Mayıs, 2010 için arşiv

İŞVERENLERE DUYURU (25/05/2010 Tarihli ve 2010/66 Sayılı Genelge Hakkında Duyuru)

27.05.2010 Sosyal Güvenlik Kurumu: İstirahat raporu iş kazası veya meslek hastalığına bağlı nedenlerle düzenlenmiş ise istirahat gün sayısı üzerinde durulmaksızın, hastalık sebebiyle düzenlenmiş ise 3 gün ve daha uzun süreli istirahatli bırakılan sigortalıların, istirahat süresince işyerinde çalışmadıklarına dair bildirimin elektronik ortamda ve öngörülen süre içinde yapılması gerekmektedir.

Yorum yok

GENELGE 2010/66 (İşgöremezlik programları ve çalışılmadığına dair bildirim girişi)

27.05.2010 Sosyal Güvenlik Kurumu: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmesine ait programlarda değişiklik yapılması, 25/03/2010 tarihli ve 27352 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 01/04/2010 tarihinde yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikler ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar için hazırlanan iş göremezlik programının işletime açılması nedeniyle uygulama aşağıdaki şekilde yürütülecektir.

Yorum yok

GEÇMİŞ YILLARA AİT ALKOLLÜ İÇKİ BANDROLLERİNİN FİRE OLARAK TESPİTİ VE İMHASINA İLİŞKİN DUYURU

27.05.2010 Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Kapsamında 2007, 2008 ve 2009 Yıllarına Ait Fire Bandrollerin Tespiti ve İmhası İşlemi Yapılacaktır. Bilindiği üzere; 1 Seri No’lu Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliğinin ‘Alkollü İçki Bandrollerinde Fire Uygulaması’ başlıklı (3.2.8.2.) bölümünde, fire bandrollerin tespit ve imhası işlemlerinin Başkanlığımız, Tütün ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu, yetkili firma ve üretici/ithalatçı firma temsilcilerinin katılımı ile oluşturulacak komisyon tarafından yapılması öngörülmektedir.

Yorum yok

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNE DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/21)

27.05.2010 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: Bu Tebliğ, Ülkenin tarımsal yayım ve danışmanlık sisteminin çoğulcu, etkin ve verimli bir yapıya kavuşmasını sağlamak üzere, tarımsal danışmanlık hizmeti satın alan tarımsal işletmelerin desteklenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Yorum yok

TARIMDA İŞ ARACILIĞI YÖNETMELİĞİ

27.05.2010 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı, tarım aracılığı için izin verilmesi ve bunların çalışma ve denetimi ile tarım aracısı, mevsimlik gezici tarım işçileri ile bunları çalıştıran tarım işverenleri arasındaki ilişkinin düzenlenmesi hakkında usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ

26.05.2010 Mesleki Yeterlilik Kurumundan: Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin eklerini oluşturan iki meslek standardının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.

Yorum yok

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

25.5.2010 Sağlık Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı; birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve verilen sağlık hizmetinin kalitesini artırmak için aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının çalışma usul ve esaslarını, çalışılan yer, kurum ve statülerine göre öncelik sıralamasını, aile hekimliği uygulamasına geçişe ve nakillere ilişkin puanlama sistemini ve sayılarını, aile sağlığı merkezi olarak kullanılacak yerlerde aranacak fiziki ve teknik şartları, meslek ilkelerini, iş tanımlarını, performans ve hizmet kalite standartlarını, hasta sevk evrakı, reçete, rapor ve diğer kullanılacak belgelerin şeklini ve içeriğini, diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğini, kayıtların tutulmasını, çalışma ve denetime ilişkin sair usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

GENELGE 2010/14 (Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması)

25.05.2010 Başbakanlıktan: Kadınların sosyo-ekonomik konumlarının güçlendirilmesi, toplumsal yaşamda kadın erkek eşitliğinin sağlanması, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma amaçlarına ulaşılabilmesi için kadınların istihdamının artırılması ve eşit işe eşit ücret imkânının sağlanması şarttır.

Yorum yok

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

24.05.2010 Sağlık Bakanlığından: 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin Geçici 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “GEÇİCİ MADDE 12 – 11/6/2009 tarihi itibarıyla dosyası Bakanlığa intikal ettirilmiş olmak kaydıyla, 15/2/2008 tarihi öncesinde binanın bulunduğu parsel imar planlarında sağlık alanına çevrilmiş veya çevrilme işlemleri başlatılmış veya ilgili belediyeden hastane binası olarak yapı ruhsatı alınmış hastane bina veya ek bina yatırımı yapmış olanların başvuruları Planlama İstihdam Komisyonuna sunulur.

Yorum yok

VERGİ KİMLİK NUMARASI GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 4)

22.05.2010 Maliye Bakanlığından: Vergi kimlik numarası kullanımının yaygınlaştırılması hakkındaki 4358 sayılı Kanunun(1) 2 nci maddesinde; “Kamu idare ve müesseseleri ile diğer gerçek ve tüzel kişiler, Maliye Bakanlığınca belirlenecek işlemlerin yapılması sırasında, bu işlemlere muhatap veya taraf olan gerçek ve tüzel kişilerin vergi kimlik numarasını tespit etmek ve bu işlemlere ilişkin belge, hesap ve kayıtlarında vergi kimlik numaralarına da yer vermek zorundadırlar.

Yorum yok

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ SİRKÜLERİ/4 (Malul ve Engellilere Ait Taşıtlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi İstisnası Uygulamasına İlişkin Açıklamalar)

20.05.2010 Maliye Bakanlığı: 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında malul ve engelliler adına kayıt ve tescil edilmiş taşıtlar için uygulanan motorlu taşıtlar vergisi istisnası hakkında oluşan tereddütlerin giderilmesine yönelik açıklamalar bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

Yorum yok

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ, İL ÖZEL İDARELERİ, BELEDİYELER VE BUNLARIN BAĞLI KURULUŞLARININ BORÇLARINA KARŞILIK GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİ TAHSİLAT TOPLAMI ÜZERİNDEN AYRILACAK PAYLARDAN YAPILACAK KESİNTİLERE İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR

20.05.2010 Bakanlar Kurulu Kararı: Ekli “Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 13/5/2010 tarihli ve 24067 sayılı yazısı üzerine, 2/7/2008 tarihli ve 5779 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/5/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ SİRKÜLERİ/3 (tescil edilmiş taşıtların satış ve devirleri)

18.05.2010 Maliye Bakanlığı: 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 5766 sayılı Kanunla değişik 20 nci maddesinin (d) bendine ilişkin olarak 31 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinin “II – Motorlu Kara Taşıtları Mükellefiyet Kaydı” başlıklı bölümünde yapılan açıklamalar, bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

Yorum yok

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

14.05.2010 Bakanlar Kurulu Kararı: Ekli “Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulunun 30/3/2010 tarihli ve 2010/3 sayılı Raporu üzerine, 27/6/1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun 1 inci, 28/7/1967 tarihli ve 933 sayılı Kanunun 3 üncü, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 80, 111, 115 ve 121 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/4/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

KARAR SAYISI: 2010/406 KREDİ GARANTİ KURUMLARINA SAĞLANACAK HAZİNE DESTEĞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

13.05.2010 Bakanlar Kurulu Kararı: Ekli “Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 3/5/2010 tarihli ve 21760 sayılı yazısı üzerine, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/5/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok