Ocak, 2010 için arşiv

PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ TUTANAĞI USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ TEBLİĞ NO: (2010/25)

30.01.2010 Dış Ticaret Müsteşarlığından: Bu Tebliğin amacı, 4703 sayılı “Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun”da tanımlanan yetkili kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde kayıt altına alınması gereken bilgilerin içeriği ve kayıt işlemlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Yorum yok

İHRACAT 2008/6 SAYILI İHRACAT, TRANSİT TİCARET, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERDE VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2010/1)

30.01.2010 Dış Ticaret Müsteşarlığından: İhracat 2008/6 sayılı İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğin “Belge süresi ve ek süreler” başlıklı 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ) (SERİ NO: 12 )

30.01.2010 Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı)’tan: Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No:8) ile 26/12/2008 tarihli ve 27092 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No:10) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yorum yok

KAMU DİPLOMASİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İLE İLGİLİ 2010/3 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ

30.01.2010 Başbakanlıktan: Günümüzde, küreselleşmenin bir sonucu olarak uluslararası ilişkiler daha karmaşık bir hale gelmiş, devletler arasındaki resmi diplomasi yanında, uluslararası toplumu etkilemenin ve yönlendirmenin bir aracı olarak “Kamu Diplomasisi” ayrı bir önem kazanmıştır.

Yorum yok

SENDİKAL GELİŞMELER DOĞRULTUSUNDA ALINACAK ÖNLEMLER İLE İLGİLİ 2010/2 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ

30.01.2010 Başbakanlıktan: Demokratik ve sosyal hukuk devleti ilkesinin en önemli gereklerinden biri örgütlenme özgürlüğünün sağlanmasıdır. Örgütlü toplum, demokratik toplum düzenini ve katılımcı yönetimi gerçekleştirmenin vazgeçilmez şartı olarak değerlendirilmektedir.

Yorum yok

PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SAYI: 2010/1)

29.01.2010 Maliye Bakanlığından: Başta 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu olmak üzere çeşitli mevzuat ve düzenlemeler gereğince, uygulanacak parasal sınırlar, faiz oranları, alındı birim fiyatları bu Tebliğ eki tablolarda gösterildiği şekilde tespit edilmiştir.

Yorum yok

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE TARIMSAL ÜRETİME DAİR DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN KARAR

29.01.2010 Bakanlar Kurulu Kararı: Ekli “T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 4/1/2010 tarihli ve 577 sayılı yazısı üzerine, 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/1/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİNCE ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ KEFALETİYLE ESNAF VE SANATKARLARA KREDİ KULLANDIRILMASINA DAİR KARAR

29.01.2010 Bakanlar Kurulu Kararı: Ekli “Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Kefaletiyle Esnaf ve Sanatkarlara Kredi Kullandırılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 4/1/2010 tarihli ve 578 sayılı yazısı üzerine, 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/1/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO: 6)

29.01.2010 Maliye Bakanlığından: 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği gereğince, ilgili idarelerce hazırlanarak Bakanlığımıza gönderilen ve Bakanlığımızca vize edilen ayrıntılı harcama programı (AHP) ve ayrıntılı finansman programının (AFP) uygulanması ve ödeneklerin uygulanmakta olan ekonomik programın ilke ve hedefleri ile uyum içinde kullanılması için gerekli esas ve usuller aşağıda belirtilmektedir.

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (POSTA VE HIZLI KARGO TAŞIMACILIĞI) (SERİ NO: 1)

28.01.2010 Gümrük Müsteşarlığından: Bu Tebliğin amacı, hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler ve Posta İdaresine 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 225 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca dolaylı temsil yetkisi tanınması ile 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 126 ncı maddesinde belirtilen eşyanın gümrük beyanı dahil tüm gümrük işlemlerinin bu kişiler tarafından dolaylı temsil yoluyla takip edilip sonuçlandırılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/53 (katma değer vergisi iade taleplerinde bazı belgelerin elektronik ortamda alınması ve değerlendirilmesi hakkında)

27.01.2010 Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı: KDV mükellefleri Ocak/2010 vergilendirme döneminden itibaren gerçekleşen iade hakkı doğuran işlemleri için geçerli olmak üzere bu işlemlerine yönelik iade taleplerinde, indirilecek ve yüklenilen KDV listeleri ile satış faturaları listesini ve iade için ibrazı istenilen durumlarda gümrük (çıkış) beyannamesi listesini internet vergi dairesi üzerinden göndereceklerdir.

Yorum yok

TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI  HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA  DAİR YÖNETMELİK

27.01.2010 Kültür ve Turizm Bakanlığından: Turizmi Teşvik Kanununun Cezai Hükümlerinin Uygulanması Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yorum yok

PERSONEL GÖREVLENDİRMESİ İLE İLGİLİ 2010/1 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ

26.01.2010 Başbakanlıktan: Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması Hakkında Tebliğ’in 3′üncü maddesinde sayılan kamu kurum ve kuruluşlarınca, 15/1/2010 tarihinden önce fatura ve reçete kontrol işlerinde görev yapan personele ait bilgiler ekteki (Ek-1) Forma kaydedilerek 31/1/2010 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilecek, Kurumca hizmetine ihtiyaç duyulan personele ilişkin talep yazısının görevlendirmeyi yapacak kamu kurum ve kuruluşuna intikalinden itibaren, en geç otuz gün içinde ilgili kurum tarafından görevlendirme işlemi yapılacak ve ilgililerin ayrılışı sağlanacaktır.

Yorum yok

2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO: 5)

26.01.2010 Maliye Bakanlığından: Özürlü bireylerin destek eğitim giderlerinin bütçeden karşılanacak kısmına ilişkin olarak aşağıdaki hususlara uyulacaktır. 1 – 5580 sayılı Kanun kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde özürlü bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı; katma değer vergisi hariç olmak üzere bireysel eğitim için aylık 311 TL., grup eğitimi için 89 TL. olarak belirlenmiştir.

Yorum yok

KİŞİSEL VE TİCARİ KULLANIMA MAHSUS KARA TAŞITLARINA İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)

23.01.2010 Gümrük Müsteşarlığından: Bu Tebliğin amacı, geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen kişisel ve ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarına uygulanacak işlemlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok