Eylül, 2009 için arşiv

2/1 NUMARALI TİCARİ AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞINI DÜZENLEYEN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

26.09.2009 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: 2/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ’in, “Akdeniz’deki yer yasakları” başlıklı 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Yorum yok

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

26.09.2009 İçişleri Bakanlığından: Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Valilik tarafından özel güvenlik talebine ilişkin gerekli inceleme yapıldıktan sonra Komisyon, özel güvenlik izninin verilip verilmemesine, özel güvenliğin sağlanmasına ilişkin yönteme ve özel güvenlik hizmetini yerine getirecek azami personel sayısına, bu amaçla bulundurulacak veya taşınacak silahların azami sayısına karar verir. Özel güvenlik izni verilen kurum veya kuruluşun talebi olması halinde; özel güvenlik görevlilerinin izin veya istirahat gibi durumlarda yerine geçici personel görevlendirilebilmesi, hizmette aksama veya zafiyete düşülmesinin önüne geçilebilmesini temin etmek ve geçici özel güvenlik hizmetleri de dahil olmak üzere ihtiyaç duyulan yerlerde görevlendirmek amacıyla, Komisyonca il genelinde verilen özel güvenlik görevlisi kadrosunun %10′unu aşmayacak şekilde personel istihdam etme izni verilebilir.”

Yorum yok

SEL FELAKETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE TAKDİR KOMİSYONLARI-VEYSİ SEVİĞ

25.09.2009 Vergi Usul Yasası’nın 30′uncu maddesi gereği olarak “vergi matrahının tamamen veya kısmen defter, kayıt ve belgelere ya da kanuni ölçülere dayanılarak tespitine imkân bulunmayan hallerde takdir komisyonları tarafından takdir edilen veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca düzenlenmiş vergi inceleme raporlarında belirtilen matrah ve matrah kısmı üzerinden vergi” tarh olunabilmektedir.

Yorum yok

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ İŞLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ VE UZMAN YETERLİK SINAVI YÖNETMELİĞİ

25.09.2009 Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinden: Bu Yönetmeliğin amacı, Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcıları giriş ve Uzman yeterlik sınavı ile atamalarında uygulanacak usul ve esaslarını düzenlemektir.

Yorum yok

MALİ TATİLDE DAVA AÇMA TEBLİĞİ DEĞİŞTİRİLDİ-BUMİN DOĞRUSÖZ

24.09.2009 Yine haklı çıktık. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu (E.2009/276 K.2009/52 T.19,2,2009) temyiz süresinin sonunun adli tatile rastladığı bir olayda, Genel Tebliğ’deki anlayışla 12 Eylül tarihinde yapılan temyiz başvurusu sebebiyle konuyu incelemiş ve temyiz süresinin 11 Eylül’de dolması sebebiyle temyiz başvurusunu süre aşımından reddetmiştir.

Yorum yok

TÜRKİYE’DEN EMEKLİ OLABİLİR MİYİM?- SADETTİN ORHAN

24.09.2009 Sadettin Bey, Bugün Gazetesi’ndeki yazılarınızı sürekli olarak okuyorum. Benim sizden öğrenmek istediğim, yurt borçlanması ile Türkiye’den nasıl emekli olabilirim?

Yorum yok

SAĞLIKTA GERİ DÖNÜŞ-RESUL KURT

24.09.2009 Büyük hayallerle başladı sağlıkta dönüşüm. Herkes istediği hastaneye gidebilecek, istediği doktora muayene olacak ve istediği yerden ilaç alabilecekti. Hepimiz mutluyduk. Hastaneler, diğer sağlık kuruluşları, eczaneler ve hastalar yeni sisteme çabuk adapte olduk. (Şüphesiz bu kurum-kişilerin tümünün sistemi suistimal ettiği anlaşılmamalıdır. Dürüst, fedakar ve sistemde hiçbir suistimale karışmamış kurumlar elbette çok fazla. Ama, sistemdeki bir gedik tüm aktörleri olumsuz etkiliyor.)

Yorum yok

VERGİDE ORAN İNDİRİMİNE TAMAM MI, DEVAM MI- ŞÜKRÜ KIZILOT

24.09.2009 BAŞBAKAN Yardımcısı Ali Babacan, orta vadeli ekonomik programı açıklarken yaptığı konuşmada, “Ekonomik kriz nedeniyle oranları indirilen vergilerde, oran indiriminin devam ettirilip ettirilmeyeceğinin, Eylül sonuna doğru belli olacağını” açıkladı.

