Eylül, 2010 için arşiv

22/7/2006 TARİHLİ VE 2006/10731 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

22/7/2006 TARİHLİ VE 2006/10731 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

30.09.2010 Bakanlar Kurulu Kararı: 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Kararnamenin eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 27/9/2010 tarihli ve 85613 sayılı yazısı üzerine, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/9/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

(KARAR SAYISI:2010/849) İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

(KARAR SAYISI:2010/849) İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

30.09.2010 Bakanlar Kurulu Kararı: Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 12/8/2010 tarihli ve 31033 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 18/8/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

HARÇLAR KANUNU SİRKÜLERİ/10 (Finansal kiralama sözleşmelerinde değişiklik yapan sözleşmelerde damga vergisi ve harç uygulaması)

29.09.2010 Maliye Bakanlığından: Finansal kiralama sözleşmelerinde değişiklik yapan tadil sözleşmelerinin 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca damga vergisi ve harçtan istisna tutulmasına ilişkin açıklamalar bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

Yorum yok

DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER GENEL TEBLİĞİ (DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER DETAYLI HESAP PLANI) (SIRA NO: 1)

29.09.2010 Maliye Bakanlığından: Bu Tebliğ, Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde yeni açılan ve yardımcı hesaba dönüştürülen hesapları, döner sermayeli işletmeler hesaplarının konsolidasyonu için kullanılacak ortak yardımcı hesaplar ile işletmelerin detaylı hesap planlarının hazırlanmasında uyulacak esas ve usulleri kapsamaktadır.

Yorum yok

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ VE TSE MARKASI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:ÖSG-2010/23)

25.09.2010 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Bu Tebliğ 8/1/1985 tarihli ve 3143 sayılı, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı kanunlara istinaden hazırlanmıştır. Bu Tebliğ eki listede belirtilen Standardlar, 4/2/2000 tarihli ve 23954 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ÖSG 2000/13-14 sayılı Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi ve TSE Markası Hakkında Tebliğ’in eki listesinden çıkarılmıştır.

Yorum yok

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ

24.09.2010 Mesleki Yeterlilik Kurumundan: Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin eklerini oluşturan beş meslek standardının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır. Bu Tebliğ, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununun 21 inci maddesi ile 5/10/2007 tarihli ve 26664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Yorum yok

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

23.09.2010 Sağlık Bakanlığından: Özel Hastaneler Yönetmeliğinin İkinci Bölümün başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Özel Hastanelerin Temel Özellikleri ve Kadroları ile Kadro Devri” MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2010/8)

23.09.2010 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Bu Tebliğin amacı, Türkiye’de sınaî ve/veya ticari faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü arttırmaya yönelik eğitim ve danışmanlık giderleri ile İşbirliği Kuruluşlarının Müsteşarlıkça uygun görülen proje bazlı giderlerini Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılamaktır.

Yorum yok

GENELGE 2010-109 (Kültür yatırımları ve girişimlerinin teşvikine ilişkin 5225 sayılı Kanun uyarınca yapılacak işlemler)

22.09.2010 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı: 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanununun,

5 inci maddesinin birinci fıkrasının ‘Sigorta primi işveren paylarında indirim’ konulu (c) bendinde; “Bu Kanun uyarınca belgelendirilmiş kurumlar vergisi mükellefi yatırımcı veya girişimcilerin, ilgili idareye verecekleri aylık sigorta prim bordrolarında bildirdikleri, münhasıran belgeli yatırım veya girişimde çalıştıracakları işçilerin, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 72 ve 73 üncü maddeleri uyarınca prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hissesinin, yatırım aşamasında üç yılı aşmamak şartıyla %50′si, işletme aşamasında ise yedi yılı aşmamak şartıyla %25′i, Hazinece karşılanır.

Yorum yok

SINIFLANDIRMA ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME FORMLARININ HAZIRLANMASINA VE UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

18.09.2010 Kültür ve Turizm Bakanlığından: Sınıflandırma Çalışmalarına İlişkin Değerlendirme Formlarının Hazırlanmasına ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin Geçici 1inci maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. “GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Tebliğin yayımından önce yapılan ve idari işlemleri henüz sonuçlanmayan sınıflandırma çalışmalarından, puan barajlarında değişiklik yapılan türler dâhilindeki tesislere ilişkin form uygulaması sonuçları, yeni belirlenen puan barajları göz önünde bulundurularak yeniden değerlendirilir.”

Yorum yok

GENELGE 2010/106 (Hizmet Borçlanma İşlemleri)

16.09.2010 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı: “Hizmet Borçlanma İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” 1/7/2010 tarihli ve 27628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ve Hizmet Borçlanma İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ esasları doğrultusunda 26/12/2008 tarihli ve 2008/111 sayılı Genelgede yapılan değişiklikler aşağıda açıklanmıştır.

Yorum yok

BORSA DIŞI TEŞKİLATLANMIŞ MENKUL KIYMETLER PİYASALARININ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

16.09.2010 Sermaye Piyasası Kurulundan: Borsa Dışı Teşkilatlanmış Menkul Kıymetler Piyasalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ

14.09.2010 Mesleki Yeterlilik Kurumundan: Bu Tebliğin amacı; bu tebliğin eklerini oluşturan beş meslek standardının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.

Yorum yok

GENELGE 2010/103 (3201 sayılı Kanuna göre aylık alanların yurtdışında çalışması, ödenek veya yardım alması)

13.09.2010 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı: Bilindiği üzere, 3201 sayılı Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurtdışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin (A) paragrafına göre yurtdışı hizmet borçlanmasından yararlananlara aylık bağlanması şartlarından biri de yurda kesin dönülmüş olması, bu Kanuna ilişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası (d) bendindeki tanımıyla yurtdışındaki çalışmanın sona ermesi, ikamete dayalı bir sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneğinin alınmamasıdır.

Yorum yok

BORÇLANMA ARAÇLARININ KURUL KAYDINA ALINMASI VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ:II,NO:25)

12.09.2010 Sermaye Piyasası Kurulundan: Seri: II, No: 22 sayılı Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satışına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

  • Sayfa 1 / 2
  • 1
  • 2
  • >