Şubat, 2010 için arşiv

2010/97 İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

28.02.2010 Bakanlar Kurulu Kararı: Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 11/2/2010 tarihli ve 6001 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/2/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

AEROSOL ÜRETİMİNDE KULLANILACAK SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI TESLİMLERİNDE UYGULANACAK ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARININ BELİRLENMESİNE DAİR KARAR

27.02.2010 Bakanlar Kurulu Kararı: 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan 2711.19.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı “Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G.) Diğerleri”nin, aerosol üretiminde kullanılmak üzere tesliminde özel tüketim vergisi tutarı sıfıra indirilmiştir. Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca tespit edilir.

Yorum yok

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİNE DAHİL OLAN ÇİFTÇİLERE MAZOT, GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASI İLE ORGANİK TARIM VE İYİ TARIM UYGULAMALARINA DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

26.02.2010 Bakanlar Kurulu Kararı: Ekli “Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılması ile Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamalarına Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 3/2/2010 tarihli ve 61 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/2/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: VIII, NO: 65)

26.02.2010 Sermaye Piyasası Kurulundan: 11/8/2001 tarihli ve 24490 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri: VIII, No: 34 Sayılı Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin (a) alt bendinin son paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

2006/4 SAYILI TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY®’NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/2)

26.02.2010 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Bu Tebliğ, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı”na dayanılarak hazırlanan Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 24/2/2010 tarihli ve 2010/2 sayılı Kararına istinaden hazırlanmıştır.

Yorum yok

2006/4 SAYILI TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY®’NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/1)

26.02.2010 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Bu Tebliğ, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı”na dayanılarak hazırlanan Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 24/2/2010 tarihli ve 2010/1 sayılı Kararına istinaden hazırlanmıştır.

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ) (SERİ NO: 4)

26.02.2010 Gümrük Müsteşarlığından: 15/10/2008 tarihli ve 27025 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 1)’nin 3 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen EK-2′de yer alan Tablo aşağıdaki Tablo ile değiştirilmiştir.

Yorum yok

SİGORTA VE REASÜRANS İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNDE BAĞIMSIZ DENETİM YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

26.02.2010 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: 12/7/2008 tarihli ve 26934 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinde Bağımsız Denetim Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

DOĞU ANADOLU PROJESİ KAPSAMINDAKİ İLLERDE ETÇİ VE KOMBİNE IRKLARLA KURULACAK DAMIZLIK SIĞIR İŞLETMESİ YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2010/4)

25.02.2010 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: Bu Tebliğin amacı; Doğu Anadolu Projesi kapsamındaki Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van illerinde, büyükbaş hayvancılık işletmelerinin kurulmasını, et ve süt üretiminde verimlilik ile kalitenin artırılması ve bölgesel kalkınmayı sağlamaya yönelik olarak üreticilerin, etçi ve kombine ırklarla kuracakları damızlık amaçlı sığır işletme yatırımlarının desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

BAZI TİCARET POLİTİKASI ÖNLEMLERİ MEVZUATINA KONU EŞYANIN İTHALATININ İZLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ İTHALAT: (2010/21)

25.02.2019 Dış Ticaret Müsteşarlığından: Bu Tebliğ’in amacı, 4412 sayılı Kanun ile değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 30/10/1999 tarihli ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar, 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Kararname’nin eki İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ihdas edilen önlemlerin etkinliğinin sağlanmasıdır.

Yorum yok

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

24.02.2010 Çevre ve Orman Bakanlığından: Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “EK-1 ve EK-2 listesinde yer alan (*) işaretli faaliyet ve tesisler, çevre izninin gürültü kontrol ile ilgili hükümlerinden muaftır.”

Yorum yok

MİLLETLERARASI TAHKİM ÜCRET TARİFESİ HAKKINDA TEBLİĞ

23.02.2010 Adalet Bakanlığından: Milletlerarası Tahkim Kanunu uyarınca, taraflarla hakem veya hakem kurulu arasında ücretin belirlenmesi konusunda anlaşmaya varılamaz veya tahkim anlaşmasında ücretin belirlenmesine ilişkin herhangi bir hüküm bulunmazsa ya da taraflarca bu konuda yerleşmiş milletlerarası kurallara veya kurumsal tahkim kurallarına yollama yapılmamışsa, hakem veya hakem kurulunun alacağı ücret hususunda bu Tebliğ hükümleri uygulanır.

Yorum yok

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (B) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHALELERE İLİŞKİN EKLİ ESASLARIN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR

22 Şubat 2010 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27501 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2010/87 İçişleri Bakanlığı tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (b) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin ekli Esasların yürürlüğe konulması; Anılan Bakanlığın 24/12/2009 tarihli ve 3101 sayılı yazısı üzerine, mezkur Kanunun geçici 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca [...]

Yorum yok

ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLECEK KDV İADE LİSTELERİ

20.02.2010 27.01.2010 tarih ve 53 Seri No.lu KDV Sirküleri uyarıca KDV iade taleplerinde elektronik ortamda alınacak indirilecek ve yüklenilen KDV listelerinin doldurulmasına ilişkin açıklamalar.

Yorum yok

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ 2010

20.02.2010 Ücret kazançlarının vergilendirilmesine ilişkin olarak Başkanlığımızca hazırlanan “Ücret Kazançları Vergi Rehberi” pdf formatında Başkanlığımızın internet sayfasında yayınlanmıştır.

Yorum yok