Mart, 2010 için arşiv

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

31.03.2010 Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı)’tan: Gümrük Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.”a) Eşyayı gönderenin adı, soyadı,b) Türkiye’deki alıcısının adı, soyadı,ç) Eşyanın cinsi, nev’i, daralı ve net ağırlıkları veya diğer ölçüleri (litre, metreküp vb.),”

Yorum yok

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: VI, NO: 27)

30.03.2010 Sermaye Piyasası Kurulundan: Seri: VI, No: 11 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

30.03.2010 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Şekerbank T.A.Ş.’nin 5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) geçici 3 üncü maddesi uyarınca, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen “kıymetli maden ve taşların alımı, satımı veya bunların emanete alınması” faaliyetini gerçekleştirmesine izin verilmesine karar verilmiştir.

Yorum yok

SERBEST BÖLGELER KANUNU SİRKÜLERİ/1 (3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununda yer alan Gelir Vergisi Stopajı teşvikinin uygulanmasına ilişkin Danıştay Kararı)

26.03.2010 Maliye Bakanlığı: Serbest Bölgeler Kanununun geçici üçüncü maddesi uyarınca, serbest bölgelerde istihdam edilen personelin ücretlerinin gelir vergisinden istisna edilmesine ilişkin açıklamalar 12.03.2009 tarih ve 27167 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 Seri No’lu 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliğinde yapılmış olup, Danıştay tarafından bu Tebliğin uygulanması konusunda verilen karara ilişkin açıklamalar bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

Yorum yok

İSTANBUL GEMİ VE YAT İHRACATÇILARI BİRLİĞİ KURULMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT 2010/3)

26.03.2010 Dış Ticaret Müsteşarlığından: 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca, merkezi İstanbul’da olmak ve sekreterya hizmetleri İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından yürütülmek üzere, İstanbul Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği kurulmuştur.

Yorum yok

TABİİ AFET NEDENİYLE GELİR KAYBI VE ALT YAPI HASARINA UĞRAYAN BELEDİYELERİN VE ÖZEL İDARELERİN YAPMALARI GEREKEN İŞLEMLER HAKKINDA TEBLİĞ

26.03.2010 Başbakanlıktan: 4123 Sayılı Tabii Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanun’un (29/05/2003 tarihli ve 4864 Sayılı Kanun’un 5 inci maddesiyle değişik) 6 ncı maddesi, tabii afete maruz kalan yörelerdeki Belediyeler ve Özel İdarelere, maruz kaldıkları hasar ve tahribatları gidermek amacıyla, hasar ve tahribat oranları dikkate alınarak Maliye Bakanının uygun görüşü üzerine, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanınca tespit edilecek miktarda yardım yapılacağı hükmünü getirmektedir.

Yorum yok

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

26.03.2010 Çevre ve Orman Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı; atıkların düzenli depolama yöntemi ile bertarafı sürecinde;a) Oluşabilecek sızıntı sularının ve depo gazlarının toprak, hava, yeraltı suları ve yüzeysel suların üzerindeki olumsuz etkilerinin asgari düzeye indirilerek çevre kirliliğinin önlenmesine,b) Atıkların türüne göre uygun depo tabanı teknik tasarımlarının yapılması ve düzenli depolama tesislerinin inşa edilmesine,c) Düzenli depolama tesislerine atık kabulü işlemlerine,

Yorum yok

SAĞLIK HİZMETLERİ FİYATLANDIRMA KOMİSYONU KARARI

25.03.2010 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SUT ekindeki (EK-2/G) Yurt Dışı İlaç Fiyat Listesindeki fiyatları güncellenen ve listeye yeni kayıt edilen ilaçların belirlenen fiyatları EK 1′de yer aldığı şekilde düzenlenmiştir.

Yorum yok

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

25.03.2010 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: Tebliğin amacı (bundan sonra SUT olarak ifade edilecektir); sağlık yardımları Sosyal Güvenlik Kurumunca (bundan sonra Kurum olarak ifade edilecektir) karşılanan ve kapsam maddesinde tanımlanan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, Kurumca finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri, yol, gündelik ve refakatçi giderlerinden yararlanma esas ve usulleri ile bu hizmetlere ilişkin Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen ödenecek bedellerin bildirilmesidir.

Yorum yok

(5967) TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE TAYLAND KRALLIĞI ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

25.03.2010 Kanun: 24 Haziran 2005 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ve Tayland Krallığı Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

Yorum yok

(5966) TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE BAHREYN KRALLIĞI HÜKÜMETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

25.03.2010 Kanun: 15 Şubat 2006 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

Yorum yok

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRANO: 327)

24.03.2010 Maliye Bakanlığından: Bu Genel Tebliğ; Bakanlığımızın görev ve yetkileriyle ilgili işlemlerin yapılmasına ve yürütülmesine ilişkin genel tebliğ, genelge ve genel yazılarımızla Valiliklere (Defterdarlıklar), Kaymakamlıklara (Malmüdürlükleri) ve bazı bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarına devredilen yetkilere ilişkin düzenlemelerin bir Genel Tebliğde toplanması ve ilave bazı yetkilerin devredilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Yorum yok

MEVSİMLİK GEZİCİ TARIM İŞÇİLERİNİN ÇALIŞMA VE SOSYAL HAYATLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ 2010/6 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ

24.03.2010 Başbakanlık Genelgesi: Mevsimlik gezici tarım işçisi olarak çalışmak amacıyla, bulundukları illerden diğer illere aileleri ile birlikte giden vatandaşlarımızın bu süreçte ulaşım, barınma, eğitim, sağlık, güvenlik, sosyal çevreyle ilişkiler, çalışma ve sosyal güvenlik bakımından mevcut sorunlarının tespiti ile bu sorunların giderilmesine yönelik olarak aşağıda belirtilen çalışmalar, ilgili kurum ve kuruluşların işbirliğiyle yürütülecektir.

Yorum yok

ARACI KURULUŞ VARANTLARININ KURUL KAYDINA ALINMASINA VE ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

23.03.2010 Sermaye Piyasası Kurulundan: Seri:III, No:37 “Aracı Kuruluş Varantlarının Kurul Kaydına Alınmasına ve Alım Satım İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği’nin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.”(ç) İhraçcı, aracı kuruluş veya konsorsiyum oluşturulmuş olması halinde sadece konsorsiyum lideri/liderleri ve varsa garantör kuruluş tarafından imzalanması,”

Yorum yok

5939 SAYILI KONUT EDİNDİRME YARDIMI HAK SAHİPLERİNE ÖDEME YAPILMASINA DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN VE 7/1/2010 TARİHLİ VE 27455 SAYILI RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANAN KONUT EDİNDİRME YARDIMI HAK SAHİPLERİNE ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE GÖRE TESPİT EDİLEN HAK SAHİPLERİ LİSTESİ

21.03.2010 Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinden: Ödemelerde T.C. kimlik numarasının ibrazı zorunludur.

Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerini Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinden Listeyi Görmek İçin http://www.keyodemeleri.com/ tıklayınız.

Yorum yok