Şubat, 2011 için arşiv

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Elektronik Ortamda Gönderilen Beyanname ve Bildirimlerin Verilmesine İlişkin Duyurusu

28.02.2011 Maliye Bakanlığı: Elektronik Ortamda Gönderilen Beyanname ve Bildirimlerin Verilmesine İlişkin Duyuru Elektronik ortamda verilmesi gereken beyanname ve bildirimlerin son gönderilme tarihine bırakılması, sistemde aşırı yoğunluğa neden olmakta, mükelleflerin sıkıntı yaşamasına ve cezalı duruma düşmelerine sebebiyet vermektedir. Yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak, söz konusu beyanname ve bildirimlerin son gönderilme tarihine bırakılmaması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi önemle rica olunur.

Yorum yok

5939 SAYILI KONUT EDİNDİRME YARDIMI HAK SAHİPLERİNE ÖDEME YAPILMASINA DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN VE 7/1/2010 TARİHLİ VE 27455 SAYILI RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANAN KONUT EDİNDİRME YARDIMI HAK SAHİPLERİNE ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE GÖRE TESPİT EDİLEN HAK SAHİPLERİ LİSTESİ

28.02.2011 Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinden: Ödemelerde T.C. kimlik numarasının ibrazı zorunludur. Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerini Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinden Listeyi Görmek İçin http://www.keyodemeleri.com/ tıklayınız

Yorum yok

YAPI DENETİMİ KURULUŞLARININ FAALİYETLERİNİN DENETLENMESİ DENETİM FAALİYETLERİNİN DURDURULMASI VE İZİN BELGELERİNİN İPTAL EDİLMESİNİN USÛL VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞ

26.02.2011 Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: Bu Tebliğin amacı; 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun’un 8 inci maddesi uyarınca, yapı denetimi kuruluşları ve bu kuruluşlarda görevli mimar ve mühendisler hakkında tesis edilecek olan denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesi iptali işlemlerinin ve Kanun’un 10 uncu maddesi uyarınca, yapı denetimi kuruluşlarının işlem ve faaliyetlerinin denetlenmesinin usûl ve esaslarını belirlemektir.

Yorum yok

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

26.02.2011 Millî Eğitim Bakanlığından: 8/3/2008 tarihli ve 26810 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.”a) Okullar dışındaki özel öğretim kurumlarına kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı valilikçe,”"b) Okullara ilişkin başvurular, ekleriyle birlikte Bakanlığa gönderilir. Uygun görülmesi hâlinde kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı Bakanlıkça,”

Yorum yok

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL OKULLAR ÇERÇEVE YÖNETMELİĞİ

26.02.2011 Millî Eğitim Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı, özel okullarda eğitim ve öğretim ile yönetime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.Bu Yönetmelik; özel okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında eğitim ve öğretim, yönetim, kayıt, devam-devamsızlık, nakil, öğrenci başarısının değerlendirilmesi ve işleyişle ilgili usul ve esasları kapsar.

Yorum yok

(2011/1435) 4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNA EKLİ (I), (II), (III) SAYILI LİSTELERDE YER ALAN MALLARDA UYGULANAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARININ BELİRLENMESİ İLE BAZI KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

25.02.2011 Bakanlar Kurulu Kararı: Ekli “4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I), (II) ve (III) Sayılı Listelerde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesi ile Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 25/2/2011 tarihli ve 19875 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 11 inci ve 12 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/2/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

(6111) BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

25.02.2011 Kanun: Bu Kanunun Birinci, İkinci, Üçüncü ve Dördüncü Kısımlarında yer alan hükümleri; a) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren; 1) 31/12/2010 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, 2) 2010 yılına ilişkin olarak 31/12/2010 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, 3) 31/12/2010 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları,

Yorum yok

GELİR VERGİSİ SİRKÜLERİ/75 (Yıllık gelir vergisi beyannamesinde ücretler ile birlikte diğer gelir unsurlarınında beyan edilmesi ve beyannamedeki toplam gelirin 50.000 TL’yi aşması durumunda gelir vergisinin hesaplanması hk.)

25.02.2011 Maliye Bakanlığı: Yıllık gelir vergisi beyannamesinde diğer gelir unsurlarıyla birlikte ücret gelirlerinin de beyan edilmesi halinde, gelir vergisinin ne şekilde hesaplanacağı bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

Yorum yok

ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

25.02.2011 Kamu İhale Kurumundan: Bu Yönetmeliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerin, bu Kanuna göre yapacakları ihalelerin kısmen veya tamamen Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden gerçekleştirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok

(2011/1408) İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

25.02.2011 Bakanlar Kurulu Kararı: 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir. Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 1/2/2011 tarihli ve 4024 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/2/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ YAYINLANDI

24.02.2011 Maliye Bakanlığı: Ticari kazançların vergilendirilmesine ilişkin olarak Başkanlığımızca hazırlanan “Ticari Kazancın Gerçek Usulde Vergilendirilmesi Rehberi”ne vergi dairelerinden ve elektronik ortamda Başkanlığımız internet sayfasında yer alan “Formlar ve Yayınlar” bölümünden ulaşabilirsiniz.

Yorum yok

FİNANSAL KİRALAMA FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

24.02.2011 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: 10/10/2006 tarihli ve 26315 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “b) Ödenmiş sermayelerinin faktoring ve finansman şirketleri için yedi milyon beş yüz bin Türk Lirasından, finansal kiralama şirketleri için 3226 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen tutardan az olmaması,”

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO:80)

24.02.2011 Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı)’tan: 26/4/2007 tarihli ve 26504 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 55 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)’nin 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

(2011/1430) 2011 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARAR

24.02.2011 Bakanlar Kurulu Kararı: Ekli “2011 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 11/2/2011 tarihli ve 1430 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/2/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

BİR KISIM MOTORLU KARAYOLU TAŞITLARININ PİYASADAN ÇEKİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:63)

24.02.2011 Ulaştırma Bakanlığından: 4/11/2010 tarihli ve 27749 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bir Kısım Motorlu Karayolu Taşıtlarının Piyasadan Çekilmesine İlişkin 62 No.lu Tebliğ’in 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok