Ocak, 2011 için arşiv

BASİT USULE TABİ MÜKELLEFLER İÇİN VERGİ REHBERİ 2011

31.01.2011 Maliye Bakanlığı: Bu rehber, ticari kazancı basit usulde vergilendirilen mükelleflerin vergi ile ilgili ödevlerini yerine getirirken faydalanabilecekleri bir kaynak oluşturmak ve kendilerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.

Yorum yok

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACAT DENETİMLERİNİN DIŞ TİCARET VERİ SİSTEMİ ÜZERİNDEN YAPILMASINA DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO:2011/21)

30.01.2011 Dış Ticaret Müsteşarlığından: Bu Tebliğ’in amacı, 31/12/2003 tarihli ve 25333 sayılı (3. Mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği’nin 3 üncü maddesi uyarınca, ihracatında zorunlu standart ve kalite kontrolleri yapılan ekli listede (Ek-1) yer alan ürünlerin ilgili standarda ticari kalite yönünden uygunluğunun risk esaslı olarak denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok

(2011/1278) 4/7/1956 TARİHLİ VE 6772 SAYILI KANUN KAPSAMINA GİREN KURUMLARDA ÇALIŞAN İŞÇİLERE, 2011 YILINDA VERİLECEK İLAVE TEDİYELERİN SÜRELERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KARAR

30.01.2011 Bakanlar Kurulu Kararı: 4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2011 yılında; a)  Kanunun 1 inci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 31/1/2011, diğer yarısının 30/6/2011 tarihinde, b)  Kanunun 2 nci maddesine göre maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlara yapılacak ilave tediyenin tamamının 27/12/2011 tarihinde, ödenmesi; Maliye Bakanlığının 17/1/2011 tarihli ve 601 sayılı yazısı üzerine, mezkur Kanunun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/1/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO:20

29.01.2011 Maliye Bakanlığından: Özel tüketim vergisi (ÖTV) beyannameleri ve bildirimlerine ilişkin olarak aşağıdaki düzenlemelerin yapılması gerekli görülmüştür. 1. ÖTV BEYANNAMELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu1 ekindeki (III) sayılı listede yer alan mallardan alkollü içkiler ve tütün mamullerinin tesliminden doğan ÖTV’nin beyanında düzenlenen (3A) ve (3B) numaralı ÖTV beyannamelerinin içeriği, Ocak 2011 dönemine ilişkin verilecek beyannamelerden geçerli olmak üzere değiştirilmiştir.

Yorum yok

SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ:VIII, NO:74)

29.01.2011 Sermaye Piyasası Kurulundan: 11/8/2001 tarihli ve 24490 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri:VIII, No: 34 sayılı Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğin 5 inci maddesine aşağıdaki ibare eklenmiştir.

Yorum yok

İHRACATTA ZORUNLU STANDART VE KALİTE KONTROLLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO:2011/18)

29.01.2011 Dış Ticaret Müsteşarlığından: Bu Tebliğ’in amacı, 31/12/2003 tarihli ve 25333 sayılı (3. Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği ekinde yer alan ürünlerin, pamuk hariç olmak üzere, ihracatta risk esaslı yapılacak zorunlu standart ve kalite kontrollerinde, gerektiğinde veri olarak kullanılmak üzere, ihracatçı firmaların sınıflandırılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI HİSSE SENETLERİ PİYASASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

29.01.2011 Sermaye Piyasası Kurulundan: 19/2/1996 tarihli ve 22559 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “bir hafta” ibaresi “iki iş günü” olarak değiştirilmiştir.

Yorum yok

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

29.01.2011 İçişleri Bakanlığından: 7/10/2004 tarihli ve 25606 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Özel güvenlik eğitimine alınan adaylar asgari yüz yirmi saatlik eğitime tabi tutulur.

Yorum yok

2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO:5)

29.01.2011 Maliye Bakanlığından: 10/1/2011 tarihli ve 27811 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (3) Sıra No’lu 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği gereğince, ilgili idarelerce hazırlanarak Bakanlığımıza gönderilen ayrıntılı harcama programları (AHP) ve ayrıntılı finansman programlarının (AFP) Bakanlığımızca vize edilen tutar ve oranlara göre uygulanması ve ödeneklerin verimliliği, etkinliği ve mali disiplini gözeten, finansman maliyetlerini düşüren bir anlayışla kullanılması bakımından aşağıdaki esas ve usuller belirlenmiştir.

Yorum yok

SİVİL HAVA ULAŞIMINA AÇIK HAVAALANLARINDA YER ALAN GAYRİSIHHİ İŞYERLERİ İÇİN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK (SHY-33A)’TE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

28.01.2011 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: 5/4/2008 tarihli ve 26838 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sivil Hava Ulaşımına Açık Havaalanlarında Yer Alan Gayrisıhhi İşyerleri İçin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik (SHY-33A)’in 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş, mevcut beşinci fıkrası yedinci fıkra olarak teselsül ettirilmiştir.

Yorum yok

TÜRKİYE SANAYİ STRATEJİSİ BELGESİ 2011-2014 (AB ÜYELİĞİNE DOĞRU) İLE İLGİLİ YÜKSEK PLANLAMA KURULUNUN 7/12/2010 TARİHLİ VE 2010/38 SAYILI KARARI

27.01.2011 Yüksek Planlama Kurulundan: Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 9/6/2010 tarih ve 674 sayılı, 29/9/2010 tarih ve 4658 sayılı, 29/11/2010 tarih ve 5886 sayılı yazıları ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının 8/10/2010 tarih ve MY-64 sayılı yazısı dikkate alınarak; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının katılımlarıyla hazırlanan ekli “Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi 2011 – 2014 (AB Üyeliğine Doğru)” nin kabulüne, karar verilmiştir.

Yorum yok

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU

27.01.2011 Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirliler Odaları Birliğinden: 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile bu Kanunun hükümleri uyarınca 16 Ocak 2005 gün ve 25702 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Komisyonlarının Çalışma Usulleri, Sınav Esasları ve Sınav Konuları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre , Yeminli Mali Müşavirlik Sınavları ANKARA’ da yapılacaktır.

Yorum yok

FİNANSAL ARAÇLAR: AÇIKLAMALARA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 7) HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ SIRA NO:210

27.01.2011 Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: 30/1/2007 tarih ve 26419 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 42 Sıra no’lu Finansal Araçlar: Açıklamalara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 7) Hakkında Tebliğin ekinde yer alan “TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar” Standardının 13 üncü Paragrafından önceki başlık ile 13 üncü Paragrafı silinmiştir.

Yorum yok

FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO:209

27.01.2011 Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: Bu Tebliğin amacı; Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeveyi ve buna ilişkin uygulamayı ve Türkiye Muhasebe Standartları ile tek tip finansal tabloların düzenlenmesi ve finansal tabloların Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uygunluğunun sağlanmasına dair usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SAYI:2011/1)

27.01.2011 Maliye Bakanlığından: 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer mevzuat gereğince, uygulanacak parasal sınırlar, faiz oranları, alındı birim fiyatları bu Tebliğ eki tablolarda gösterildiği şekilde tespit edilmiştir.

Yorum yok