Temmuz, 2009 için arşiv

KÜLTÜR YATIRIM VE GİRİŞİMLERİNE GELİR VERGİSİ STOPAJI, SİGORTA PRİMİ, İŞVEREN PAYI VE SU BEDELİ İNDİRİMİ İLE ENERJİ DESTEĞİ UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

31.07.2009 Kültür ve Turizm Bakanlığından: Kültür Yatırım ve Girişimlerine Gelir Vergisi Stopajı, Sigorta Primi İşveren Payı ve Su Bedeli İndirimi ile Enerji Desteği Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlığa” ibaresi “il müdürlüğüne”, üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlıkça” ibaresi “il müdürlüğünce” olarak değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Yorum yok

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ PATENT VE MARKA VEKİLLERİ SINAV VE SİCİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

31.07.2009 Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından: Türk Patent Enstitüsü Patent ve Marka Vekilleri Sınav ve Sicil Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Yorum yok

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜNDE YABANCI UZMAN İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

31.07.2009 Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından: Türk Patent Enstitüsünde Yabancı Uzman İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

KAMU HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

31.07.2009 Bu Yönetmeliğin amacı; etkin, verimli, hesap verebilir, vatandaş beyanına güvenen ve şeffaf bir kamu yönetimi oluşturmak; kamu hizmetlerinin hızlı, kaliteli, basitleştirilmiş ve düşük maliyetli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak üzere, idarelerin uyması gereken usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok

SIGORTALI SAYISINDAKI AZALMA INANILIR GIBI DEĞIL-ŞÜKRÜ KIZILOT

31.07.2009 SOSYAL Güvenlik Kurumu’nun en son resmi verilerine göre, aktif (yani çalışan) sigortalı sayısı, son bir yılda (1 milyon 594 bini 4/a’lı SSK sigortalısı olmak üzere) 1 milyon 757 bin 656 kişi azalmış.

Yorum yok

FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETLERİNİN BELGESEL SORUMLULUĞU-VEYSİ SEVİĞ

31.07.2009 Finansal Kiralama Yasası’nın 4′üncü maddesi uyarınca finansal kiralama sözleşmeleri, kiralayanın, kiracının istemi ve seçimi üzerine üçüncü kişiden satın aldığı veya başka suretle temin ettiği bir malın zilyetliğini, her türlü faydayı sağlamak üzere ve belli bir süre feshedilmemek koşuluyla kira karşılığında, kiracıya bırakılmasını öngören bir sözleşme türüdür.

Yorum yok

KDV BEYANNAMELERİNİN DÜZELTİLMESİ-BUMİN DOĞRUSÖZ

30.07.2009 Katma Değer Vergisi, genelde, beyana dayalı tarh yöntemi ile alınan bir vergidir. Bir başka deyişle bu verginin normal rejiminde, mükellefin verdiği aylık beyanname esas alınarak tarhiyat yapılır. Beyannamede ödenecek KDV çıkabileceği gibi, o ay içerisinde indirilecek KDV’nin daha yüksek olması sebebiyle ödeme çıkmayabilir ve indirim hakkının tam olarak kullanılamadığı hallerde indirim hakkı gelecek aya devreder.

Yorum yok

BAĞ-KUR’LUNUN DOĞUM BORÇLANMASI-RESUL KURT

30.07.2009 Analık borçlanması SSK’lılara ve memurlara var. Acaba 4-1/b’lilere de (Bağ-Kur) var mı? Yeni bir yönetmelik çıktı mı? 3 çocuklu bir anne analık borçlanması yapsa emekli olabilir mi?

Yorum yok

YURTDIŞINDAKİ İŞLETMEDE BULUNAN NET YATIRIMIN FİNANSAL RİSKTEN KORUNMASINA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI YORUMU HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ SIRA NO: 165

29.07.2009 Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: 125 Sıra no’lu “Yurtdışındaki İşletmede Bulunan Net Yatırımın Finansal Riskten Korunmasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (TFRS Yorum 16) Hakkında Tebliğ”in ekinde yer alan “TFRS Yorum 16 – Yurtdışındaki İşletmede Bulunan Net Yatırımın Finansal Riskten Korunması” Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumunun 14 üncü Paragrafının 2 nci cümlesinde parantez içerisinde yer alan “finansal riskten korunan yurt dışındaki işletmenin kendisi hariç” ifadesi cümleden çıkarılmıştır.

Yorum yok

BIR LIRALIK TRAJEDI- ŞÜKRÜ KIZILOT

29.07.2009 BAŞLIKTA “trajedi” dedik ama “komedi” de diyebilirsiniz. Vatandaş (M.B)’ye vergi borcu ile ilgili “ödeme emri” tebliğ ediliyor. Ardından zarfı heyecanla açıp bakıyor; 1 TL! Evet yanlış okumadınız yazı ile “bir lira” KDV borcu!..

Yorum yok

TAHSİLAT VE ÖDEMESİNDE BANKAYI KULLANMAYAN ŞİRKET PARA CEZASI ÖDER-VEYSİ SEVİĞ-BUMİN DOĞRUSÖZ

29.07.2009 Vergi Usul Yasası’nın mükerrer 355′inci maddesine göre, tutarı 8.000 TL’yi geçen tahsilât ve ödemeleri banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayan mükelleflerden herbirine, işleme konu tutarın yüzde 5′i nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir.

Yorum yok

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI YORUMLARI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ SIRA NO: 164

29.07.2009 Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: 44 Sıra no’lu “Türkiye Finansal Raporlama Standartları Yorumları Hakkında Tebliğ”in 8 no’lu ekinde yer alan “TFRS Yorum 9 – Saklı Türev Ürünlerinin Yeniden Değerlendirilmesi” Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumunun 5 inci Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

FAALİYET BÖLÜMLERİNE İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 8) HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ SIRA NO: 163

29.07.2009 Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: 45 Sıra no’lu Faaliyet Bölümlerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 8 ) Hakkında Tebliğin ekinde yer alan “TFRS 8 Faaliyet Bölümleri” Standardının 23 üncü Paragrafının birinci ve ikinci cümleleri aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

Yorum yok

SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 5) HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ SIRA NO: 162

29.07.2009 Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: 25 Sıra no’lu Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 5) Hakkında Tebliğin ekinde yer alan “TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler” Standardının 5A Paragrafından sonra gelmek üzere, aşağıda yer alan 5B Paragrafı eklenmiştir.

Yorum yok

HİSSE BAZLI ÖDEMELERE İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 2) HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ SIRA NO: 161

29.07.2009 Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: 36 Sıra no’lu Hisse Bazlı Ödemelere İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 2) Hakkında Tebliğin ekinde yer alan “TFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler ” Standardının 5 inci Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok