Aralık, 2010 için arşiv

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜNCE UYGULANACAK OLAN ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (BİK/TPE:2011/1)

31.12.2010 Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından: Türk Patent Enstitüsü’nün vereceği hizmetler karşılığı alacağı ücretlerin türü ve tutarı ekli (1), (2), (3) ve (4) sayılı cetvellerde gösterilmiştir. Bu ücretlere, 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 8 sayılı tarifesinin I/2, I/3, I/4, I/5 ve I/6 nolu sütunlarında gösterilen Harçlar ve Katma Değer Vergisi dahil değildir. Ödenecek ücretlere, harç ve KDV ilave edilecektir. 15/01/2004 tarih ve 5070 sayılı e-imza Kanunu hükümleri gereğince elektronik ortamda yapılan, Patent ve Faydalı Model başvurularında 10,- TL, Marka başvurularında 20,- TL ve Endüstriyel Tasarım başvurularında 30,- TL toplam başvuru ücretinden indirilir.

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TIR İŞLEMLERİ) (SERİ NO:1)

31.12.2010 Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığından: Bu Tebliğin amacı; TIR karnesi himayesinde karayolu ile uluslararası eşya taşıyan yerli ve yabancı plakalı taşıtların gümrük işlemlerine ilişkin Türkiye Gümrük Bölgesi içerisinde tabi olacakları usul ve esaslar ile birlikte ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet, görev ve yetkilerini düzenlemektir.

Yorum yok

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TARİFE

31.12.2010 Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: 3/12/2010 tarihli ve 27774 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Şu kadar ki asıl alacak miktarı 1.500,00 TL’ye kadar olan icra takiplerinde avukatlık ücreti, tarifenin ikinci kısmının, ikinci bölümünde, icra dairelerindeki takipler için öngörülen maktu ücrettir.”

Yorum yok

SINIR TİCARETİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT:2010/14)

31.12.2010 Dış Ticaret Müsteşarlığından: 16/6/2009 tarihli ve 27260 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat 2009/7 sayılı Sınır Ticaretinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğin “İthalat Kotaları ve/veya İthalat Değer Limitlerinin Tespit Edilmesi” başlıklı 10 uncu maddesinin altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI

31.12.2010 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39 uncu maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2/12/2010 tarihinde başladığı çalışmalarını 28/12/2010 tarihine kadar sürdürmüş ve yaptığı dört toplantı sonucunda;

Yorum yok

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SAYI:2010/2)

31.12.2010 Maliye Bakanlığından: Bilindiği üzere 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde, “Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler “değerli kağıt” sayılır. Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO:77)

31.12.2010 Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı)’tan: 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usulsüzlük cezası 65,00 TL olarak uygulanır. 2009/15481 sayılı 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen fazla çalışma ücreti ihracat için 5,50 TL, diğer işlemler için 13,20 TL, (b) bendinde belirtilen Türk plakalı kamyonlar için fazla çalışma ücreti kamyon başına ihracat için 13,20 TL, diğer işlemler için 20,90 TL olarak uygulanır.

Yorum yok

RAPOR DEĞERLENDİRME KOMİSYONLARININ TEŞEKKÜLÜ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

31.12.2010 Maliye Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı, vergi inceleme raporu değerlendirme komisyonlarının teşekkülü ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. Bu Yönetmelik, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 140 ıncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yorum yok

VERGİ İNCELEMELERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

31.12.2010 Maliye Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı, vergi incelemelerinde uyulacak usul ve esasları düzenlemektir. Bu Yönetmelik, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 140 ıncı maddesi ile 13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 33/B maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yorum yok

VERGİ İNCELEME VE DENETİM PLANININ HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE SONUÇLARININ İZLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

31.12.2010 Maliye Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Maliye Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı ile 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 135 inci maddesinde sayılan vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların uygulayacakları yıllık vergi inceleme ve denetim planının hazırlanması, uygulanması ve sonuçlarının izlenmesine ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususları düzenlemektir.

Yorum yok

VERGİ İNCELEME VE DENETİM KOORDİNASYON KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

31.12.2010 Maliye Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı, Vergi İnceleme ve Denetim Koordinasyon Kurulunun görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Yorum yok

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

31.12.2010 Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı)’tan: 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 121 inci maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Ancak, dahilde işleme rejimi için bu sürenin üç yıldan daha uzun belirlenmesine Müsteşarlık yetkilidir.”

Yorum yok

BAZI TİCARET POLİTİKASI ÖNLEMLERİ MEVZUATINA KONU EŞYANIN İTHALATININ İZLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT:2011⁄20)

31.12.2010 Dış Ticaret Müsteşarlığından: Bu Tebliğ’in amacı, 25⁄7⁄1999 tarihli ve 23766 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4412 sayılı Kanun ile değişik 1⁄7⁄1989 tarihli ve 20212 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 30⁄10⁄1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 99⁄13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar, 10⁄5⁄2004 tarihli ve 2004⁄7305 sayılı Kararname’nin eki İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 30⁄10⁄1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ihdas edilen önlemlerin etkinliğinin sağlanmasıdır.

Yorum yok

GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2011⁄19)

31.12.2010 Dış Ticaret Müsteşarlığından: Bu Tebliğ, İthalat Rejimi Kararı’nda Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine (GTS) ilişkin tarife tavizlerinden yararlanan eşya ile ülkelerin belirlenmesinde esas teşkil eden hususları açıklamak amacı ile yayımlanmıştır.

Yorum yok

YURT İÇİNDE DÜZENLENEN ULUSLARARASI FUARLARA İLİŞKİN TEBLİĞ İTHALAT: (2011⁄1)

31.12.2010 Dış Ticaret Müsteşarlığından: Ülkemizde düzenlenen uluslararası fuar veya sergilereyabancı ülke veya firmalar sadece teşhir amacıyla katılabilirler.Perakende satış yapamazlar. Fuar bitiminden sonra, yabancı ülke veya firmalarınteşhir ettikleri malların gümrük mevzuatı çerçevesinde kati ithaliyapılabilir.

Yorum yok