Ekim, 2010 için arşiv

TEKNİK SERVİSLERİN GÖREVLENDİRİLMESİ USUL VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:SGM 2010/12)

31.10.2010 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Bu Tebliğin amacı, araçlar ve bunların aksam, sistem ve ayrı teknik üniteleri ile ilgili teknik mevzuatın uygulanmasında teknik servislerin görevlendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok

TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

30.10.2010 Çevre ve Orman Bakanlığından: 14/3/2005 tarihli ve 25755 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin 20 nci ve 21 inci maddeleri ile EK 16′sı ve EK 17′si yürürlükten kaldırılmıştır.

Yorum yok

HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2010/50)

30.10.2010 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: 10/4/2010 tarihli ve 27548 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2010/13 sayılı Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Uygulama Esasları Tebliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

28.10.2010 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin geçici 8 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan “bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren üç ay içerisinde” ibaresi “31/3/2011 tarihine kadar” şeklinde değiştirilmiştir.

Yorum yok

İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASINA VEYA İŞYERLERİNİN KAPATILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

28.10.2010 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 5/3/2004 tarihli ve 25393 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bölge müdürü” ibaresinden sonra gelmek üzere “raporun kendisine intikalinden itibaren üç iş günü içerisinde toplanmak üzere” ibaresi eklenmiştir.

Yorum yok

(2010/974) KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU KESİNTİLERİ HAKKINDA KARAR

28.10.2010 Bakanlar Kurulu Kararı: Ekli “Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 25/10/2010 tarihli ve 970 sayılı yazısı üzerine, 20/6/2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/10/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

(2010/973) ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNA EKLİ (III) SAYILI LİSTENİN (A) CETVELİNDE YER ALAN MALLARIN VERGİ ORANLARI İLE ASGARİ MAKTU VERGİ TUTARLARININ YENİDEN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR

28.10.2010 Bakanlar Kurulu Kararı: Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan malların vergi oranları ile asgari maktu vergi tutarlarının yeniden belirlenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 20/10/2010 tarihli ve 960 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/10/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

(2010/972) İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

28.10.2010 Bakanlar Kurulu Kararı: 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 18/10/2010 tarihli ve 38335 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 18/10/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TARİFE) (SERİ NO:13)

27.10.2010 Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı)’tan: 7/11/2008 tarihli ve 27047 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliğinin (Tarife) (Seri No:11) 5 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bilgi talebi konusu eşyanın tarife pozisyonunun tespit edilebilmesi için fiziksel veya kimyasal tahlile ihtiyaç duyulduğu takdirde, söz konusu tahlil, teknik imkanların elvermesi halinde gümrük laboratuarlarında, aksi halde, eşyanın cinsine göre Gümrük Yönetmeliğinin 201 inci maddesinin hükümlerine uygun olarak gümrük idaresinin belirleyeceği bir üniversite veya diğer resmi kuruluş laboratuarlarında yapılır.”

Yorum yok

(6015) DEVLET DESTEKLERİNİN İZLENMESİ VE DENETLENMESİ HAKKINDA KANUN

23.10.2010 Kanun: Bu Kanunun amacı, devlet desteklerinin Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki anlaşmalara uygun olarak düzenlenmesini ve ilgili mercilere bildirimini sağlamak üzere ilke ve esasların belirlenerek desteklerin izlenmesi ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları tespit etmektir.

Yorum yok

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ HALKA ARZINDA SATIŞ YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ:VIII, NO:72)

23.10.2010 Sermaye Piyasası Kurulundan: 3/4/2010 tarihli ve 27541 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri:VIII, No:66 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında Satış Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliği’nin 10 uncu maddesinin (2) numaralı fıkrası yürürlükten kaldırılarak, anılan maddenin (3) numaralı fıkrası (2) numaralı fıkra olarak teselsül ettirilmiştir.

Yorum yok

İHRAÇ ETTİĞİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI BİR BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN ORTAKLIKLARIN ÖZEL DURUMLARININ KAMUYA AÇIKLANMASINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ:VIII, NO:71)

23.10.2010 Sermaye Piyasası Kurulundan: 6/2/2009 tarihli ve 27133 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri:VIII, No:57 sayılı İhraç Ettiği Sermaye Piyasası Araçları Bir Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıkların Özel Durumlarının Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

ÖZEL DURUMLARIN KAMUYA AÇIKLANMASINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ:VIII, NO:70)

23.10.2010 Sermaye Piyasası Kurulundan: 6/2/2009 tarihli ve 27133 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri:VIII, No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 13 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ VE DEPO SERTİFİKALARININ KURUL KAYDINA ALINMASINA VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ:III, NO:44)

23.10.2010 Sermaye Piyasası Kurulundan: Bu Tebliğin amacı, yabancı sermaye piyasası araçlarının ve depo sertifikalarının Kurul kaydına alınmasına, halka arz ve satışına ilişkin esasları düzenlemektir.

Yorum yok

BORÇLANMA ARAÇLARININ KURUL KAYDINA ALINMASI VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ:II, NO:26)

23.10.2010 Sermaye Piyasası Kurulundan: 21/1/2009 tarihli ve 27117 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri:II, No:22 sayılı Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satışına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’in 23 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yorum yok