar Kurulu Kararı: Ekli “6111 Sayılı Kanunda Yer Alan Bazı Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 21/4/2011 tarihli ve 39246 sayılı yazısı üzerine, 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 168 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/4/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK

30.04.2011 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı, 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa göre sigortalı sayılan kişileri hizmet akdine tabi olarak çalıştıran işverenin, genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak önemli ölçüde azaltması veya işyerinde faaliyeti tamamen veya kısmen geçici olarak durdurması hallerinde, işçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

30.04.2011 Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı)’tan: 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yorum yok

(2011/1710) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

30.04.2011 Bakanlar Kurulu Kararı: Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulunun 25/4/2011 tarihli ve 2011/8 sayılı Raporu üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 28/7/1967 tarihli ve 933 sayılı Kanunun 3 üncü, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Kanunun 13 üncü, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Kanunun 5 inci, 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü, 20/6/2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunun geçici 3 üncü, 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kanunun 32/A maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/4/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

DANIŞTAY GENEL KURULUNUN E:2011/13, K:2011/13 SAYILI KARARI (“Danıştay Dava Daireleri Arasındaki İşbölümünün” belirlenmesi)

29.04.2011 Danıştay Genel Kurulundan: 2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 6110 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4′üncü maddesiyle değiştirilen 27′nci maddesi ve 6110 sayılı Kanunun Geçici 1′inci maddesi gereğince, “Danıştay Dava Daireleri Arasındaki İşbölümünün” aşağıdaki şekilde belirlenmesine,

Yorum yok

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO:38

29.04.2011 Maliye Bakanlığından: 23/7/2010 tarihli ve 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun1 Geçici 5 inci maddesiyle 18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun2 Geçici 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasının uygulama süresi 31/12/2011 tarihine kadar uzatılmıştır.

Yorum yok

(2011/1673) MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

28.04.2011 Bakanlar Kurulu Kararı: Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 23/3/2011 tarihli ve 28696 sayılı yazısı üzerine, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/3/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

28.04.2011 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 29/8/2003 tarihli ve 25214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Kanun kapsamında Bakanlığa yapılacak başvuruların elektronik ortamda yapılması ve kağıt ortamında imzalanarak Yönetmelik ekinde belirlenen diğer belgelerle birlikte Bakanlığa ulaştırılması gerekir.”

Yorum yok

YAPI TESİS VE ONARIM İŞLERİ İHALELERİNDE KULLANILAN MÜTEAHHİTLİK KARNELERİ VE İŞ BİTİRME BELGELERİNİN 2011 YILINA AIT DEĞERLENDİRME KATSAYILARI HAKKINDA TEBLİĞ

28.04.2011 Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: 28/3/1981 tarih ve 17293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği” uyarınca, ihalelere iştirak edecek olan müteahhitlerin, ellerinde bulunan ve geçerliliği sona ermemiş müteahhitlik karneleri, ilgili kuruluşlarca, aşağıda belirtildiği şekilde ve grubu aynı kalmak şartıyla aktarılarak kabul edilecektir.

Yorum yok

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2011 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

28.04.2011 Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: 16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi”nin 3.2 maddesi gereğince mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2011 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak inşaat genel giderleri ile yüklenici kârı dahil belirlenerek aşağıda gösterilmiştir.

Yorum yok

(2011/1628) TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİNCE ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ KEFALETİYLE ESNAF VE SANATKARLARA KREDİ KULLANDIRILMASINA DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

28.04.2011 Bakanlar Kurulu Kararı: Ekli “Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Kefaletiyle Esnaf ve Sanatkarlara Kredi Kullandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 11/3/2011 tarihli ve 12800 sayılı yazısı üzerine, 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/3/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ/19 (Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı)

27.04.2011 Maliye Bakanlığı: 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

Yorum yok

ÇEVRE AMAÇLI TARIM ARAZİLERİNİ KORUMA PROGRAMINI TERCİH EDEN ÜRETİCİLERİN DESTEKLENMESİNE DAİR KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2011/24)

27.04.2011 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: Bu Tebliğin amacı, toprak ve su kalitesinin korunması, doğal kaynakların sürdürülebilirliği, erozyonun önlenmesi ve tarımın olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik olan Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma Programını tercih eden üreticilerin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ /46 (2010 Hesap Dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması)

26.04.2011 Maliye Bakanlığı: 2010 hesap dönemi kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresinin uzatılması işbu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

Yorum yok

(6225) BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

26.04.2011 Kanun: 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasının (d) bendinde yer alan “kiralanması işlemleri” ibaresi “kiralanması işlemleri ile Sağlık Bakanlığına bağlı hastane, klinik, dispanser, sanatoryum gibi kurum ve kuruluşların yapacağı Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemleri” şeklinde değiştirilmiştir.

Yorum yok