Mart, 2011 için arşiv

GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

31.03.2011 Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı)’tan: 13/10/2006 tarihli 26318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

DÜZELTME (Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile İlgili)

30.03.2011 Sermaye Piyasası Kurulu: 26/3/2011 tarihli ve 27886 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”in başlığında 26 olarak yer alan Tebliğ numarası; Sermaye Piyasası Kurulunun 29/3/2011 tarihli ve 3354 sayılı yazısı üzerine 27 olarak düzeltilmiştir.

Yorum yok

PROTOKOL (T.C.Ziraat Bankası A.Ş. İle İmzalanan İşbirliği Protokolüne İlişkin Genel Yazı)

29.03.2011 Sosyal Güvenlik Kurumu: Bilindiği üzere, 25/02/2011 tarihli ve 27857 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6111 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan Kurum alacakları yeniden yapılandırılmıştır.

Yorum yok

(6213) ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

29.03.2011 Kanun: 2/7/1941 tarihli ve 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanunun 34 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Yorum yok

SERMAYE PİYASASINDA BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ:X, No:26)

26.03.2011 Sermaye Piyasası Kurulundan: 12/6/2006 tarihli ve 26196 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Seri: X, No: 22 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğin Üçüncü Kısmının 6 ncı maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNE DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2011/14)

26.03.2011 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: Bu Tebliğ, Ülkenin tarımsal yayım ve danışmanlık sisteminin çoğulcu, etkin ve verimli bir yapıya kavuşmasını sağlamak üzere, tarımsal danışmanlık hizmeti satın alan tarımsal işletmelerin desteklenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Yorum yok

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

26.03.2011 Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı)’tan: 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 23 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

Yorum yok

GELİR VERGİSİ SİRKÜLERİ /76 (Gayrimenkullerin Elden Çıkarılması Halinde, Değer Artışı Kazancının Hesaplanmasında, İktisap Tarihi Olarak Hangi Tarihin Esas Alınacağına İlişkin Açıklamalar)

25.03.2011 Maliye Bakanlığı: 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinin birinci fıkrasının (1), (2), (4) ve (7) numaralı bentlerinde yazılı mal ve hakların iktisap tarihinden başlayarak belli süre sonra elden çıkarılması durumunda, iktisap tarihinin belirlenmesine ilişkin açıklamalar bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

Yorum yok

HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2011/11)

25.03.2011 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: 10/4/2010 tarihli ve 27548 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2010/13 sayılı Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Uygulama Esasları Tebliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının, (b) bendinin 2 nci alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

KIYI KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

25.03.2011 Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: 3/8/1990 tarihli ve 20594 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesindeki “Kıyı Kenar Çizgisi” tanımına ilişkin bende, son alt bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki alt bent eklenmiş, “Sahil Şeridi” tanımı ile “Teknik Yönetmelik” tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve “Emsal, İnşaat Alanı Katsayısı” tanımı yürürlükten kaldırılmıştır.

Yorum yok

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SAYI:2011/5)

24.03.2011 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 16/11/2005 tarihli ve 25995 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2005/1 sayılı Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’in 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2), (3), (4) ve (7) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

KREDİ KARTI İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK AZAMİ FAİZ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SAYI:2011/3)

24.03.2011 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 2/4/2006 tarihli ve 26127 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2006/1 sayılı Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

(2011/1476) İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

24.03.2011 Bakanlar Kurulu Kararı: 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir. Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 2/2/2011 tarihli ve 4179 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/2/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

(6191) SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER KANUNU

22.03.2011 Kanun: Bu Kanunun amacı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dâhil) Genelkurmay Başkanlığınca lüzum görülen erbaş ve er kadrolarında, kritik ve uygun görülen görevlerde, yetişmiş personel ihtiyacını karşılamak maksadıyla istihdam edilecek sözleşmeli erbaş ve erlerin; temini, yetiştirilmeleri, görevde yükselmeleri, tertip edilmeleri, geçici görevlendirilmeleri, hizmet şartları, görev ve hakları, yükümlülükleri, ayırma ve ayrılmaları ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN İÇ GENELGESİ (SERİ NO:2011/2)

22.03.2011 Maliye Bakanlığı: Başkanlığımıza intikal eden olaylardan, 6111 sayılı Kanundan yararlanmak üzere başvuruda bulunmuş mükelleflerin haczolunacak mallarının tespiti amacıyla başlanılmış, ancak sonuçlandırılamamış mal varlığı araştırmalarına devam edilip edilmeyeceği hususunda tereddüde düşüldüğü anlaşılmaktadır.

Yorum yok