Yorum yok

KARAR SAYISI:3350 – BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

24.09.2009 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi kapsamında Turkishbank A.Ş.’nin (Banka) bağlı ortaklıklarına; hukuk, vergi ve yasal danışmanlık, organizasyon ve süreç yönetimi konularında, hizmet verilecek şirketin işlemlerinin yürütülmemesi ve destek/danışmanlık alınan hizmeti yürütecek birimlerin ya da söz konusu faaliyetlerin yürütülmesinden sorumlu personelin şirketlerin bünyesinde bulunması kaydıyla, sadece görüş vermek, tek tip sözleşme hazırlanmasına yardımcı olmak ve sair amaçla müşavirlik/danışmanlık hizmeti sunmasının mümkün olduğu dikkate alınarak, Bankaya bu kapsamda destek/danışmanlık hizmeti sunmasına ilişkin faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir.

Yorum yok

AVUKATI OLMAYAN KOOPERATİFE VE ŞİRKETE CEZA VAR- ŞÜKRÜ KIZILOT

23.09.2009 “Kaç lira?” diye soranlar için açıklayalım; Avukat tayin etmedikleri her ay için asgari ücretin iki aylık brüt tutarı yani 1386 TL. Buna göre, sözleşmeli avukat bulundurmak zorunda olan ancak buna uymayan kooperatifler ve anonim şirketlere, her ay için idari para cezası kesilecek.

Yorum yok

SELDEN ZARAR GÖRENE VERGİDE EK SÜRE-VEYSİ SEVİĞ – BUMİN DOĞRUSÖZ

23.09.2009 Yaşadığımız sel felaketi dolayısıyla uğradığımız zarar büyüktür. Her ne kadar Maliye Bakanlığı vergi ödemeleri ile beyanname verme sürelerini bir ay uzatmış bulunuyorsa da bu durum yeterli değildir. Bizim tüm varlıklarımız ve mallarımız selde zayi oldu. Eğer bizim vergi borçlarımız silinmez ise bizim felaket sonrasında bu borçlarımızı ödememiz mümkün olmayacaktır.

Yorum yok

BORÇLU EMEKLİYE AF UMUDU!- SADETTİN ORHAN

23.09.2009 Düzenli takipçimiz olan okurlarımız hatırlayacaktır. 19 Ağustos tarihli yazımız “Emekliye 7000 lira borç şoku” başlığını taşıyordu. Söz konusu yazımızda, kendilerine SGK tarafından 7-8 bin TL’lik borç ihbarnamesi gönderilen emeklilerimizin sorununu gündeme taşımıştık. Bu emekliler, Bağ-Kur dışındaki kurumlardan emekli olduğu halde, emekliliğinde Bağ-Kur kapsamında çalışmaya başlayan kişilerdi.

Yorum yok

BAĞ-KUR ALACAKLARININ 9 MİLYAR TL’Sİ SİLİNDİ- ŞÜKRÜ KIZILOT

22.09.2009 HAZİRAN 2009 sonu itibariyle 32 milyar TL olan Bağ-Kur prim alacakları, Temmuz 2009 sonu itibariyle 23 milyar TL’ye düştü. “Demek ki krize rağmen, esnaf ve sanatkârlar tüccarlar ile diğer bağımsız çalışanlar, bir ayda 9 milyar TL borç ödemişler, ne güzel” diye düşünmeyin.

Yorum yok

VERGİ-SOSYAL GÜVENLİK VE TİCARET İŞLEMLERİ AÇISINDAN FATURA-VEYSİ SEVİĞ

19.09.2009 Fatura, ticari işlerde en fazla kullanılan ve 2009 yılında 670 TL’yi aşan her işlemde düzenlenmesi, verilmesi ve alınması zorunlu olan bir ticari vesikadır. Vergi Usul Yasası’nın 229′uncu maddesinde yer alan tanımlamaya göre, “Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye” verilir.

Yorum yok

CEM GARİPOĞLU’DA ÇOCUK SİGORTALI-RESUL KURT

19.09.2009 Cem Garipoğlu, 27.12.2006 tarihinde 3409200667542 SSK sigorta sicil numarası ile Garipoğlu Ailesi’ne ait Akmaya Pazarlama A.Ş’de (SSK İşyeri no: 2 4617 09 09 1034688 034 26-51) çalışmaya başlamış. İşe giriş bildirgesi de 26.12.2006 tarihinde SGK’ya verilmiş. Aslında 01.01.2007 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülen (ancak daha sonra yürürlüğü 1.10.2008 tarihine ertelenen) Sosyal Güvenlik Reformu’ndan hemen önce sigortalı yapılmış. Bu sürede yurt dışında çeşitli okullarda öğrenim gördüğü söylenen Cem Garipoğlu’nun nasıl oluyor da, bu işyerinde çalıştığı anlaşılmış değil.

Yorum yok