2011 için arşiv

YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ:VII, NO:42)

31.12.2011 Sermaye Piyasası Kurulundan: 19/12/1996 tarihli ve 22852 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri: VII, No:10 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinin (a) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

31.12.2011 Sosyal Güvenlik Kurumundan: 25/3/2010 tarihli ve 27532 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 3.3.1 numaralı maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. “(4) Sağlık hizmeti sunucusu, sunduğu sağlık hizmetleri öncesinde, alacağı ilave ücrete ilişkin olarak hasta veya hasta yakınının yazılı onayını alır. Bu yazılı onay alınmadan, işlemler sonrasında herhangi bir gerekçe ileri sürerek ilave ücret talebinde bulunamaz.

Yorum yok

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:66)

31.12.2011 Maliye Bakanlığından: Bilindiği üzere, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 79 uncu maddesinde, Konsolosluk Harçları ile Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yaptıkları her türlü işlemlere ait harçların, Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilecek döviz kurlarına göre ve bu işlemlerle ilgili tarifelere ayrı ayrı veya birlikte emsal uygulanmak suretiyle hesap edilerek tahsil edileceği hüküm altına alınmıştır.

Yorum yok

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:65)

31.12.2011 Maliye Bakanlığından: 492 sayılı Harçlar Kanununun(1) 5281sayılı Kanun(2) ile değiştirilen mükerrer 138’inci maddesinde, “… Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.

Yorum yok

EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:59)

31.12.2011 Maliye Bakanlığından: 2012 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleri ile 2012 yılında mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin tespiti hususunda aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

Yorum yok

DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:55)

31.12.2011 Maliye Bakanlığından: 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun1 mükerrer 30 uncu maddesinin 5281 sayılı Kanunun2 6 ncı maddesiyle değişik birinci fıkrasında, “…Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu vergiler (Maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Bu suretle hesaplanan vergi tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri dikkate alınmaz.”, üçüncü fıkrasında “…

Yorum yok

ELEKTRİK PİYASASI TARİFELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

31.12.2011 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 11/8/2002 tarihli ve 24843 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinin Geçici 11 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yorum yok

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER AMBALAJ VE ETİKETLEME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

31.12.2011 Sağlık Bakanlığından: 12/8/2005 tarihli ve 25904 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliğinin geçici 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasında geçen “1/1/2012” ibaresi “1/1/2013” şeklinde değiştirilmiştir.

Yorum yok

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

31.12.2011 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3B ve Ek-3C ekteki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

“CE” İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:2012/9)

30.12.2011 Ekonomi Bakanlığından: u Tebliğin amacı, Ek-1’deki tabloda belirtilen Yönetmelikler kapsamında değerlendirilen ve riskli görülen ürünlerin tâbi bulundukları Yönetmelik hükümlerine uygunluğunun ithalatta denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok

2012 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

30.12.2011 Maliye Bakanlığı: 2012 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi

Yorum yok

ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:1)

30.12.2011 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Tebliğin amacı; onaylanmış kişi statüsü için gereken koşulları, başvuruda aranacak belgeleri, onaylanmış kişi statü belgesinin süresi, yenilenmesi, değiştirilmesi, geri alınması ve iptali ile bu belge kapsamında faydalanılacak basitleştirilmiş usul ve uygulamalardan eksik beyan, mavi hat, kısmi teminat, götürü teminat uygulamaları ve basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR düzenleme ve vize etme işlemlerine ilişkin usul ve esaslar ile bu uygulamalardan faydalanma yetkilerinin askıya alınması ve geri alınmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

4703 SAYILI ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUNLA DÜZENLENMİŞ OLAN İDARİ PARA CEZALARININ YENİ DEĞERLERİNİN DUYURULMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:2012/13)

30.12.2011 Ekonomi Bakanlığından; 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 12 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının alt ve üst limitlerinin, 17/11/2011 tarihli ve 28115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 410 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde tespit edilen 2011 yılı için yeniden değerleme oranı olan % 10,26 (yüzde on virgül yirmi altı) artışın uygulanması sonrasında, 1/1/2012 tarihinden 31/12/2012 tarihine kadar geçerli olmak üzere belirlenen yeni değerleri aşağıdaki gibidir:

Yorum yok

VERGİ DENETİM KURULU PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ

30.12.2011 Maliye Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı, Vergi Müfettişlerinin ve Vergi Müfettiş Yardımcılarının mesleki yeterlik ve yetkinliklerinin objektif, nesnel ve mukayeseli bir şekilde değerlendirilmesi için Performans Değerlendirme Sisteminin oluşturulması ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok

(2011/2571) İSTATİSTİK POZİSYONLARINA BÖLÜNMÜŞ TÜRK GÜMRÜK TARİFE CETVELİ HAKKINDA KARAR

30.12.2011 Bakanlar Kurulu Kararı: Ekli “İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli”nin 1/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konulması ve 20/12/2010 tarihli ve 2010/1180 sayılı Kararnamenin yürürlükten kaldırılması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 15/12/2011 tarihli ve 10098 sayılı yazısı üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 1 inci ve 2 nci maddeleri ile 4458 sayılı Gümrük Kanununun 15 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/12/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok