Ağustos, 2010 için arşiv

MÜKELLEFLERİN İZAHAT TALEPLERİNİN CEVAPLANDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

28.08.2010 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Bu Yönetmeliğin amacı, mükelleflerin ve vergi sorumlularının vergi durumları ve vergi uygulaması bakımından müphem ve tereddüdü mucip gördükleri hususlar hakkında yazı ile isteyecekleri izahatın özelge tayin edilmek veya sirküler yayımlanmak suretiyle cevaplanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

KARAYOLU İLE ULUSLARARASI EŞYA TAŞIYAN ARAÇLARIN SEYİR, KONAKLAMA, DENETLEME, GÜVENLİK VE GÜMRÜK İŞLEMLERİNE AİT YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

28.08.2010 Bakanlar Kurulu Kararı: Ekli “Karayolu ile Uluslararası Eşya Taşıyan Araçların Seyir, Konaklama, Denetleme, Güvenlik ve Gümrük İşlemlerine Ait Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 9/7/2010 tarihli ve 9497 sayılı yazısı üzerine Bakanlar Kurulu’nca 27/7/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (Tebliğ Sıra No:197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207)

26.08.2010 Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: TFRS ilk uygulamasına ilişkin TFRS1 ; İşletme birleşmelerine ilişkin TFRS3; Açıklamalara ilişkin TFRS7; Finansal tabloların sunulmasına ilişkin TMS1; Kur değişimi etkilerine ilişkin TMS21; İştiraklerdeki yatırımlara ilişkin TMS28; İş ortaklıklarındaki paylara ilişkin TMS31; Finansal araçlar sunuma ilişkin TMS32; Ara dönem finansal raporlamaya ilişkin TMS34; Finansal araçlar muhasebeleştirme ve ölçmeye ilişkin TMS39; Müşteri sadakat programlarına ilişkin TFRS YORUM13 hakkında tebliğde değişiklik

Yorum yok

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:275)

26.08.2010 Maliye Bakanlığından: 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun uyarınca görevlendirilen aile hekimlerinin temizlik, sekreterlik, şoförlük gibi hizmetler için yanlarında çalıştıracakları hizmet erbabına yapılacak ücret ödemeleri, serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemeler ile işyerine ilişkin kira ödemeleri ve esnaf muaflığından yararlananlardan mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu uyarınca yapılacak gelir vergisi tevkifatına ilişkin açıklamalar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

Yorum yok

TÜTÜN MAMÜLLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLERDE BANDROLLÜ ÜRÜN İZLEME SİSTEMİ SİRKÜLERİ/4

25.08.2010 Maliye Bakanlığı: Bilindiği üzere, 17.03.2007 tarih ve 26465 sayılı Resmi Gazetede 1 Seri No.lu Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği yayımlanarak yürürlüğe girmiş; 20.09.2007 tarihinde ise, bu tebliğde yer alan düzenlemelerle ilgili olarak 1. Seri No.lu Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Sirküleri yayımlanmıştır. Söz konusu sirkülerde, ithalatçılar için bandrol uygulamasının yapılacağı tesislerin adreslerine ilişkin açıklamaların yer aldığı bölümde aşağıdaki değişikliğin yapılmasına gerek duyulmuştur.

Yorum yok

ÖRTÜALTI ÜRETİMİNİN KAYIT ALTINA ALINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

25.08.2010 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: Bu Yönetmelik; örtüaltı yetiştiriciliğinde üretimin geliştirilmesi, teşvik edilmesi, kayıt altına alınması, izlenmesi ve raporlanması suretiyle planlı üretimin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır.

Yorum yok

(2010/768) DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

22.08.2010 Bakanlar Kurulu Kararı: Ekli “Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulunun 16/7/2010 tarihli ve 2010/11 sayılı Raporu üzerine, 27/6/1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun 1 inci, 28/7/1967 tarihli ve 933 sayılı Kanunun 3 üncü, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 80, 111, 115 ve 121 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 28/7/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2010/6)

18.08.2010 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Bu Tebliğ’in amacı, Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyet gösteren şirketler ile İşbirliği Kuruluşları üyelerinin ürünlerinin pazarlama ve tanıtımının yapılmasını sağlamak, bu çerçevede yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım, marka tescil giderleri ile yurt dışında mal ticareti yapmak amacıyla açılan birimlerle ilgili giderlerinin bir kısmının Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) karşılanmasıdır.

Yorum yok

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK

18.08.2010 Çevre ve Orman Bakanlığından: Bu Yönetmelik, tehlikeli maddeler bulunduran kuruluşlarda büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi amacıyla, yüksek seviyede, etkili ve sürekli korumayı sağlamak için alınması gerekli önlemler ile ilgili usul ve esasları belirler.

Yorum yok

ORGANİK TARIMIN ESASLARI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

18.08.2010 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı; ekolojik dengenin korunması, organik tarımsal faaliyetlerin yürütülmesi, organik tarımsal üretimin ve pazarlamanın düzenlenmesi, geliştirilmesi, yaygınlaştırılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2010/25)

15.08.2010 Dış Ticaret Müsteşarlığından: 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde, yerli üretici

Yorum yok

(2010/766) İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

15.08.2010 Bakanlar Kurulu Kararı: İthalat Rejimi Kararının (EK:3) numaralı ekindeki “Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Listesi” bölümünde, “A-Gelişme Yolundaki Ülkeler (G.Y.Ü.)” başlıklı tabloda yer alan “Panama” ibaresi, söz konusu tablodan çıkarılarak, aynı listedeki “B-Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler (Ö.T.D.Ü.)” başlıklı tabloya eklenmiştir.

Yorum yok

VAKIFLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

14.08.2010 Vakıflar Genel Müdürlüğünden: Vakıflar Yönetmeliğinin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.”c) Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyanı,ç) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyanı.”

Yorum yok

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU

13.08.2010 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Kurul Başkanlığının 9/8/2010 tarihli yazısı ekinde gönderilen 5/8/2010 tarih ve B.02.1.BDK.0.11.00.00-40.1-16249 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; 5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) 4 üncü maddesinin (r) ve (v) bentleri ile Geçici 3 üncü maddesi hükümleri uyarınca; 1- Kanunun 32 nci maddesi ve Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası hükümleri gereğince; Fortis Bank A.Ş. (Banka) konsolidasyona tabi bağlı ortaklığı Fortis Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin iç denetim faaliyetini icra edecek biriminin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bünyesinde tesis edilmesi, söz konusu mevzuatın ilgili hükümlerinin dikkate alınması ve anılan ortaklık adına ana faaliyet konusu niteliğinde yürütülmemesi kaydıyla, Bankanın mezkur ortaklığa iç denetim faaliyeti hususunda destek/danışmanlık hizmeti sunmasında bir sakınca bulunmadığına,

Yorum yok