Temmuz, 2010 için arşiv

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

31.07.2010 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Kanun kapsamında Bakanlığa yapılacak başvuruların elektronik ortamda yapılması ve kağıt ortamında imzalanarak Yönetmelik ekinde belirlenen diğer belgelerle birlikte başvuruyu takip eden altı işgünü içerisinde şahsen veya posta ile Bakanlığa ulaştırılması gerekmektedir.”

Yorum yok

SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN, 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (f) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHALELERE İLİŞKİN ESASLAR

31.07.2010 Bakanlar Kurulu Kararı: Bu Esaslar, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi uyarınca finansmanının tamamı İdare tarafından karşılanarak elde edilen sonuçların bu İdare tarafından sadece kendi faaliyetlerinin yürütülmesinde faydalanıldığı haller hariç her türlü araştırma ve geliştirme hizmet alımlarında uygulanacak esasları kapsar.

Yorum yok

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

30.07.2010 Kamu İhale Kurumundan: Kamu İhale Genel Tebliğinin 38 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 38 – Yaklaşık maliyetin hesaplanması sırasında aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere İdarece yapılacak işlemler 38.1. İdare, yaklaşık maliyetin hesaplanması sırasında her bir iş kalemi/grubunun yaklaşık maliyete oranını tespit edecektir.

Yorum yok

BANKALARIN KREDİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

30.07.2010 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasına (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıda yer alan (e) ve (f) bentleri eklenmiştir.”(e) 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun geçici 20 nci maddesi çerçevesinde Hazine Müsteşarlığı tarafından verilen destek kapsamında sağlanan kefaletler karşılığı kullandırılan krediler,(f) Krediyi kullandıran banka tarafından menkul kıymet şeklinde ihraç edilen borçlanma senetleri karşılığı yapılan işlemler”

Yorum yok

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SAYI: 2010/7)

29.07.2010 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’in 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.”Madde 5 – Zorunlu karşılık oranları; Türk parası yükümlülüklerde yüzde 5, yabancı para yükümlülüklerde yüzde 10′dur.”

Yorum yok

3218 SAYILI SERBEST BÖLGELER KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 2)

29.07.2010 Maliye Bakanlığından: 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin uygulamasına ilişkin açıklamalara 12/3/2009 tarihli ve 27167 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 Seri No.lu 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliğinde yer verilmiş olup, anılan Tebliğ uyarınca mükelleflerin öngörülen şartları sağlayıp sağlamadıklarının tespit edilmesi amacıyla düzenlenmesi gereken Serbest Bölge Faaliyet Tasdik Raporunun ibraz süresine ilişkin açıklamalar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

Yorum yok

KAMU TAŞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSİSİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR USUL VE ESASLAR

29.07.2010 Maliye Bakanlığından: Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esasların 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.”a) Hazine Müsteşarlığınca verilmiş yatırım teşvik belgesi sahibi olan veya yatırım teşvik belgesine esas olmak üzere Hazine Müsteşarlığınca firma adı, yatırımın konusu, kapasitesi gibi yatırımın karakteristik değerlerini içerecek şekilde yatırım yeri tahsis edileceğine ilişkin yazı verilmiş olan,”

Yorum yok

4904 SAYILI TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNUNUN 20 NCİ MADDESİNE VE 4857 SAYILI İŞ KANUNUNUN 108 İNCİ MADDESİNE İSTİNADEN UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI HAKKINDA TEBLİĞİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

28.07.2010 Türkiye İş Kurumundan: 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 20 nci Maddesine ve 4857 sayılı İş Kanununun 108 inci Maddesine İstinaden Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ’in 3 üncü maddesinin 1.fıkrasının (a) bendine aşağıdaki (vii) alt bent olarak eklenmiştir.”vii) 4904 sayılı Kanunun 17 nci maddesine göre aykırı olarak ek teminatı banka mektubu ya da Türk Lirası olarak Kurum tarafından talebin tebliği tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde Kuruma vermeyenlere 4904 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendi gereği, altı yüz seksen yedi Türk Lirası,”

Yorum yok

SİGORTA VE REASÜRANS İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN TEKNİK KARŞILIKLARINA VE BU KARŞILIKLARIN YATIRILACAĞI VARLIKLARA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

28.07.2010 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (c) bendi eklenmiş ve mevcut (c) bendi ve takip eden bentler buna göre teselsül ettirilmiştir. “c) Destek hizmetleri: Çekme, kurtarma, kiralık araç sağlanması, tıbbi nakil, ambülans sağlanması, camcı ve çilingir sağlanması gibi verilen sigorta teminatını tamamlayıcı nitelikte olan ve dışarıdan sağlanan hizmetleri,”

Yorum yok

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ SİRKÜLERİ/13 (Tecil Edilecek Özel Tüketim Vergisi Tutarları)

27.07.2010 Maliye Bakanlığı: 07/06/2010 tarihli ve 2010/668 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesi ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların aynı Kanunun 8 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca tesliminde, birimi itibariyle bu mallar için yürürlükte olan özel tüketim vergisi tutarının uygulanacağı ve bu tutarın söz konusu cetveldeki malların karşılarında gösterilen orana göre hesaplanacak vergi tutarının tecil edileceği hükme bağlanmıştır.

Yorum yok

(2010/610) TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE RUSYA FEDERASYONU HÜKÜMETİ ARASINDA İMZALANAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLARININ VE RUSYA FEDERASYONU VATANDAŞLARININ KARŞILIKLI SEYAHATLERİNE İLİŞKİN USULLERE DAİR ANLAŞMA’NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR

27.07.2010 Milletlerarası Andlaşma: 12 Mayıs 2010 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının ve Rusya Federasyonu Vatandaşlarının Karşılıklı Seyahatlerine İlişkin Usullere Dair Anlaşma”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 21/5/2010 tarihli ve HUMŞ/280287 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 10 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/6/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

(2010/619) ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI KATILIM DESTEĞİNE DAİR KARAR

(2010/619) ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI KATILIM DESTEĞİNE DAİR KARAR

27.07.2010 Bakanlar Kurulu Kararı: Ekli “Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Katılım Desteğine Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 3/6/2010 tarihli ve 4388 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/6/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

(2010/671) İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

25.07.2010 Bakanlar Kurulu Kararı: Ekli “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı, 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı, 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı, 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Kanunlara göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/6/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

(2010/668) 4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNA EKLİ (I) SAYILI LİSTENİN (B) CETVELİNDE YER ALAN MALLARDA UYGULANAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İLE İLGİLİ KARAR

(2010/668) 4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNA EKLİ (I) SAYILI LİSTENİN (B) CETVELİNDE YER ALAN MALLARDA UYGULANAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İLE İLGİLİ KARAR

25.07.2010 Bakanlar Kurulu Kararı: Ekli “4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile İlgili Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 31/5/2010 tarihli ve 50111 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 8 inci ve 12 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 7/6/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

YURT İÇİ SERTİFİKALI TOHUM ÜRETİMİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2010/30)

24.07.2010 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: Bu Tebliğ, tohumculuk sektörünün uluslararası rekabete uygun bir şekilde gelişmesini sağlamak için yurt içi tohum üretiminin yetersiz olduğu bazı türlerde, yurt içinde sertifikalı tohumluk üreten/ürettiren ve sertifikalandıran, yurt içinde satışını gerçekleştiren yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşlarının desteklenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Yorum yok