Haziran, 2010 için arşiv

2010/565 TÜRKİYE CUMHURIYETİ, MALİYE BAKANLIĞI, MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) İLE NORVEÇ KRALLIĞI, ULUSAL EKONOMİK SUÇLAR VE ÇEVRE SUÇLARI SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA İDARESİ, AKLAMA BİRİMİ ARASINDA KARAPARA AKLAMA VE TERÖRİZMİN FİNANSMANI İLE İLGİLİ FİNANSAL İSTİHBARAT DEĞİŞİMİNDE İŞBİRLİĞİNE DAİR MUTABAKAT MUHTIRASININ YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR

30.06.2010 Bakanlar Kurulu Kararı: Ekli “Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Norveç Krallığı, Ulusal Ekonomik Suçlar ve Çevre Suçları Soruşturma ve Kovuşturma İdaresi, Aklama Birimi Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası”nın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 25/5/2010 tarihli ve 7386 sayılı yazısı üzerine, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 7/6/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

2010/569 BAZI HİZMETLERİN EVRENSEL HİZMET KAPSAMINA ALINMASINA İLİŞKİN KARAR

2010/569 BAZI HİZMETLERİN EVRENSEL HİZMET KAPSAMINA ALINMASINA İLİŞKİN KARAR

29.06.2010 Bakanlar Kurulu Kararı: Ekli “Bazı Hizmetlerin Evrensel Hizmet Kapsamına Alınmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Ulaştırma Bakanlığının 10/6/2010 tarihli ve 794 sayılı yazısı üzerine, 5369 sayılı Evrensel Hizmet Kanununun 5 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/6/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

2010/509 HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

2010/509 HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

29.06.2010 Bakanlar Kurulu Kararı: Ekli “Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 30/4/2010 tarihli ve 3479 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 7/5/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

2010/582 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

2010/582 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

29.06.2010 Ekli “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 28/5/2010 tarihli ve 7635 sayılı yazısı üzerine, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/6/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

2010/478 TURİZM BELGELİ YATIRIM VE İŞLETMELERE ELEKTRİK ENERJİSİ DESTEĞİ HAKKINDA KARAR

2010/478 TURİZM BELGELİ YATIRIM VE İŞLETMELERE ELEKTRİK ENERJİSİ DESTEĞİ HAKKINDA KARAR

29.06.2010 Bakanlar Kurulu Kararı: Ekli “Turizm Belgeli Yatırım ve İşletmelere Elektrik Enerjisi Desteği Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 30/4/2010 tarihli ve 5457 sayılı yazısı üzerine, 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Kanunun 16 ncı, 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Kanunun 13 üncü, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci ve 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/5/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

2010/464 DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

2010/464 DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

29.06.2010 Bakanlar Kurulu Kararı: Ekli “Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulunun 26/4/2010 tarihli ve 2010/6 sayılı Raporu üzerine, 27/6/1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun 1 inci, 28/7/1967 tarihli ve 933 sayılı Kanunun 3 üncü, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 80, 111, 115 ve 121 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/5/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI GÜMRÜK UZMANI VE GÜMRÜK UZMAN YARDIMCILARI SINAVI İLE YETİŞME VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

28.06.2010 Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı)’tan: Gümrük Müsteşarlığı Gümrük Uzmanı ve Gümrük Uzman Yardımcıları Sınavı ile Yetişme ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.”Giriş sınavına girmek isteyenler;a) Müsteşarlık Personel Dairesi Başkanlığından veya Müsteşarlık internet sitesinden (www.gumruk.gov.tr) temin edecekleri iş talep formu,

Yorum yok

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

26.06.2010 Kamu İhale Kurumundan: Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır. Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.”İhale komisyonu verilen tekliflerden teklif fiyatı, Kurum tarafından belirlenen hesaplama yöntemine göre yapılan hesaplama sonucunda ortaya çıkan aşırı düşük teklif sınır değerinin altında olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenlere ilişkin;

Yorum yok

TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLERDE BANDROL DENETİMİ ESASLARINA İLİŞKİN GENEL TEBLİĞ SERİ NO:2

25.6.2010 Maliye Bakanlığı ve Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan: Bilindiği üzere, (5) Seri No’lu Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği1 ile 15 Ocak 2009 tarihinden itibaren alkollü içki bandrollerinde, üzerinde gözle görünür ürün ambalaj hacmi ve Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) grup bilgisi bulunan bandrol uygulaması başlatılmıştır.

Yorum yok

2006/12 SAYILI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT:2010/7)

25.6.2010 Dış Ticaret Müsteşarlığından: İhracat 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ş) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (oo) bendi eklenmiştir.

Yorum yok

KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/59 (işgücü temin hizmetlerinde katma değer vergisi tevkifat uygulaması hakkında)

23.06.2010 Maliye Bakanlığı: Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 9/1 maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak 96 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile 1/12/2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, KDV mükelleflerinin, alt işverenlerden veya bu konuda faaliyette bulunan diğer işletmelerden temin ettikleri işgücü hizmetlerine ait KDV yi %90 oranında tevkifata tabi tutarak sorumlu sıfatıyla beyan etmeleri uygun görülmüş, bu uygulama 97 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile 5/1/2006 tarihinden itibaren 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/2) bölümünde sayılan kurum, kuruluş ve işletmelerin satın alacağı işgücü temin hizmetlerine de teşmil edilmiştir.

Yorum yok

KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/58 (taşınmaz ve taşınmaz niteliği taşıyan mal ve hakların satışında katma değer vergisi)

23.06.2010 Maliye Bakanlığı: Başkanlığımıza intikal eden olaylardan, taşınmaz teslimlerinde KDV uygulamalarına ilişkin bazı tereddütlerin olduğu anlaşılmış ve aşağıdaki hususların açıklanmasına gerek duyulmuştur.

Yorum yok

KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/57 (indirilemeyecek katma değer vergisi)

23.06.2010 Maliye Bakanlığı: Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 30 uncu maddesinin uygulamasına yönelik Başkanlığımıza intikal eden tereddüt konusu olaylarla ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Yorum yok

ALT İŞVERENİN BORÇLARI (GENELGE 2010-71)

21.06.2010 Sosyal Güvenlik Kurumu: Kurum alacaklarının takip ve tahsilinde etkinliğin arttırılması ve prim ödeme yükümlüleri hakkındaki işlemlerin tam olarak yerine getirilmesi açısından, asıl işveren ve alt işverenlere yönelik olarak 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre yürütülecek icra takip işlemleri aşağıda açıklandığı gibi yapılacaktır.

Yorum yok

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 2010/1)

20.06.2010 Maliye Bakanlığından: 210 sayılı Kanuna ekli ve 5281 sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan Pasaportların bedelleri, yayımı tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiş ve aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 3 – Pasaportlar 50,00 TL.

Yorum yok