Nisan, 2010 için arşiv

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ SİRKÜLERİ/12 (malul ve engellilerin araç alımında ötv istisnası uygulamasının şartları ile istisnadan yararlanılan araçların satışında vergi uygulanması)

30.04.2010 Maliye Bakanlığı: 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin 2 numaralı bendi kapsamında ilk iktisabı yapılacak araçlarda ÖTV istisnası uygulaması ile bu istisnadan yararlanılarak iktisabı yapılan araçların devrinde ÖTV yönünden oluşan tereddütlerin giderilmesine ilişkin açıklamalar, bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

Yorum yok

KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/54 (kullanılmış araç satışında uygulanacak katma değer vergisi oranı)

29.04.2010 Maliye Bakanlığı: Başkanlığımıza intikal eden olaylardan, kullanılmış araç satışında uygulanacak katma değer vergisi oranına ilişkin tereddüt bulunduğu anlaşılmış olup konu hakkında aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.

Yorum yok

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR

28.04.2010 Bakanlar Kurulu Kararı: Ülkenin tarımsal yayım ve danışmanlık sisteminin çoğulcu, etkin ve verimli bir yapıya kavuşmasını sağlamak amacıyla, tarımsal danışmanlık hizmeti satın alan tarımsal işletmelere 1/1/2010-31/12/2010 tarihleri arasında destekleme ödemesi yapılır.

Yorum yok

DENİZ TURİZMİ YÖNETMELİĞİ UYGULAMA TEBLİĞİ

28.04.2010 Kültür ve Turizm Bakanlığından: Bu Tebliğin amacı, Deniz Turizmi Yönetmeliğinin uygulanmasına dair usul ve esaslar ile Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f) bentlerinde belirtilen hususlara ilişkin düzenlemelerin belirlenmesidir.

Yorum yok

GIDA VE YEM AMAÇLI GENETİK YAPISI DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR VE ÜRÜNLERİNİN İTHALATI İŞLENMESİ İHRACATI KONTROL VE DENETİMİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

28.04.2010 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: Gıda ve Yem Amaçlı Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerinin İthalatı, İşlenmesi, İhracatı, Kontrol ve Denetimine Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Yorum yok

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 89 UNCU MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASINA GÖRE UYGULANAN GECİKME CEZASI ORANININ YENİDEN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR

28.04.2010 Bakanlar Kurulu Kararı: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre uygulanan gecikme cezası oranının yeniden belirlenmesine ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 1/3/2010 tarihli ve 2350222 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun anılan maddesinin ikinci fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/3/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

FİNANSAL ARAÇLARA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 9) HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO: 172

27.04.2010 Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin 1 no’lu ekinde yer alan “TFRS 9 Finansal Araçlar” Standardının yürürlüğe konulmasıdır. Bu Tebliğin kapsamı Ek/1′de yer alan TFRS 9 metninde belirlenmiştir.

Yorum yok

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SAYI: 2010/5)

26.04.2010 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’in 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.”MADDE 5 – Zorunlu karşılık oranları; Türk parası yükümlülüklerde yüzde 5, yabancı para yükümlülüklerde yüzde 9,5′tir.”

Yorum yok

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

25.04.2010 Çevre ve Orman Bakanlığından: Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. Bu Yönetmelik kapsamında 31/12/2010 tarihine kadar gerçekleştirilecek çevre izin veya çevre izin ve lisansı başvurularında 6 ncı maddenin birinci fıkrasında yer alan şartların sağlanması zorunluluğu aranmaz, başvurular işletmeci tarafından da yapılabilir.”

Yorum yok

REKABET KURULU NEZDİNDE YAPILAN SÖZLÜ SAVUNMA TOPLANTILARI HAKKINDA TEBLİĞ TEBLİĞ NO:2010/2

24.04.2010 Rekabet Kurumu Başkanlığından: Bu Tebliğin amacı, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 46 ve 47 nci maddeleri uyarınca Rekabet Kurulu nezdinde yapılan sözlü savunma toplantılarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.Bu Tebliğ, uygun olduğu ölçüde Rekabet Kurulunun yapacağı diğer sözlü görüş/bilgi alma toplantıları bakımından da uygulanır.

Yorum yok

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

24.04.2010 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.”b) LPG Otogaz Bayilik Lisansı için; dağıtıcılarla yapılmış bayilik sözleşmesinin ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının bulunması zorunludur.”

Yorum yok

BAĞLAMA KÜTÜĞÜ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

24.04.2010 Ulaştırma Bakanlığı (Denizcilik Müsteşarlığı)’ndan: Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.”a) 18 Gros tonilatodan küçük ticari gemileri,b) Boy ve tonajına bakılmaksızın;1) Ticari deniz araçlarını,2) Özel kullanıma mahsus gemi ve deniz araçlarını,”

Yorum yok

SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

22.04.2010 Başbakanlık (Dış Ticaret Müsteşarlığı)’tan: Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 2 – Bu Yönetmelik,a) Serbest Bölgelerin yönetilmesi ve işletilmesine dair hususları,b) Serbest Bölgeler ile ilgili faaliyetlerin tabi olacağı esasları,

Yorum yok

5510 SAYILI KANUNUN 8 İNCİ MADDESİNİN YEDİNCİ FIKRASININ UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

21.04.2010 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: 5510 sayılı Kanunun 8 inci Maddesinin Yedinci Fıkrasının Uygulanması Hakkında Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının; (e) bendinde yer alan “Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığını” ibaresi “Sosyal Güvenlik Kurumunu” olarak değiştirilmiştir.

Yorum yok

DOSYAYA GİRİŞ HAKKININ DÜZENLENMESİNE VE TİCARİ SIRLARIN KORUNMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ TEBLİĞ NO: 2010/3

18.04.2010 Rekabet Kurumu Başkanlığından: Bu Tebliğin amacı, tarafların dosyaya giriş haklarını kullanmalarına dair usul ve esaslar ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun uygulanması sırasında elde edilen bilgilerin ticari sır niteliklerinin tespiti ve ticari sır olarak tasnif edilen bilgi ve belgelerin korunmasına yönelik usul ve esasların belirlenmesidir.Dosya: Soruşturma kapsamında elde edilen, oluşturulan ya da bir araya getirilen tüm bilgi ve belgeleri,Kanun: 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu,Kurul: Rekabet Kurulunu,ifade eder.

Yorum yok