Kasım, 2010 için arşiv

ARAÇLARIN İMAL TADİL VE MONTAJI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

30.11.2010 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: 28/11/2008 tarihli ve 27068 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliğe 13 üncü maddeden sonra gelmek üzere başlıkları ile birlikte aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

Yorum yok

HAFİF YOLCU VE TİCARİ ARAÇLARDAN ÇIKAN EMİSYONLAR (EURO 5 VE EURO 6) BAKIMINDAN VE ARAÇ TAMİR VE BAKIM BİLGİLERİNE ERİŞİM KONUSUNDA MOTORLU ARAÇLARIN TİP ONAYINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ((AT) 715/2007)’TE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

30.11.2010 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: 21/4/2009 tarihli ve 27207 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hafif Yolcu ve Ticari Araçlardan Çıkan Emisyonlar (Euro 5 ve Euro 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmelik ((AT) 715/2007)’in 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

ANAYASA MAHKEMESİNİN E: 2008/116, K: 2010/85 SAYILI KARARI (13/11/2008 Tarihli ve 5811 Sayılı Kanun ile İlgili)

30.11.2010 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: 13.11.2008 günlü, 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun’un 3. maddesinin (3) numaralı fıkrasının ilk tümcesinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, 24.6.2010 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Yorum yok

GELİR VERGİSİ SİRKÜLERİ /74 (Gezici olarak şarkı söyleyen ve müzik icra edenlerin mükellefiyeti hakkında)

29.11.2010 Maliye Bakanlığından: Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, gezici olarak şarkı söyleyen ve müzik icra edenlerin mükellefiyet durumları hakkında tereddüde düşüldüğü anlaşılmış olup, bu kişilerin mükellefiyet durumlarına ilişkin açıklamalar bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

Yorum yok

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

27.11.2010 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulacak işyeri sağlık ve güvenlik birimlerinin kuruluşu ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin belgelendirilmeleri, yetki belgelerinin iptali, görev, yetki ve sorumluluklarına dair usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

25.11.2010 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: 25/3/2010 tarihli ve 27532 sayılı 1. Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği”nin (SUT) 5.2.1 numaralı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Yorum yok

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA REHBER

23.11.2010 Gelir İdaresi Başkanlığından: Mülga 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yer alan “Örtülü Kazanç” müessesesi, uluslararası alandaki gelişmeler ve özellikle Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD)’nın düzenlemeleri dikkate alınarak 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13 üncü maddesinde “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı” başlığı altında yeniden düzenlenmiştir. Söz konusu düzenleme ile konuya ilişkin kavram ve terimler anılan Kanun maddesinde tanımlanmıştır.

Yorum yok

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ

14.11.2010 Mesleki Yeterlilik Kurumundan: Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin eklerini oluşturan iki meslek standardının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.

Yorum yok

YURT DIŞI TURİZM FUARLARINA KATILIMIN VE TURİZM TANITMA VE PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2010/9)

14.11.2010 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Bu Tebliğin amacı, yurt dışında düzenlenen turizm fuarlarına katılımın artırılması ve yurtdışında gerçekleştirilecek tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine gerekli desteğin sağlanmasıdır.

Yorum yok

DENİZ ALACAKLARINA İLİŞKİN GEMİLERİN SİGORTALANDIRILMASI VE DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

14.11.2010 Ulaştırma Bakanlığı (Denizlik Müsteşarlığı)’ndan: Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Bayrağı taşıyan gemiler ile bayrağına bakılmaksızın Türk deniz yetki alanında bulunan liman tesislerine gelen veya bu liman tesislerinden ayrılan gemilerin deniz alacaklarına ilişkin sigortalandırılması ile ilgili yükümlülükler ve denetimlere yönelik usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

KAYDİLEŞTİRİLEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN KAYITLARIN TUTULMASININ USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ:IV, NO:49)

13.11.2010 Sermaye Piyasası Kurulundan: 22/12/2002 tarihli ve 24971 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri: IV, No: 28 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

(2010/1025) DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

13.11.2010 Bakanlar Kurulu Kararı: Ekli “Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulunun 11/10/2010 tarihli ve 2010/30 sayılı Raporu üzerine, 27/6/1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun 1 inci, 28/7/1967 tarihli ve 933 sayılı Kanunun 3 üncü, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 80, 111, 115 ve 121 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/10/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

Vergi Daireleri 15 Kasım 2010 Pazartesi Günü Saat 13:30’ a Kadar Açık Bulundurulacaktır

12.11.2010 Maliye Bakanlığından: Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada vergi dairelerinin15 Kasım 2010 Pazartesi günü saat 13 00′ e kadar açık bulundurulacağı bildirilmiştir.

Yorum yok

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/42 (Ekim 2010 Dönemine Ait Aylık Muhtasar Beyannameler ile Ekim 2010 Dönemine Ait Aylık Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Süresinin Uzatılması)

12.11.2010 Maliye Bakanlığından: Ekim 2010 dönemine ait aylık Muhtasar beyannameler ile Ekim 2010 dönemine ait aylık Katma Değer Vergisi beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

Yorum yok

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:401)

12.11.2010 Maliye Bakanlığından: Yeniden değerleme oranı 2010 yılı için % 7,7 (yedi virgül yedi) olarak tespit edilmiştir.

Yorum yok